Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου - 2013

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΑΠΟΦ

ΘΕΜΑ

0 Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και  των μελών  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του  Δήμου Ορεστίδος.
1 Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ορεστίδος , έτους  2013.
2 Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος επί του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για τα τμήματα που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.
3 Τροποποίηση της υπ. αρίθμ. 1/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ορεστίδος , έτους  2013.
4 Έγκριση ενεργειών Δημάρχου Δήμου Ορεστίδος για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την τράπεζα Πειραιώς και των όρων αυτών.
5 Έγγραφα αιτήσεις (Top farmf)
6 Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ) .
7 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας
8 Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ορεστίδος.
9 Ορισμός μελών στις  επιτροπές παραλαβής έργων Δήμου Ορεστίδος για το έτος 2013
10 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
11 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για μίσθωση- εκμίσθωση ακινήτων
12 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
13 Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών
14 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ορεστίδος με την επωνυμία: Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης .
15 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς επιχείρησης  Δήμου Ορεστίδος.
16 Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των  Ν.Π.Δ.Δ. σχολικών επιτροπών του Δήμου Ορεστίδος.
17 Συγκρότηση  επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 6 του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων.
18 Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του 2ου υποέργου  της πράξης με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».
19 Έγκριση  παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:  «ΣΤΕΓΗ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ »
20 Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
21 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 1/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:   Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης σχετικά με τη ψήφιση του πρ/σμού οικ. Έτους 2013.
22 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δήμου και ΝΠΔΔ).
23 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου εκτός έδρας  χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και ανάληψη δαπάνης
24 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Γ.Π.Σ. Δήμου Ορεστίδος
25 Ανατροπή και μη εκτέλεση αναλήψεων υποχρέωσης
26 Απευθείας εκμίσθωση του Πολιτιστικού κέντρου Άργους Ορεστικού
27 Διακοπή προγραμματικών συμβάσεων Δήμου Ορεστίδος με Δήμο Νεστορίου.
28 Γνωμοδότησης του Δήμου Ορεστίδος σχετικά με την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης στο αγρόκτημα Κωσταραζίου της Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη
29 Έγκριση διενέργειας προμηθειών
30 Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο Δήμο Ορεστίδος
31 Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Ορεστίδος στο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης  τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ε.Ε.  έτους 2013
32 Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίων της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Π. Κανοπούλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ι. Ιωαννίδη
33 Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίων της οδού Καραβαγγέλη από τη συμβολή της με την οδό Δοκοπούλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Καρασαββίδη.
34 Έγγραφα αιτήσεις (Σύλλογος γυναικών Καστοριάς , Παναγιωτίδης Αριστείδης,  Τακαντζιάς Ζήσης)
35 Καταρχήν λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση και χρήση γης στην πλατεία Ιωάννη Ζάχου στο Άργος Ορεστικό
36 Καταρχήν λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση  έμπροσθεν του Δημοτικού Μεγάρου και της πλατείας  Ρήγα Φεραίου στο Άργος Ορεστικό.
37 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 7/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το δημοτικό συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14του άρθρου 10 του ν.4071/2012.
38 Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2013
39 Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. Έτους 2013
40 Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο
41 Παροχή  χρηματικών επιχορηγήσεων και βοηθημάτων
42 Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
43 Άποψη του Δήμου Ορεστίδος  επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για την τροποποίηση  της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων της εταιρίας  "Σπυρόπουλος Παναγιώτης και Υιοί Γουναρικά Α.Ε."  στην Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού  του Δήμου Ορεστίδος (επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας)
44 Άποψη του Δήμου Ορεστίδος  επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου με τίτλο: Λειτουργία συνεργείου επισκευής οχημάτων, ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Καναρά, που βρίσκεται στην περιοχή με το τοπωνύμιο "Επτά δρόμοι"  στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος.
45 Εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων
46 Εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Βράχου
47 Έγκριση διενέργειας προμηθειών: α) Προμήθεια εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και αναμεταδοτών για τα συστήματα ύδρευσης του Δήμου Ορεστίδος και β) Ηλεκτρονική υδροληψία άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού
48 Έγκριση μηκοτομής  αδιάνοικτης Δημοτικής οδού στο Ο.Τ. 9 της Διανομής Συνοικισμού Αμμουδάρας έτους 1969.
49 Παραλαβή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: διαμόρφωση αυλειου χώρου 3ου δημοτικού σχολείου Άργους Ορεστικού
50 Παραλαβή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: αποπεράτωση αυλειου χώρου 3ου δημοτικού σχολείου Άργους Ορεστικού
51 Απευθείας εκμίσθωση του Πολιτιστικού κέντρου Άργους Ορεστικού
52 Υποβολή αίτησης  στη ΔΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (βιομάζα)
53 Καταρχήν λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Jessica.
54 Υποβολή πρότασης  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού άξονας προτεραιότητας 1 : « ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού»
55 Υλοτομία δημοτικού δάσους Γέρμα
56 Διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου - έγκριση εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών
57 Πρόσληψη προσωπικού  με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή  πρόσκαιρων  αναγκών της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου μας
58 Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (ημερομίσθια)
59 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και κατά το Σάββατο υπαλλήλων του Τμήματος έργων και μελετών (Γραφείο τεχνικών έργων, γραφείο ηλεκτροφωτισμού, γραφείο ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης, γραφείο περιβάλλοντος, γραφείο καθαριότητας)
60 Τροποποίηση της υπ.αρίθμ. 6/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την  εφαρμογή πολιτικής για Κοινωνική αλληλεγγύη.
61 Δωρεά κινητών πραγμάτων του Δήμου (Η/Υ)
62 Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναμόρφωση πρ/σμού οικ. Έτους 2013
63 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου εκτός έδρας  χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και ανάληψη δαπάνης
64 Έγκριση   τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου   2012 του Δήμου Ορεστίδος.
65 Άποψη του Δήμου Ορεστίδος  επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου με τίτλο: Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων τύπου μινκ δυναμικότητας 3600 ενηλίκων ζώων (72 ισοδύναμα) της εταιρίας Χρήστος Μπούρτζος & Σία Ο.Ε. στα αγροτεμάχια 2340, 2341 αγροκτήματος Αμπελοκήπων Δήμου Ορεστίδος Ν. Καστοριάς.
66 Έγκριση  μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο :Αναβάθμιση αστικής οδοποιίας πόλης  Άργους Ορεστικού  υποέργο 1: αναβάθμιση αστικής οδοποιίας πόλης  Άργους Ορεστικού  υποέργο 2: Υπογείωση  δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης στο Άργος Ορεστικό  κωδικός πρόσκλησης 56
67 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση εισόδων πόλης  Άργους Ορεστικού κωδικός πρόσκλησης 56
68 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: Οδικός άξονας Άργους Ορεστικού - ΒΙΠΑ κωδικός πρόσκλησης 56
69 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα περιοχής δασυλλίου-  Σκάλκης Άργους Ορεστικού δήμου Ορεστίδος κωδικός πρόσκλησης 54
70 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου κωδικός πρόσκλησης 32
71 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση της οικίας Κουλιούμπα κωδικός πρόσκλησης 32
72 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών υποδομών Δήμου Ορεστίδος κωδικός πρόσκλησης 28
73 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης  με τίτλο: Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Ορεστίδος κωδικός πρόσκλησης 20/2014
74 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης  με τίτλο: Προώθηση της ανακύκλωσης - βιώσιμη διαχείριση  και εισαγωγή καινοτόμων υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων στο Δήμο Ορεστίδος κωδικός πρόσκλησης 20/2013
75 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: Προμήθεια νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED  και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου  Ορεστίδος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας  κωδικός πρόσκλησης 20/2013
76 Τροποποίηση της υπ.αρίθμ. 143/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη Συγκρότηση επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων  σε παραγωγούς που συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές..
77 Απολογισμός εμποροπανήγυρης έτους 2012 κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
78 Παραχώρηση χρήσης χώρου  στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τη λειτουργία μη αυτοτελούς γραφείου στο Άργος Ορεστικό.
79 Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση οδοστρώματος υφιστάμενου αγροτικού δρόμου στην περιοχή ΜΕΡΑΣ στο δημοτικό χερσολίβαδο με αριθμό 1386 προκειμένου  να ομαλοποιηθεί η επικοινωνία στα αγροτεμάχια 1367, 1373, 1375, 1382, 1383, 1384  κτηματικής περιοχής Αμπελοκήπων.
