Απόφαση 688/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άργος Ορεστικό, 19 Οκτωβρίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 9103 ΑΠΟΦΑΣΗ 688/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του…

περισσότερα