Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αποφάσεις έτους 2017

E-mail Εκτύπωση PDF

Αρ. Αποφ.

Ημ/νια

Θεμα

1 10/01/2017 Έγκριση της  1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  έτους 2017
2 27/01/2017 Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία περιοχής Βράχου - Πετροπουλακίου».
3 27/01/2017 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου  με τίτλο: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δήμου Άργους Ορεστικού».
4 27/01/2017 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων-κρασπέδων καθώς και φρεατίων ομβρίων οικισμού Ασπροκκλησιάς».
5 27/01/2017 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της  2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
6 27/01/2017 Σύσταση μόνιμης δουλείας διέλευσης  εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων.
7 27/01/2017 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016  του Δήμου Άργους Ορεστικού.
8 27/01/2017 Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Άργους Ορεστικού.
9 27/01/2017 Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων άρθρου 158 παρ. 3  του Ν. 3463/2006 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών).
10 27/01/2017 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
11 27/01/2017 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών  ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.
12 27/01/2017 Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός μελών επιτροπών για το έτος 2017.
13 27/01/2017 Ορισμών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού κατά το οικονομικό έτος 2017.
14 27/01/2017 Εκμίσθωση  του Πολιτιστικού  Κέντρου Άργους Ορεστικού.
15 27/01/2017 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ, εκ νέου μετακίνησης του και καθορισμός της αποζημίωσής του.
16 20/02/2017 Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.
17 20/02/2017 Έκδοση ψηφίσματος για τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού με το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άργους Ορεστικού.
18 20/02/2017 Επικύρωση πρακτικών των από 21/12/2016, 31/12/2016, 27/01/2017 τακτικών συνεδριάσεων  και της από 10/01/2017 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού.
19 20/02/2017 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Δημοτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».
20 20/02/2017 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε.  Άργους Ορεστικού».
21 20/02/2017 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε.  Ίωνος Δραγούμη».
22 20/02/2017 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης –αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού».
23 20/02/2017 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης –αποχέτευσης Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
24 20/02/2017 Υποβολή πρότασης για την ένταξη  της πράξης με τίτλο «Εσωτερικό Υδραγωγείο» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο της  πρόσκλησης 32 του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος.
25 20/02/2017 Υποβολή πρότασης για την ένταξη  της πράξης με τίτλο «Επέκταση - Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο της  πρόσκλησης
26 20/02/2017 Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  με τίτλο: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πόλης Άργους Ορεστικού» με Αρ.Μελ.15/2013.
27 20/02/2017 Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων Δ.Ε Ίωνος Δραγούμη» με Αρ.Μελ.6/2015.
28 20/02/2017 Προσδιορισμός ακινήτου ως μόνου κατάλληλου για την εκπλήρωση δημοτικού σκοπού .
29 20/02/2017 Τροποποίηση – συμπλήρωση  της υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού σχετικά με την αποδοχή επιχορηγήσεων και την έγκριση της  2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
30 20/02/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τη χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
31 20/02/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων άρθρου 158 παρ. 3  του Ν. 3463/2006 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών).
32 20/02/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων.
33 20/02/2017 Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
34 20/02/2017 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
35 20/02/2017 Επιστροφή χρημάτων.
36 20/02/2017 Διακοπή  της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
37 20/02/2017 Αίτημα επιχείρησης για υπαγωγή της στις εποχιακά λειτουργούσες.
38 20/02/2017 Αίτημα αναπροσαρμογής (μείωση) ετήσιου μισθώματος δημοτικού ακίνητου.
39 20/02/2017 Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης οικ. Έτους 2017 της επιχείρησης.
40 20/02/2017 Υποβολή αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για δωρεάν  παραχώρηση  χρήσης χώρων των  εργατικών κατοικιών Άργους Ορεστικού.
41 20/02/2017 Καταρχήν απόφαση για εκμίσθωση δημοτικής αίθουσας.
42 20/02/2017 Εκμίσθωση  του Πολιτιστικού  Κέντρου Άργους Ορεστικού.
43 20/02/2017 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ, εκ νέου μετακίνησης του και καθορισμός της αποζημίωσής του.

05/03/2017
44 22/03/2017 Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 6/2017  απόφασης του Σώματος σχετικά με τη σύσταση μόνιμης δουλείας διέλευσης  εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων.
