Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  27 Ιανουαρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  699
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 31 του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση  πρακτικών  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός αρμοδίων οργάνων του Δήμου για το έτος 2022.
3Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  οικονομικού έτους 2022.
4Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας ¨ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» για κατά χρήση παραχώρηση της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού.
5Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Στρατιωτικών Π.Ε. Καστοριάς για κατά χρήση παραχώρηση της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού με σκοπό  την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας.
6Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παραχώρησης (κατά χρήση) του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού.
7Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μηλίτσας.
8Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου – λαϊκών αγορών (Ελευθεριάδης Αθανάσιος.
9Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου – λαϊκών αγορών (Σιδηροπούλου Ελένη.

        Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και β) της ΚΥΑ   Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β’) .

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ανωτέρω συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηλεδιάσκεψης ζωντανά   μέσω  συνδέσμου (hyperlink)  ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος