Τροποποίηση της με αρ.πρωτ: 7111/12-7-2023 Διακήρυξης λόγο τεχνικού προβλήματος

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 7111/12-7-2023 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» λόγο τεχνικού προβλήματος, ως προς την παράγραφο 1.5 και συγκεκριμένα ως προς την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών που παρατείνεται από  27/07/2023 και ώρα 1:00μ.μ. στις 22/7/2023 και…

περισσότερα