45 22/03/2017 Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών πηγών Ελλάδας.
46 22/03/2017 Ορισμός υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού
47 22/03/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με αριθμό μελέτης 16/2015 και τίτλο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων-κρασπέδων καθώς και φρεατίων ομβρίων οικισμού Ασπροκκλησιάς».
48 22/03/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με αριθμό μελέτης 2/2016 και τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».
49 22/03/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με αριθμό μελέτης 3/2016 και τίτλο «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Άργους Ορεστικού».
50 22/03/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με αριθμό μελέτης 4/2016 και τίτλο  «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Ίωνα Δραγούμη»
51 22/03/2017 Καταβολή αποζημίωσης σε χρήμα από τον Δήμο Άργους Ορεστικού εδαφικών τμημάτων και επικείμενων θιγόμενων από την ρυμοτομία στα Ο.Τ. 23β & 23γ στην Δ.Κ. Άργους Ορεστικού στην οδό Ακριτών για την πλήρη διάνοιξη της.
52 22/03/2017 Έγκριση αγοράς από τον Δήμο εδαφικής έκτασης 161,91τ.μ. στο Ο.Τ. γ 118 στην Δ.Κ. Άργους Ορεστικού για τη διεύρυνση του αύλειου χώρου του 1ου νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού.
53 22/03/2017 Υποβολή πρότασης για την ένταξη  της πράξης με τίτλο «Έργα προσαγωγής και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού» στο πλαίσιο της  πρόσκλησης 35 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
54 22/03/2017 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου πηγών Αρμενοχωρίου και διαμόρφωση  διαδρομής  από τη δημοτική οδό Άργους Ορεστικού – Μανιάκων έως τις πήγες Αρμενοχωρίου».
55 22/03/2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και επισκευής οχημάτων.
56 22/03/2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών  (ΕΚΠΟΤΑ) (για συνεχιζόμενες προμήθειες με τον προηγούμενο νόμο ΕΚΠΟΤΑ).
57 22/03/2017 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017.
58 22/03/2017 Επιβολή προστίμων.
59 22/03/2017 Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  του Δήμου Άργους Ορεστικού  σχετικά με την 1η  τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ.
60 22/03/2017 Αίτημα δημότη (Πετσάλνικου Ευαγγελία).
61 22/03/2017 Αίτημα δημότη (Χουσμεκερίδης Ευστάθιος).
62 22/03/2017 Μεταβίβαση άδειας παραγωγού -  πωλητή λαϊκών αγορών.
63 22/03/2017 Καθορισμός αμοιβής νομικών.
64 22/03/2017 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, έγκριση σχετικής δαπάνης και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης
65 22/03/2017 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ, εκ νέου μετακίνησης του και καθορισμός της αποζημίωσής του.
66 04/04/2017 Έγκριση υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης του Δήμου στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού»
67 04/04/2017 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
68 04/04/2017 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της  3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  έτους 2017.
69 04/04/2017 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (Πυρασφάλεια) για το έτος 2017
70 04/04/2017 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
71 04/04/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δ.Σ. στο συντονιστικό τοπικό όργανο  πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
72 04/04/2017 Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του  Δήμου.
73 04/04/2017 Έγκριση διενέργειας δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».
74 04/04/2017 Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
75 04/04/2017 Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ιστοσελίδα «aftodioikisi.gr»
76 04/04/2017 Έγκριση ή μη της 3ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και διαμόρφωση θέσεων θέας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Άργους Ορεστικού».
77 04/04/2017 Παραχώρηση κατά χρήση χώρου για τη διενέργεια εκδήλωσης και εκμίσθωση Πολιτιστικού  Κέντρου Άργους Ορεστικού.
78 04/04/2017 Πρόταση της Τ.Κ. Αμμουδάρας για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.
79 04/04/2017 Πρόταση της Τ.Κ. Διαλεκτού για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.
80 04/04/2017 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ., εκ νέου μετακίνησης του, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιδημάρχων, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. (Κοζάνη) και καθορισμός της αποζημίωσής τους.
81 03/05/2017 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της  4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.
82 03/05/2017 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017.
83 03/05/2017 Διαγραφή τιμολογίων
84 03/05/2017 Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση της εποπτείας και του ελέγχου του ΤΟΕΒ Βράχου - Διαλεκτού στον Δήμο Άργους Ορεστικού.
