Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Υπ' αριθμ. 20/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστίδος

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Π ρ α κ τ ι κ ό 6ο

Της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Ορεστίδος.

Στο Άργος Ορεστικό σήμερα στις 6-6-2011 ημέρα Δευτέρα     και ώρα 14,30 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την αρίθμ. 7088/2-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν:

Παρόντες                                                                 Απόντες

1

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

 

 

2

Τερζοπούλου Μαρία

 

 

3

Ανδρόνικος Αθανάσιος

 

 

4

Τζακόπουλος Τηλέμαχος

 

 

5

Κανδύλης Κωνσταντίνος

 

 

6

Πετρίδης Πασχάλης

 

 

7

Μακρής Βασίλειος

 

 

Ο Πρόεδρος  ύστερα από την διαπίστωση  απαρτίας κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης.

Θ έ μ α  5ο

Σύνταξη  τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου Μαρτίου 2011 του Δήμου Ορεστίδος.

Αριθμός απόφασης : 20/2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι  σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

 

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

•           τακτικά έσοδα

•           έκτακτα έσοδα

•           έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

•           εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)

•           εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

•           χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

 

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

•           λειτουργικές δαπάνες χρήσης

•           επενδύσεις

•           πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

•           αποθεματικό.

 

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

•           τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,

•           έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,

•           έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,

•           εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,

•           εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,

•           χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

•           λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,

•           Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,

•           πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,

•           Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4.         Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

 

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

 

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

 

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

 

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

 

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Με την αριθ. 78/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011  και εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

 

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1ου τριμήνου του έτους 2011.

 

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Στο σημείο αυτό έθεσε υπόψη της επιτροπής τους παρακάτω πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με  τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

 

 

Στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης εσόδων 2011 (Μάρτιος)

ΕΤΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΚΑΕ

Εγκεκριμένος ΠΥ

Διαμορφωμένος ΠΥ

Αβεβαίωτοι ΧΚ

Βεβαιωμένοι ΧΚ

Οίκοθεν βεβαιώσεις

Λοιπές βεβαιώσεις

Σύνολο βεβαιώσεις

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ληξιπρόθεσμες οφειλές με στέρηση Φ.Ε.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές με λ.μ