80 Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναμόρφωση πρ/σμου οικ. Έτους 2013
81 Έγκριση της υπ. αρίθμ.  4/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΠΑΚΠΑ με θέμα την επανεξέταση απόφασης ψήφισης απολογισμού έτους 2010 του πρώην ΝΠΔΔ  με την επωνυμία  Παιδικοί Σταθμοί Άργους Ορεστικού
82 Πρόταση Τοπικού Συμβουλίου Ασπροκκλησιάς σχετικά με την υλοτομία για κάλυψη αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα
83 Πρόταση Τοπικού Συμβουλίου Γέρμα σχετικά με την αίτηση του κ. Τρίμμη Ευάγγελου για δυνατότητα υδροδότησης και αποκομιδής αστικών λυμάτων στην υπό ανέγερση κτηνοτροφική μονάδα του.
84 Απευθείας ανάθεση προμηθειών με διαπραγμάτευση.
85 τροποποίηση  της υπ. αρίθμ. 1/2013  μελέτης  του έργου με τίτλο:  Βελτίωση οδού Νόστιμο – Άγ. Ηλίας – Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου   και έγκριση  δημοπράτησή  του.
86 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 15/2013  μελέτης  (τροποποίηση  της 16/2011) του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» Π/Υ 1.900.000,00 Ευρώ και έγκριση δημοπράτησής του
87 Διαδημοτική συνεργασία Δήμου Άργους Ορεστικου με το Δήμο Νεστορίου
88 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου εκτός έδρας  χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και ανάληψη δαπάνης
89 Έκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ
90 Έγκριση του πρ/σμού οικ. Έτους 2013 του ΤΟΕΒ Βράχου
91 α) Αίτηση του κ. Τσιτσικότα Κων/νου του Ζήση για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του Άργους Ορεστικού β) Αίτηση του κ. Τοψή Σταμάτη  για λύση της σύμβασης  του αναψυκτηρίου
92 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στο Άργος Ορεστικό
93 Απευθείας εκμίσθωση πολιτιστικού κέντρου Άργους Ορεστικού
94 Απευθείας εκμίσθωση χώρου εμποροπανήγυρης
95 Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : Λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων ιδιοκτησίας του κ. Νικόλαου Παραδιά που θα εγκατασταθεί επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 114 Ο.Τ.  Γ136 της Δημ. Κοινότητας  Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος.
96 Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : Λειτουργία συνεργείου επισκευής οχημάτων ιδιοκτησίας του κ. Γεώργιου Ντινολάζου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 102 στην  Δημ. Κοινότητα  Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος.
97 Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : Λειτουργία συνεργείου συντήρησης και  επισκευής επιβατικών αυτοκινήτων  ιδιοκτησίας του κ. Παντελή Μουζάκη που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 112 στην  Δημ. Κοινότητα  Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος.
98 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο "Επισκευή δρόμου από την είσοδο Μουσείου προς σχολείο και διάφορα μέρη του οικισμού Νοστίμου"
99 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του πρ/σμου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 του Δήμου Ορεστίδος
100 Παραχώρηση Δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετιστών
101 Τροποποίηση της υπ. αρίθμ. 67/2012 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στο Ε.Σ.Π.Α (Κωδικός πρόσκλησης 46  Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση ποιότητας ζωής στη Δυτική Μακεδονία).
102 Ψήφιση Κανονιστικής διάταξης (Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κάθετη και οριζόντια σήμανση οδών, τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων).
103 Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στο Άργος Ορεστικό.
104 Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση χώρου πηγών Αρμενοχωρίου και διαμόρφωση διαδρομής από τη δημοτική οδό Άργους Ορεστικού  - Μανιάκων έως τις πηγές Αρμενοχωρίου και αποδοχή των όρων της σύμβασης.
105 Έγκριση ενεργειών Δημάρχου Δήμου Ορεστίδος για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την τράπεζα Πειραιώς και των όρων αυτών.
106 Έγγραφα αιτήσεις (Top farmf)
107 Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ) .
108 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας
109 Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ορεστίδος.
110 Ορισμός μελών στις  επιτροπές παραλαβής έργων Δήμου Ορεστίδος για το έτος 2013
111 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
112 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για μίσθωση- εκμίσθωση ακινήτων
113 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
114 Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών
115 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ορεστίδος με την επωνυμία: Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης .
116 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς επιχείρησης  Δήμου Ορεστίδος.
117 Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των  Ν.Π.Δ.Δ. σχολικών επιτροπών του Δήμου Ορεστίδος.
118 Συγκρότηση  επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 6 του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων.
119 Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του 2ου υποέργου  της πράξης με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».
120 Έγκριση  παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:  «ΣΤΕΓΗ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ »
121 Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
122 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 1/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:   Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης σχετικά με τη ψήφιση του πρ/σμού οικ. Έτους 2013.
123 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δήμου και ΝΠΔΔ).
124 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου εκτός έδρας  χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και ανάληψη δαπάνης
125 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Γ.Π.Σ. Δήμου Ορεστίδος
126 Ανατροπή και μη εκτέλεση αναλήψεων υποχρέωσης
127 Απευθείας εκμίσθωση του Πολιτιστικού κέντρου Άργους Ορεστικού
128 Διακοπή προγραμματικών συμβάσεων Δήμου Ορεστίδος με Δήμο Νεστορίου.
129 Γνωμοδότησης του Δήμου Ορεστίδος σχετικά με την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης στο αγρόκτημα Κωσταραζίου της Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη
130 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δήμου και ΝΠΔΔ).
131 Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναμόρφωση πρ/σμού οικ. Έτους 2013
132 Άποψη του Δήμου Ορεστίδος  επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 4.950  ενήλικων μινκ  (99 ισοδύναμα)  της εταιρίας "Α.& Ι. Παναγιωτίδη Ο.Β.Ε." στα με αριθμό 27 και 28 αγροτεμάχια της Τ.Κ. Διαλεκτού του Δήμου Ορεστίδος Π.Ε. Καστοριάς
133 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού  για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  και καθορισμός του τρόπου για το Δήμο Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων.
134 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού  για την προμήθεια  καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και καθορισμός του τρόπου  για το Δήμο Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων.
135 Ορισμός μέλους για την επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων
136 Έγκριση μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου εκτός έδρας  χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και ανάληψη δαπάνης
137 Παραχώρηση χώρου σε καταστηματάρχες
138 Άποψη του Δήμου Ορεστίδος  επί του αιτήματος παραχώρησης κατά χρήση έκτασης 4.000,27 τ.μ. στον κ. Μπουρινάρη  Παναγιώτη στο αγρόκτημα  Άργους Ορεστικού για την εγκατάσταση δεξαμενών αερίου αλλά και εμφιάλλωσης αερίου
139 Αίτημα Σωματείου ιδιοκτητών κέντρων εστίασης & αναψυχής
140 Αίτημα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολέιου και Νηπιαγωγείου Ασπροκκλησιάς
141 Λειτουργία Στρατοπέδου 585 στο Άργος Ορεστικό
142 Άποψη του Δήμου  επί της   μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου με τίτλο:  «Διευθέτηση κοίτης ρέματος Γκιόλε λίμνης Καστοριάς αλλά και της οριοθέτησης του εν λόγω υδατορέματος».
143 Άποψη του Δήμου  επί της μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου με τίτλο:  «λειτουργία συνεργείου επισκευής οχημάτων , ιδιοκτησίας της moutziki Car Print - Ελένη Σεμερτζίδου, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή με το τοπωνύμιο ΚΑΡΓΑ , στην Δημ. Κοινότητα Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού Ν. Καστοριάς».
144 Εκποίηση ακινήτου στην τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς
145 Απευθείας εκμίσθωση ακινήτων
146 Ορισμός εκπροσώπου  στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.
147 Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.  Α.Ε.
148 Μετονομασία Νομικών Προσώπων Δήμου Άργους Ορεστικού
149 Έγκριση της υπ. αρίθμ.  27/2013   απόφασης της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την τροποποίηση του πρ/σμού οικ. έτους 2013.
150 Παραλαβή μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: «ανάπλαση και διαμόρφωση θέσεων θέας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Άργους Ορεστικού  στο πρόγραμμα LEADER
151 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης του υπ. αρίθμ. 1936 αγροτεμαχίου στην περιοχή Αγίου Νικολάου στο Άργος Ορεστικό ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Άργους Ορεστικού.
152 Καθορισμός αμοιβής νομικού.
153 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσής τους καθώς και έγκριση μετάβασης του Δημάρχου εκ νέου στην Αθήνα.