85 03/05/2017 Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 και οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2017 του Τ.Ο.Ε.Β. Βράχου – Διαλεκτού.
86 03/05/2017 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Νοστίμου».
87 03/05/2017 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποσυμφόρηση  ομβρίων υδάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλης Άργους Ορεστικού».
88 03/05/2017 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης, μετακίνησης λοιπών αιρετών και καθορισμός της αποζημίωσής τους.
89 03/05/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εορτασμός της επετείου των 111 χρόνων από τη μάχη του Καστανοφύτου).
90 03/05/2017 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους Ορεστικού στην έκθεση "Ελλάδος Γεύση", έγκριση διενέργειας δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
91 03/05/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.
92 03/05/2017 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων
93 03/05/2017 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
94 03/05/2017 Πρόταση της Τ.Κ. Γέρμα για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.
95 03/05/2017 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού για το οικ. Έτος 2016.
96 03/05/2017 Εκδίκαση της ένστασης του κ. Γουδή Στέργιου του Βασιλείου κατά της Μελέτης Κτηματολογίου  (σύσταση διέλευσης δουλείας) Κ.Α.Α. Λυμάτων Άργους Ορεστικού για τις ανάγκες του έργου «Εξωτερικός αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Άργους Ορεστικού – Κτηματολόγ
97 03/05/2017 Πρόταση της Τ.Κ. Γέρμα  περί χαρακτηρισμού του Γέρμα ως μαρτυρικού χωριού.
98 24/05/2017 Υποβολή πρότασης για την ένταξη  της πράξης με τίτλο: "Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην  περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού" στον Άξονα Προτεραιότητας 5 “Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη, και διαχείριση κινδύνων” του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020,  στο πλαίσιο της  πρόσκλησης 41 του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος.
99 02/06/2017 Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου Άργους Ορεστικού στο Διοικητικό Συμβούλιο  της ΔΙΒΙΠΑ Καστοριάς Α.Ε.
100 02/06/2017 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, αναβάθμισης υποδομών δικτύου ύδρευσης, εξοικονόμησης ενέργειας και διασφάλισης επάρκειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού»
101 02/06/2017 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 44/2017  απόφασης του Σώματος σχετικά με τη σύσταση μόνιμης δου-λείας διέλευσης  εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων για τις ανάγκες του έργου «Εξωτερικός αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Άργους Ορεστικού – Κτηματολόγιο»
102 02/06/2017 Επικύρωση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού: α)   των τακτικών συνεδριάσεων στις 20/2, 22/3, 4/4 και 3/5, β) της ειδικής συνεδρίασης της 5/3 και γ) της κατεπείγουσας συνεδρίασης της 24/5.
103 02/06/2017 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
104 02/06/2017 Έγκριση της  5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.
105 02/06/2017 Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια με  τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης, και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017».
106 02/06/2017 Επιστροφή χρημάτων.
107 02/06/2017 Διαγραφή οφειλών.
108 02/06/2017 Έγκριση ετήσιας συνδρομής σε έντυπη τοπική εφημερίδα.
109 02/06/2017 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
110 02/06/2017 Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.
111 02/06/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Νοστίμου».
112 02/06/2017 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου  με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία περιοχής Βράχου – Πετροπουλακίου».
113 02/06/2017 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης και καθορισμός της αποζημίωσής του.
114 02/06/2017 Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Π.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού αριθ. 2 , οικ. έτους 2017».
115 02/06/2017 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους Ορεστικού καθώς και της σχετικής δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης για τις εκθέσεις: α) «Καθιέρωση των ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αμερικάνικη αγορά» και β) «ANUGA 2017».
116 02/06/2017 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και  της σχετικής δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης
117 02/06/2017 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων και εκμίσθωση Πολιτιστικού  Κέντρου Άργους Ορεστικού.
118 02/06/2017 Έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού.
119 02/06/2017 Μεταστέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού.
120 02/06/2017 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 78/2016  απόφασης του Σώματος σχετικά με την Έγκριση σύναψης σύμβασης για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου "Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ" και "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 ΣΕ 50 ΔΗΜΟΥΣ".
121 19/06/2017 Ίδρυση μουσικού σχολείου στον Νομό Καστοριάς.
122 21/06/2017 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ., εκ νέου μετακίνησης τους και καθορισμός της αποζημίωσής τους.
