Δήμος Άργους Ορεστικού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το σύστημα μελέτη-κατασκευή για την ανάθεση του έργου: «ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή για την ανάθεση του έργου: «ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με προϋπολογισμό 4.540.322,58 € (με την δαπάνη για αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Η/Μ Έργων, με προϋπολογισμό 2.430.387,00Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 1.067.959,00Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερών και Αερίων Αποβλήτων, με προϋπολογισμό 1.000.109,00Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 79242 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.argosorestiko.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 1-3-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 6-3-2019.

 

2. Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στο Δημαρχείο Άργους Ορεστικού, Διοικητηρίου 35, Άργος Ορεστικό (τόπος), στις .24/1/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα11:00..(ημερομηνία και ώρα).

 

3. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

 

4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς «Μελέτη και Κατασκευή» του άρθρου 50 του Ν.4412/2016.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-3-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-3-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες «Υδραυλικών έργων» , «Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων» και «Έργων Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων» και που είναι εγκατεστημένα σε

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

 

6. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

 

 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 90.806,46 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά από την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

 

8. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 15%. (αριθ. ενάρ. έργου 2017ΣΕ27510139)

 

19. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του ποσού 15% της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4412/2016

 

10. Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων)

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) δυναμικότητας 9.950 ι.κ. του οικισμού Άργους Ορεστικού. Η δημοπρασία περιλαμβάνει:

 • την εκπόνηση Οριστικής Μελέτης και της μελέτης Εφαρμογής της ΕΕΛ και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας που αφορά στο έργο,
 • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
 • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
 • τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών .

 

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι δύο (24) ημερολογιακούς μήνες (συμπεριλαμβανομένων των 6 μηνών της δοκιμαστικής λειτουργίας) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους Ορεστικού.

 

13. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 

Άργος Ορεστικό 28-12-2018

Ο Δήμαρχος

 

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου


 

 

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 1. Περίληψη διακήρυξης (με τους αριθμούς ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ).
 2. Διακήρυξη.
 3. Διευκρίνηση.
 4. Τεχνική Περιγραφή- Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
 5. Κανονισμός μελετών έργου.
 6. Τεχνικές προδιαγραφές έργων πολιτικού μηχανικού.
 7. Τεχνικές προδιαγραφές μηχανολογικών εργασιών.
 8. Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εργασιών
 9. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
 10. Τιμολόγιο και προϋπολογισμός μελέτης.
 11. Χρονοδιάγραμμα.
 12. Τοπογραφικό διάγραμμα.
 13. Γενική Διάταξη.
 14. Διάγραμμα ροής.
 15. Οριζοντιογραφία.
 16. Πίνακες συμμόρφωσης.
 17. Προμελέτη λειτουργικού σχεδιασμού.
 18. Ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη.
 19. Υδραυλική προμελέτη.
 20. Υδραυλική μηκοτομή.
 21. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 22. Απαιτήσεις επιτελεστικότητας του έργου.
 23. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here