154 Διαγραφή προσαυξήσεων σε λογαριασμούς του Δήμου Άργους Ορεστικού.
155 Μετονομασία του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Οργανισμός παιδείας – αθλητισμού – κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης Δήμου Ορεστίδος («Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.»)
156 Μετονομασία του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορεστίδος νομού Καστοριάς
157 Μετονομασία του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης Δήμου Ορεστίδος νομού Καστοριάς
158 Μετονομασία του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ορεστίδος («ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο.»)
159 Αιτήσεις: α) Γουδή Στέργιου του Βασίλειου, β) 2ου Κυνηγετικού συλλόγου Άργους Ορεστικού
160 Παραχώρηση δημοτικού κτιρίου στον πολιτιστικό σύλλογο Μηλίτσας.
161 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατασκηνωτικού κέντρου Βογατσικού
162 Πρόταση  τοπικής Κοινότητας Λάγκας για ξύλευση δάσους για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
163 Τροποποίηση ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης εκμίσθωσης δημοτικών χώρων
164 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του πρ/σμου κατά το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου  2013 του Δήμου Άργους Ορεστικού.
165 Στοχοθεσία  οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2013.
166 Διοικητική αποβολή δημότη λόγω  αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού χώρου στον οικισμό Γέρμας.
167 Ένταξη της πράξης "Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας  στο κλειστό γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού  του Δήμου Ορεστίδος" με κωδικό MIS 363936 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον  - αειφόρος ανάπτυξη".
168 Ένταξη της πράξης "Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας  και εγκατάσταση γεωθερμικού  συστήματος ψύξης - θέρμανσης στο παλιό λύκειο του Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος" με κωδικό MIS 363935 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον  - αειφόρος ανάπτυξη".
169 Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναμόρφωση πρ/σμού οικ.  έτους 2013
170 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δημ. Ενότητας Άργους Ορεστικού
171 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  εκτελεσθεισών εργασιών για το έργο με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Άργους Ορεστικού.
172 Έγκριση της υπ. αρίθμ.  45/2013 απόφασης του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την έγκριση ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης   και έκθεση πεπραγμένων  έτους 2012.
173 Έγκριση έκδοσης   εγγυητικών επιστολών  από την τράπεζα Πειραιώς για την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Άργους Ορεστικού.43/2013
174 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 18/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:  Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης ΟΠΑΚΠΑ σχετικά με την έγκριση του απολογισμού οικ. Έτους 2011.
175 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 19/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:  Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης ΟΠΑΚΠΑ σχετικά με την έγκριση του απολογισμού οικ. Έτους 2012.
176 Απευθείας αγορά ακινήτων
177 Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για το έργο με τίτλο: κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού Άργους Ορεστικού
178 Καθορισμός αμοιβής νομικού.
179 Καθορισμός του τόπου της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τoν απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2012.
180 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου  στην Αθήνα χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσής του καθώς και έγκριση μετάβασης του Δημάρχου εκ νέου στην Αθήνα.
181 Απόδοση πάγιας προκαταβολής από τους Προέδρους των Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34, 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
182 Επικύρωση πρακτικών των από 6-1-2013 και 23-1-2013 ειδικών συνεδριάσεων, 12-2-2013,28-2-2013, 1-3-2013 και  11-4-2013 κατεπειγουσών συνεδριάσεων καθώς και των από 27-3-2013, 16-4-2013, 29-4-2013, 27-5-2013 και 19-6-2013 τακτικών συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου.
183 ανανέωση παραγωγικής άδειας λαικής αγοράς
184 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού  για την προμήθεια   με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων»
185 Χωροταξική κατανομή σχολείων Δήμου Άργους Ορεστικού.
186 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 25/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:  Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης ΟΠΑΚΠΑ σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής από τραπεζικό ίδρυμα.
187 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία:  Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου Άργους Ορεστικού.
188 Έγκριση χορήγησης προκαταβολής (5%) για το έργο "κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού Άργους Ορεστικού".
189 Έγκριση ανάληψης δαπάνης 1.500€  από τον ΚΑ 00.6433 - με τίτλο:  Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , 500€ από τον ΚΑ 00.6443.02 - Δαπάνες καστανογιορτής καθώς και 500€ από τον ΚΑ 00.6443.03 - Δαπάνες φασολογιορτή.