123 21/06/2017 Έγκριση παραχώρησης του  κατασκηνωτικού κέντρου Βογατσικού στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς και στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης.
124 21/06/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 116/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και  της σχετικής δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης.
125 21/06/2017 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων .
126 05/07/2017 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ετήσια γενική συνέλευση της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».
127 05/07/2017 Σύσταση επιτροπής καταλληλότητας των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγισης του Δήμου.
128 05/07/2017 Ψήφισμα συμπαράστασης στους συμβασιούχους των δήμων.
129 05/07/2017 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
130 05/07/2017 Έγκριση της  6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.
131 05/07/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποσυμφόρηση ομβρίων υδάτων- Αντιπλημμυρική προστασία πόλης Άργους Ορεστικού».
132 05/07/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου πηγών Αρμενοχωρίου και διαμόρφωση διαδρομής από τη δημοτική οδό Άργους Ορεστικού- Μανιάκων έως τις πηγές Αρμενοχωρίου.»
133 05/07/2017 Ορισμός αιρετού μέλους στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση-επισκευή-κατασκευή αιθουσών Α).στο κτίριο του παλαιού λυκείου: α).για τις ανάγκες της μειοψηφίας, β). για τις ανάγκες της επιτροπής κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου, Β). στο χώρο γραφείων του αμαξοστασίου του Δήμου».
134 05/07/2017 Ορισμός αιρετού μέλους στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο:« Βελτίωση οδού Νόστιμο – Αγ. Ηλίας – Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου».
135 05/07/2017 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και διαμόρφωση θέσεων θέας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Άργους Ορεστικού»
136 05/07/2017 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης και καθορισμός της αποζημίωσής τους.
137 05/07/2017 Έγκριση και τρόπος διενέργειας της προμήθειας με  τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου».
138 05/07/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για είδη διαβίωσης και περίθαλψης.
139 05/07/2017 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων για αναπτυξιακούς σκοπούς.
140 05/07/2017 Κατ’ αρχήν απόφαση για την  εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς
141 05/07/2017 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Άργους Ορεστικού.
142 05/07/2017 Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ανάκληση θέσεων λειτουργίας και παραχώρησης χρήσης περιπτέρων.
143 05/07/2017 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
144 05/07/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για πολιτιστικές δραστηριότητες
145 05/07/2017 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
146 05/07/2017 Πρόταση της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Κρεμαστής.
147 05/07/2017 Πρόταση της Τ.Κ. Βογατσικού για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.
148 05/07/2017 Πρόταση της Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς για την αλλαγή της τοποθεσίας στην οποία θα γίνει  η κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Ασπρονερίου.
149 05/07/2017 Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την «Έγκριση ισολογισμού  και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016".
150 21/07/17 Έγκριση υποβολής αιτήματος για την κοπή καυσόξυλων στη συστάδα 2δ για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τ. Κ. Γέρμα
151 21/07/17 Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις του άρθρου 24, παρ. 2, του Ν. 4479/2017.
152 21/07/17 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης και καθορισμός της αποζημίωσής τους.
153 21/07/17 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
154 02/08/17 Γνωμοδότηση του Δήμου σχετικά με τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της λειτουργίας του αεροδρομίου Καστοριάς «Αριστοτέλης».
155 02/08/17 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην τακτική γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. που θα διεξαχθεί στις 30/8/2017.
156 02/08/17 Αντικατάσταση ανεξαρτητοποιηθέντος δηµοτικού συµβούλου σε  επιτροπές του Δήμου.
157 02/08/17 Αίτηση του δημότη κ. Αθανάσιου Τσαγγόπουλου.
158 02/08/17 Αίτηση του δημότη κ. Αιμίλιου Κύρου.
159 02/08/17 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού Νόστιμο – Αγ. Ηλίας – Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου»
160 02/08/17 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία περιοχής Βράχου-Πετροπουλακίου»
161 02/08/17 Αποδοχή απόφασης ένταξης, έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού» το οποίο αποτελεί το Υποέργο 4
162 02/08/17 Απόφαση συμπαράστασης για τον επαναπατρισμό  του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
163 02/08/17 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης και καθορισμός της αποζημίωσής του.
164 02/08/17 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου 2017.
