Αντιδήμαρχοι - Εντεταλμένοι

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, με τις υπ’ αρ. 647/2020 και 826/2020 αποφάσεις του, όρισε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβίβασε αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Χρυσόστομος Αναγνωστόπουλος, (από 10/10/2020 μέχρι και 06/11/2021)

καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος και έχει:

 1. την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου,
 2. την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών,
 3. την ευθύνη λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων και τη μέριμνα για την καθαριότητα των οδών,
 4. την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου,
 5. την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων,
 6. την ευθύνη συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  χώρων πρασίνου και αλσυλλίων,
 7. την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου,
 8. την  ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 9. την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών,
 10. την ευθύνη θεμάτων ανακύκλωσης,
 11. την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα,
 12. την ευθύνη θεμάτων αγροτικής και δασικής οδοποιίας,
 13. την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου κίνησης του Δήμου,

Β) Μαρία Ζουρμπίδου, τηλ. 2467351302 (από 10/10/2020 μέχρι και 06/11/2021)

καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος και έχει:

 1. την ευθύνη της εποπτείας του προσωπικού του Δήμου,
 2. την εποπτεία  των προμηθειών που κάνει ο Δήμος και της διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών,
 3. την εποπτεία  λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και την ευθύνη της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους,
 4. την εποπτεία  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών,
 5. την ευθύνη ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  της χορήγησης των σχετικών αδειών λειτουργίας, των ανακλήσεων λειτουργίας, των καταργήσεων και των σφραγίσεων αυτών,
 6. την εποπτεία λειτουργίας των νομικών προσώπων που υπάγονται στον Δήμο

Γ) Αφροδίτη Μπελονάκη, τηλ. 2467351333 (από 10/10/2020 μέχρι και 06/11/2021)

καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος και έχει:

 1. την ευθύνη θεμάτων  πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού,
 2. την ευθύνη της επικοινωνίας με οργανώσεις, συλλόγους και φορείς πολιτιστικού, αθλητικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
 3. την ευθύνη θεμάτων  εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων,
 4. την εποπτεία της λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Δήμου,
 5. την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος της δια βίου μάθησης του Δήμου

Δ) Στέργιος Φιλιάδης, τηλ. 2467351308 (από 10/10/2020 μέχρι και 06/11/2021)

καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος και έχει:

 1. την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας,
 2. την ευθύνη θεμάτων  πρόνοιας,
 3. την ευθύνη θεμάτων  μέριμνας ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
 4. την  ευθύνη θεμάτων υγείας και υγιεινής,
 5. την ευθύνη θεμάτων  και των προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών,
 6. την ευθύνη της συγκέντρωσης των προαναφερόμενων προβλημάτων καθημερινότητας,
 7. την ευθύνη της επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου και της συγκέντρωσης των προβλημάτων που αναφέρονται από αυτούς,
 8. την ευθύνη της προώθησης των προβλημάτων καθημερινότητας και των προβλημάτων των Κοινοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή,
 9. την ευθύνη διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής,
 10. την ευθύνη λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου
 11. την ευθύνη δασικών θεμάτων,
 12. την ευθύνη αποχιονισμού,

 13. το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας,
 14. Επίσης, ο κ. Φιλιάδης, σε συνεπικουρία με τον Αντιδήμαρχο κ. Αναγνωστόπουλο, θα έχει την ευθύνη  λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου και την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού.

Ε) Κωνσταντίνος Κανδύλης (από 14/12/2020 μέχρι και 14/12/2021)

καθ’ ύλην άμισθος Αντιδήμαρχος και έχει:

Την επίβλεψη και συμβολή στη συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου – Αμαξοστασίου καθώς και τη γενικότερη συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του Αμαξοστασίου του Δήμου συνεπικουρώντας  τον Αντιδήμαρχο κ. Χρυσόστομο Αναγνωστόπουλο.