190 Καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου πηγών Αρμενοχωρίου και διαμόρφωση διαδρομής από την δημοτική οδό Άργους Ορεστικού-Μανιάκων έως τις πηγές Αρμενοχωρίου».
191 Αναμόρφωση πρ/σμού οικ.  έτους 2013 Δήμου Άργους Ορεστικού.
192 Ανανέωση ή μη παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
193 Χορήγηση ή μη αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
194 Εκμίσθωση δημοτικού χώρου στο Βογατσικό.
195 Ονοματοθεσία Πάρκου στον οικισμό Κωσταραζίου.
196 Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων σε ιδιώτες.
197 Αποζημίωση δημότη λόγω ρυμοτομίας.
198 Προτάσεις   τοπικών Κοινοτήτων : Βογατσικού, Διαλεκτού, Μελανθίου  και Λακκωμάτων  για ξύλευση δασών  για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων τους.
199 Τροποποίηση της υπ.αρίθμ. 178/2013 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με τον Καθορισμό αμοιβής νομικού.
200 Τροποποίηση της υπ. αρίθμ. 165/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού «Έκδοση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού»  όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την υπ. αρίθμ. 131/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστίδος.
201 Απευθείας εκμίσθωση χώρου εμποροπανήγυρης (Λούνα Παρκ)
202 Παροχή εγγύησης του Δήμου  Άργους Ορεστικού για λήψη δανείου από την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε.
203 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής  Β/θμιας εκπ/σης για το οικ. Έτος 2011
204 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής  Β/θμιας εκπ/σης για το οικ. Έτος 2012
205 Αποδοχή δωρεάν κατά χρήση κινητού εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων  (απορριμματοφόρα)
206 Έγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2013 του Δήμου Άργους Ορεστικού.
207 Τουριστική προβολή του Δήμου Άργους Ορεστικού
208 Απευθείας εκμίσθωση πολιτιστικού κέντρου Άργους Ορεστικού.
209 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 45/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού
210 Γνωμοδότηση του Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των αδειών  για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β΄  καθώς και  για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) για το έτος 2014.
211 Έγκριση παράτασης  συνολικής προθεσμίας του έργου  με τίτλο: «Στέγη ποντιακού ελληνισμού »
212 Ορισμός υπολόγων έργων της ΣΑΕΠ 0005/8
213 Έγκριση Α.Π.Ε.  Του έργου με τίτλο:  Αντικατάσταση κεντρικών ηλεκτρικών αγωγών εγκατάστασης εμποροπανήγυρης
214 Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Κτήριο βρεφονηπιακού σταθμού Άργους Ορεστικού
215 Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευές βελτιώσεις αρδευτικών δικτύων δήμου Ορεστίδος.
216 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών »
217 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια Τροφίμων».
218 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
219 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου  στην Αθήνα χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσής του
220 Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαριότητας  χώρου εμποροπανήγυρης
221 Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
222 Γνωμοδότηση του Δήμου σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
223 Αποδοχή μελέτης και υποβολή πρότασης  στο πρόγραμμα "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013", μέτρο 321  για την ένταξη του έργου με τίτλο: Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Βογατσικού φάση Α (άνω Σάντοβο).
224 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου  στην Αθήνα χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσής του καθώς και έγκριση μετάβασης του Δημάρχου εκ νέου στην Αθήνα.
225 Απευθείας εκμίσθωση πολιτιστικού κέντρου Άργους Ορεστικού.
226 Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2014.
227 Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2013.
228 Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
229 Παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολικές επιτροπές, εκκλησία).
230 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολικές επιτροπές, εκκλησία).
231 Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Αποπεράτωση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων Βράχου» (21/2013).
232 Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Διάνοιξη αστικής οδού στο Κωσταράζι Δήμου Άργους Ορεστικού» (26/2013).
233 Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση - ανάπλαση Ο.Τ. Γ213 - Γ214 περιοχής Αγίου Νεκταρίου  (Α φάση)» (25/2013).
234 Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού  και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  για την Αποπεράτωση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων Βράχου.
235 Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού  και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  για την Διάνοιξη αστικής οδού στο Κωσταράζι Δήμου Άργους Ορεστικού.
236 Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού  και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  για την Διαμόρφωση - ανάπλαση Ο.Τ. Γ213 - Γ214 περιοχής Αγίου Νεκταρίου.