165 02/08/17 Κατ’ αρχήν απόφαση για την  εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Βογατσικού
166 02/08/17 Αίτηση της εταιρείας Victus Networks Α.Ε.
167 02/08/17 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου.
168 02/08/17 Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου στους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας.
169 02/08/17 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων
170 02/08/17 Ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων.
171 02/08/17 Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  του Δήμου σχετικά με την 3η  τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
172 02/08/17 Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου σχετικά με ψήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των σφαγείων  Άργους Ορεστικού.
173 02/08/17 Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου.
174 02/08/17 Ορισμός Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου.
175 08/08/17 Προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας επί των οδών Ίωνος Δραγούμη και Ε. Γιαγκόπουλου για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης.
176 08/08/17 Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστου χώρου για τη διενέργεια εκδήλωσης.
177 04/09/17 Πρόταση της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Κρεμαστής.
178 04/09/17 Πρόταση της Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Ασπρονερίου
179 04/09/17 Επικύρωση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου: α) των τακτικών συνεδριάσεων στις 02/6, 05/7 και 02/8 και β) των κατεπειγουσών συνεδριάσεων στις  19/6, 21/6, 21/7 και 08/8 του τρέχοντος έτους.
180 04/09/17 Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών πηγών Ελλάδας.
181 04/09/17 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης τους.
182 04/09/17 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
183 04/09/17 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της  7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.
184 04/09/17 Έγκριση υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού και της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για ένα  (1) απορριμματοφόρο.
185 04/09/17 Έγκριση για τη συνέχιση του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων 2017» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
186 04/09/17 Έγκριση  σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 για την περίοδο της εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού έτους 2017.
187 04/09/17 Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
188 04/09/17 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
189 04/09/17 Καθορισμός αμοιβής νομικών.
190 04/09/17 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.
191 04/09/17 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
192 04/09/17 Καταρχήν απόφαση για εκμίσθωση αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου Βράχου.
193 04/09/17 Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος 2017.
194 04/09/17 Καθορισμός θέσεων απασχόλησης πρακτικής άσκησης μαθητείας (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ).
195 04/09/17 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 141/2017 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου.
196 04/09/17 Έγκριση υποβολής αιτήματος στον όμιλο ΥΓΕΙΑ για τη διενέργεια δωρεάν εξετάσεων σε κατοίκους του  Δήμου Άργους Ορεστικού.
197 04/09/17 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
198 04/09/17 Αντικατάσταση μελών των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ.: α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς και β)  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς.
199 11/09/17 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης τους.
200 11/09/17 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού στη γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ του έτους 2017.
201 11/09/17 Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού» της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού».
202 11/09/17 Έγκριση  σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 για την περίοδο της εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού έτους 2017.
203 11/09/17 Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
204 11/09/17 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για είδη διαβίωσης και περίθαλψης».
205 11/09/17 Χορήγηση άδειας εισόδου στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
206 11/09/17 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
207 20/09/17 Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού του έτους 2017
208 20/09/17 Παραχώρηση χώρου.
209 22/09/17 Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού του έτους 2017
210 26/09/17 Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού του έτους 2017
211 27/09/17 Κάλυψη θέσεων προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017
212 27/09/17 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης τους.
213 27/09/17 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κτίριο 2ου παιδικού σταθμού Άργους Ορεστικού».
214 27/09/17 Κατακύρωση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων 2017» μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
215 27/09/17 Καθορισμός αμοιβής νομικών.
216 27/09/17 Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
217 27/09/17 Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
218 27/09/17 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
219 13/10/17 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.
220 25/10/17 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας  για  τη  σύνταξη  μελέτης  και  την εκτέλεση  του  έργου :  «Εκπόνηση Δασοτεχνικής Μελέτης για τη Διαχείριση Χώρων Υπαίθριας Αναψ
221 25/10/17 Εξουσιοδότηση υπογραφής συμφώνου δουλείας δωρεάς αγροτεμαχίου για τις ανάγκες της υλοποίησης του έργου «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης περιοχής Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Ορεστίδος».
222 25/10/17 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου  με τίτλο: «Ανάπλαση και διαμόρφωση θέσεων θέας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Άργους Ορεστικού».
