Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ).

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα…

περισσότερα

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή γηπέδου beach volley”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου,την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY εκτιμώμενης αξίας 90.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α). ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (β).ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.Παρακαλούμε όπως…

περισσότερα