237 Καταστροφή υλικών του Δήμου Άργους Ορεστικού.
238 Δωρεάν παραχώρηση Η/Υ  στο 574 Μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού (574 Μ/Κ Τ.Π).
239 Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
240 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τουριστική προβολή του Δήμου Άργους Ορεστικού.
241 Καθορισμός αμοιβής νομικού.
242 Ορισμός υπολόγων έργων.
243 Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Άργους Ορεστικού  έτους  2014
244 Έγκριση της υπ. αρίθμ.  59/2013 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης   Δήμου Άργους Ορεστικού και παροχή εγγύησης.
245 Έγκριση της υπ. αρίθμ.  37/2013 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την επωνυμία : «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Άργους Ορεστικού» και παροχή εγγύησης.
246 Έγκριση της υπ. αρίθμ. 62/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού.
247 Γνωμοδότηση του Δήμου Άργους Ορεστικού  για παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 4.000,59 τ.μ. στον κ. Γεωργίου Ευάγγελο   στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού για αναπτυξιακούς σκοπούς.
248 Γνωμοδότηση του Δήμου Άργους Ορεστικού  για παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 11.142,06 τ.μ. στην εταιρία : Υγραέρια Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού για την αποθήκευση υγρών αερίων καυσίμων.
249 Γνωμοδότηση του Δήμου Άργους Ορεστικού  για παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 17.328,13 τ.μ. στον κ. Βογιατζή Κων/νο του Σωτήριου  στο αγρόκτημα Αμπελοχωρίου για την καλλιέργεια βελανιδιών και κάρπινους εμβολιασμούς με τρούφα
250 Άποψη του Δήμου επί των προτεινόμενων απαγορεύσεων βοσκής στο Δάσος «Λαμπάνοβο» Τοπικής Κοινότητας Λάγκας.
251 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014 – 2015.
252 Αναπροσαρμογή μισθώματος Σ/Β κινητής τηλεφωνίας (VOGATSIKOX 3571).
253 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου  στην Αθήνα χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσής του.
254 Λήψη απόφασης για συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  στην Τοπική Κοινότητα Βογατσικού.
255 Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.
256 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων.
257 Τροποποίηση της υπ. αρίθμ. 86/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με Έγκριση της υπ. αρίθμ. 15/2013  μελέτης  (τροποποίηση  της 16/2011) του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» Π/Υ 1.900.000,00 Ευρώ και έγκριση δημοπράτησής του
258 Ενημέρωση πεπραγμένων εμποροπανήγυρης 2013.
259 Καταρχήν απόφαση για τη λήψη δανείου για αποπληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών.
260 Απευθείας ανάθεση προμήθειας  με διαπραγμάτευση
261 Έγκριση Απολογισμού , Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Ορεστίδος  οικ. έτους 2012.
262 Επικύρωση πρακτικών της από 15-11-2013ειδικής συνεδρίασης, 24-7-,28-8,10-9,30-10,8-11 τακτικών  συνεδριάσεων καθώς και της από 12-9-2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
263 Έγκριση της υπ. αρίθμ.  66/2013 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης   Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την ψήφιση του πρ/σμού οικ.έτους 2014
264 Έγκριση της υπ. αρίθμ.  38/2013 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την επωνυμία : «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Άργους Ορεστικού» σχετικά με την ψήφιση του πρ/σμού οικ. έτους  2014
265 Έγκριση της υπ. αρίθμ.  31/2013 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την επωνυμία : «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Άργους Ορεστικού» σχετικά με την τροποποίηση του πρ/σμού οικ. έτους  2013
266 Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναμόρφωση πρ/σμού οικ.  έτους 2013
267 Έγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Άργους Ορεστικού
268 Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών του Δήμου για το έτος 2014
269 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου  και προέδρου Δ.Σ.στην Αθήνα χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσής τους.
270 Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου: «προμήθεια  τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετρίας αντλιοστασίων σταθμών και δεξαμενών άρδευσης του Δήμου Ορεστίδος»
271 Καθορισμός αμοιβής νομικών
272 Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.
273 Χορήγηση καυσόξυλων σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Άργους Ορεστικού
274 Καθορισμός  θέσεων στάσιμου εμπορίου  στο Δήμο Άργους Ορεστικού για το έτος 2014.
275 Χορήγηση και διάθεση επιχορηγήσεων

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here