223 25/10/17 Έγκριση των  με αριθμό 30/2017 και 31/2017 αποφάσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την ψήφιση του ισολογισμού και  του απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για
224 25/10/17 Παραλαβή της  μελέτης:  «Σύνταξη  πράξεων τακτοποίησης στο Δ.Δ. Άργους Ορεστικού»
225 25/10/17 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κτίριο 2ου παιδικού σταθμού Άργους Ορεστικού».
226 25/10/17 Έγκριση της 5ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και διαμόρφωση θέσεων θέας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Άργους Ορεστικού».
227 25/10/17 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
228 25/10/17 Υποβολή πρότασης για την ένταξη  των  πράξεων: α) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ. ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ» και β) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ. ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ (ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της  με αρ.
229 25/10/17 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της  8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.
230 25/10/17 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2017.
231 25/10/17 Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού που είχαν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
232 25/10/17 Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
233 25/10/17 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
234 25/10/17 Κατάθεση ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άνοιγμα λογαριασμού).
235 25/10/17 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
236 25/10/17 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων για την επιχορήγηση εκκλησιαστικών νομικών προσώπων.
237 25/10/17 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης  πιστώσεων για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
238 25/10/17 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων για τον εορτασμό: α) της  28ης Οκτωβρίου 2017, β) της 11ης Νοεμβρίου 2017.
239 25/10/17 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων για την Καστανογιορτή.
240 25/10/17 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκδήλωση φιλανθρωπικού περιεχομένου, έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.
241 25/10/17 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης  πιστώσεων για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2017”.
242 25/10/17 Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση χώρων.
243 25/10/17 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως τακτικού μέλους στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ.»
244 25/10/17 Παραχώρηση χώρων για την τοποθέτηση Υ/Σ compact (ΔΕΔΔΗΕ).
245 25/10/17 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης του.
246 25/10/17 Ονομασία της κεντρικής πλατείας  της Τ.Κ. Βογατσικού.
247 15/11/2017 Ψήφισμα συμπαράστασης στους  δήμους Μάνδρας - Ειδυλλίας και   Μεγαρέων
248 15/11/2017 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
249 15/11/2017 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρομών – κάγκελων ασφαλείας –διαμορφώσεις πρανών στο Κατασκηνωτικό Κέντρο Βογατσικού».
250 15/11/2017 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης των δυο υποέργων της πράξης: «Έργα προσαγωγής και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού».
251 15/11/2017 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης των τριών υποέργων της πράξης: «Επέκταση - αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού».
252 15/11/2017 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης του έργου: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» – (υποέργου 1 της Πράξης: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού»).
253 15/11/2017 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ  της 4ης Δεκεμβρίου 2017.
254 15/11/2017 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης του.
255 15/11/2017 Έγκριση της  9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.
256 15/11/2017 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
257 15/11/2017 Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
258 15/11/2017 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
259 15/11/2017 Καθορισμός αμοιβής νομικών.
260 15/11/2017 Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων.
261 15/11/2017 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2018-2019.
262 15/11/2017 Έγκριση παραχώρησης – εκμίσθωσης  χώρων.
263 15/11/2017 Αντικατάσταση μέλους (εκπρόσωπος μαθητών) του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς.
264 15/11/2017 Έγκριση υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
265 15/11/2017 Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Π.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού αριθ. 4 , οικ. έτους 2017».
266 15/11/2017 Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Αίτημα προς τον Δήμο για συμπληρωματική επιχορήγηση της επιχείρησης.»
267 27/11/2017 Κατάρτιση και έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
268 27/11/2017 Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων  για το έτος  2018.
269 27/11/2017 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  με τίτλο: «Αποκατάσταση καταστρώματος δημοτικών οδών και ασφαλτόστρωση νεοδιανοιχθέντων».
270 27/11/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή διαδρομών – κάγκελων ασφαλείας –διαμορφώσεις πρανών στο Κατασκηνωτικό Κέντρο Βογατσικού».
271 27/11/2017 Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης του.
272 27/11/2017 Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
273 27/11/2017 Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού που είχαν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
274 27/11/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων για την επιχορήγηση  αθλητικών συλλόγων
275 27/11/2017 Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων για την επιχορήγηση εκκλησιαστικών νομικών προσώπων.
276 27/11/2017 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
277 27/11/2017 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
278 27/11/2017 Έγκριση τροποποίησης της εσωτερικής διαρρύθμισης του Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Άργους Ορεστικού με στόχο την λειτουργία του ως αμιγώς Βρεφικού Σταθμού.

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here