ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΆργος Ορεστικό, 4 Νοεμβρίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑρ. Πρωτ.: οικ. 9865
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθέ­νης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 58 (παρ. 1γ) του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Την υπ’ αρ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.802 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δύο Δημοτικές Ενότητες αποτελούμενες από 18 Κοινότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις Αντιδήμαρχοι και ένας άμισθος Αντιδήμαρχος.
 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 10. 10.  Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 76 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.18 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.19 τ. Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό  τροποποιήθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α’) και το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’).
 12. Τη με αριθμό 647/2020 απόφαση Δημάρχου.
 13. Τη με αριθμό 688/2020 απόφαση Δημάρχου
 14. Τη με αριθμό 826/2020 απόφαση Δημάρχου.
 15. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.

Αποφασίζει

 1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 647/2020απόφασήςτου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και της υπ’ αριθμ. 826/202 επόμενης τροποποιητικής απόφασης με το ίδιο θέμα, μόνο ως προς το σημείο εκείνο που αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της θητείας των κ.κ. Αντιδημάρχων: α) Στέργιου Φιλιάδη, β)  Αφροδίτης Μπελονάκη, γ)  Μαρίας Ζουρμπίδου και δ)  Χρυσόστομου Αναγνωστόπουλου.
 2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 688/2020απόφασήςτου περί ορισμού  ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  (ως Αντιδημάρχου) του κ.  Χρυσόστομου Αναγνωστόπουλου μόνο ως προς το σημείο εκείνο που αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της θητείας του.
 3. Συνεπώς, παρατείνει τη θητεία των ως άνω αναφερόμενων  ήδη ορισμένων Αντιδημάρχων στον Δήμο Άργους Ορεστικού με τις ίδιες αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου έως την 14η Δεκεμβρίου 2021.
 4. Κατά τα λοιπά που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 647/2020,  688/2020 και 826/2020  προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου.

   Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί τουλάχιστον σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Καστοριάς ή σε μια εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται. 

                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                       Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου