Δήμος Άργους Ορεστικού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία – υποδομές πρόληψης ’’ρέματος Mουρίκη ’’ αγροκτήματος Γέρμα »

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει  την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του  έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία – υποδομές πρόληψης  ’’ρέματος Mουρίκη ’’ αγροκτήματος Γέρμα »με προϋπολογισμό 74.000,00€ (24.193,55 + 5.806,45 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .
 2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ.10/2017, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα  (180) ημερολογιακούς μήνες.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας στην οδό Παύλου Μελά 2 στο Άργος Ορεστικό, μέχρι τις  28/01 /2019.
  • Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού info@argosorestiko.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_orestidos  & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/01/2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. στα γράφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Άργους Ορεστικού, οδός Παύλου Μελά 2 και το σύστημα υποβολής των προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα  εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 2α του Ν. 4412/2016 (Α' 147). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24673 51306 – 24673 51325.
 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  ύψους 1.193,55ΕΥΡΩ (Χίλια εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχεται όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Χρόνος διάρκειας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται σε έξι (6) μήνες πλέον τριάντα (30) ημερών.
 7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
 8. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από  το πρόγραμμα ΥΠ.ΕΣ. – ΣΑΕ 055  σύμφωνα με την, με αρ. 296/2017 της 19-12-2017, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί ψήφισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, του οικονομικού έτους 2018.
 9. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 10. Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV  : 45246410-0 / Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων .
 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ

 

 

 


 

ια να κατεβάσετε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 1. Περίληψη διακήρυξης (με τον αριθμό ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ).
 2. Διακήρυξη.
 3. Τεχνική Περγραφή.
 4. Προμέτρηση.
 5. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ.
 6. Προϋπολογισμός Μελέτης.
 7. Τιμολόγιο Μελέτης.
 8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 9. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here