Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με διάρκεια σύμβασης έως πέντε (5) μηνών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της σχετικής αίτησης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της 1ης Υπεύθυνης Δήλωσης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της 2ης Υπεύθυνης Δήλωσης