Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 3/4/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 30 Μαρτίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  3034 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 3Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση,…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 30/3/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. 57/2023 2 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού 58/2023 3 Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Μαρτυρικών Χωριών…

περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς», με Α/Α διαγωνισμού  195815 , μετατίθεται την 31-03-2023 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Άργους Ορεστικού

περισσότερα