Ληξιπρόθεσμες οφειλές με εφαρμογή μέτρων

Εισπραχθέντα

Εισπράξεις ληξιπρόθεσμων

2011

3

011

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3

012

426.000,00

426.000,00

0,00

0,00

4.486,72

0,00

4.486,72

0,00

0,00

0,00

0,00

4.486,72

0,00

2011

3

021

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3

031

678.122,00

678.122,00

0,00

0,00

0,00

12.467,64

12.467,64

0,00

0,00

0,00

0,00

12.467,64

0,00

2011

3

032

634.085,00

634.085,00

0,00

0,00

8.455,85

0,00

8.455,85

0,00

0,00

0,00

0,00

8.455,85

0,00

2011

3

044

48.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

3.055,41

3.055,41

0,00

0,00

0,00

0,00

3.055,41

0,00

2011

3

045

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3

046

4.200,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

338,01

338,01

0,00

0,00

0,00

0,00

338,01

0,00

2011

3

051

74.968,00

74.968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3

052

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3

061

3.311.620,00

3.311.620,00

0,00

0,00

0,00

559.291,13

559.291,13

0,00

0,00

0,00

0,00

559.291,13

0,00

2011

3

071

101.000,00

101.000,00

0,00

0,00

4.456,33

0,00

4.456,33

0,00

0,00

0,00

0,00

4.456,33

0,00

2011

3

121

221.000,00

221.000,00

0,00

0,00

0,00

21.967,00

21.967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.967,00

0,00

2011

3

131

2.725.248,05

2.725.248,05

0,00

0,00

0,00

363.913,53

363.913,53

0,00

0,00

0,00

0,00

363.913,53

0,00

2011

3

132

1.088.284,49

1.088.284,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3

151

41.500,00

41.500,00

0,00

0,00

845,00

1.742,78

2.587,78

0,00

0,00

0,00

0,00

2.587,78

0,00

2011

3

169

57.545,00

57.545,00

0,00

0,00

183,45

151,42

334,87

0,00

0,00

0,00

0,00

334,87

0,00

2011

3

211

479.500,00

479.500,00

0,00

31.173,88

18.764,60

0,00

49.938,48

6.358,70

0,00

0,00

0,00

19.217,20

164,20

2011

3

321

623.200,00

623.200,00

0,00

512.500,63

0,00

0,00

512.500,63

619.431,52

0,00

0,00

0,00

621,00

621,00

2011

3

322

22.800,00

22.800,00

0,00

22.803,63

0,00

0,00

22.803,63

22.803,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3

412

86.000,00

86.000,00

0,00

0,00

0,00

7.744,49

7.744,49

0,00

0,00

0,00

0,00

7.744,49

0,00

2011

3

421

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676,41

676,41

0,00

0,00

0,00

0,00

676,41

0,00

2011

3

511

31.916,38

31.916,38

0,00

0,00

0,00

31.916,38

31.916,38

0,00

0,00

0,00

0,00

31.916,38

0,00

2011

3

512

83.029,42

83.029,42

0,00

0,00

0,00

83.029,42

83.029,42

0,00

0,00

0,00

0,00

83.029,42

0,00

Σύνολα:

10.769.018,34

10.769.018,34

0,00

566.478,14

37.191,95

1.086.293,62

1.689.963,71

648.593,85

0,00

0,00

0,00

1.124.559,17

785,20

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (II)

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

ποσά σε ΕυρώΒεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα υπόλοιπα

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

592.551

592.551

0

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

4.487

4.487

0

2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0

0

0

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

20.923

20.923

0

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.393

3.393

0

5

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0

0

0

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

559.291

559.291

0

7

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

4.456

4.456

0

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

388.803

388.803

0

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0

0

0

12

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

21.967

21.967

0

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

363.914

363.914

0

14

ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0

0

0

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

2.588

2.588

0

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

335

335

0

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

49.938

19.217

30.721

21

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

49.938

19.217

30.721

22

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0

0

0

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

535.304

621

534.683

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0

0

0

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

535.304

621

534.683

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

8.421

8.421

0

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

7.744

7.744

0

42

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

676

676

0

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

114.946

114.946

0

511

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

31.916

31.916

0

512

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

83.029

83.029

0

 

Σύνολα

1.689.964

1.124.559

565.405

 

 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ποσά σε ΕυρώΒεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα υπόλοιπα

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

338

338

0

1

Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)

0

0

0

2

Τέλη στάθμευσης

0

0

0

3

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων

0

0

0

4

Τέλος αδειών οικοδομών

338

338

0

5

Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

0

0

0

6

Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων

 

 

0

7

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων

0

0

0

8

Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος

0

0

0

9

Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις

 

 

0

 

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ

363.914

363.914

0

1

Προϊόν εκποίησης ακινήτων

0

0

0

2

Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς

363.914

363.914

0

3

Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς

0

0

0

4

Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων

 

 

0

5

Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων

0

0

0

6

Τέλη ρύπανσης

 

 

0

7

Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρήστων χώρων

 

 

0

8

Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις

 

 

0

 

Σύνολα

364.252

364.252

0

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

 

 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ποσά σε Ευρώ

6.

Έξοδα

612.321

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

432.758

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

0

62

Παροχές τρίτων

40.842

63

Φόροι - τέλη

219

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

552

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

42.749

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

22.701

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

72.500

68

Λοιπά Έξοδα

0

7.

Επενδύσεις

0

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

0

73

Έργα

0

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

0

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

8.

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

7.744

81.

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

0

82.

Αποδόσεις

7.744

85.

Προβλέψεις μη είσπραξης

0

9

Αποθεματικό

0

 

Σύνολα

620.065

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ποσά σε Ευρώ

0

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

144.102

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

276.040

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

0

20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

86.106

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

54.969

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

22.187

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

68

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

0

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

0

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

0

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

28.848

 

Σύνολα

612.320

 

 

 

Η παρούσα έκθεση να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστίδος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2011.

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου 
Βασίλειος Μακρής
Ανδρόνικος Αθανάσιος
Πασχάλης Πετρίδης
Τζακόπουλος Τηλέμαχος
Τερζοπούλου Μαρία
Κανδύλης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας.


You are here

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies)τα οποία χρησιμοποιύνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk