Απόφαση 647/2020 δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άργος Ορεστικό, 09 Οκτωβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑρ. Πρωτ.: οικ. 8785

ΑΠΟΦΑΣΗ 647/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθέ­νης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 58 (παρ. 1γ) του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.802 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δύο Δημοτικές Ενότητες αποτελούμενες από 18 Κοινότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις Αντιδήμαρχοι και ένας άμισθος Αντιδήμαρχος.
 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων.

10.  Τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 76 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.18 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.19 τ. Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

11.  Τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό  τροποποιήθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α’) και το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’).

12.  Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.

Αποφασίζει

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία από 10/10/2020 μέχρι και 06/11/2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον κ. Χρυσόστομο Αναγνωστόπουλο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:

 1. i.             την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου,
 2. ii.            την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών,
 3. iii.            την ευθύνη λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων και τη μέριμνα για την καθαριότητα των οδών,
 4. iv.             την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου,
 5. v.            την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων,
 6. vi.             την ευθύνη συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  χώρων πρασίνου και αλσυλλίων,
 7. vii.            την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου,
 8. viii.            την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 9. ix.             την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών,
 10. x.            την ευθύνη θεμάτων ανακύκλωσης,
 11. xi.            την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα,

2) Τον κ. Τιμολέων Ζέζο, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο με δικαίωμα υπογραφής και του μεταβιβάζει:

 1. i.            την ευθύνη δασικών θεμάτων,
 2. ii.            την ευθύνη θεμάτων αγροτικής και δασικής οδοποιίας,
 3. iii.            την ευθύνη αποχιονισμού,
 4. iv.            την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου κίνησης του Δήμου,
 5. v.            το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας,

Επίσης, ο κ. Ζέζος, σε συνεπικουρία με τον Αντιδήμαρχο κ. Αναγνωστόπουλο, θα έχει την ευθύνη  λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου και την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού,

3) Την κα Μαρία Ζουρμπίδου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει:

 1. i.             την ευθύνη της εποπτείας του προσωπικού του Δήμου,
 2. ii.            την εποπτεία  των προμηθειών που κάνει ο Δήμος και της διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών,
 3. iii.            την εποπτεία  λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και την ευθύνη της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους,
 4. iv.             την εποπτεία  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών,
 5. v.            την ευθύνη ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  της χορήγησης των σχετικών αδειών λειτουργίας, των ανακλήσεων λειτουργίας, των καταργήσεων και των σφραγίσεων αυτών,
 6. vi.            την εποπτεία λειτουργίας των νομικών προσώπων που υπάγονται στον Δήμο.

4) Την κα Αφροδίτη Μπελονάκη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει:

 1. i.            την ευθύνη θεμάτων  πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού,
 2. ii.            την ευθύνη της επικοινωνίας με οργανώσεις, συλλόγους και φορείς πολιτιστικού, αθλητικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
 3. iii.            την ευθύνη θεμάτων  εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων,
 4. iv.            την εποπτεία της λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Δήμου,
 5. v.            την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος της δια βίου μάθησης του Δήμου,

5) Τον κ. Στέργιο Φιλιάδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:

 1. i.             την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας,
 2. ii.            την ευθύνη θεμάτων  πρόνοιας,
 3. iii.             την ευθύνη θεμάτων  μέριμνας ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
 4. iv.             την ευθύνη θεμάτων υγείας και υγιεινής,
 5. v.            την ευθύνη θεμάτων  και των προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών,
 6. vi.             την ευθύνη της συγκέντρωσης των προαναφερόμενων προβλημάτων καθημερινότητας,
 7. vii.            την ευθύνη της επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου και της συγκέντρωσης των προβλημάτων που αναφέρονται από αυτούς,
 8. viii.             την ευθύνη της προώθησης των προβλημάτων καθημερινότητας και των προβλημάτων των Κοινοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή,
 9. ix.             την ευθύνη διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής,
 10. x.            την ευθύνη λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου.

Επίσης, ορίζει τον κ. Φιλιάδη Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέργιος Φιλιάδης. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Αφροδίτη Μπελονάκη.  Όταν και   αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Μαρία Ζουρμπίδου. Όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρυσόστομο Αναγνωστόπουλο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Τιμολέοντα Ζέζο.

Ε. Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

ΣΤ. Τον οικονομικό σχεδιασμό – προγραμματισμό πλην των θεμάτων που προδιαγράφονται και εκτελούνται από τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ζ. Την ευθύνη κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Η. Την ευθύνη εποπτείας της εκτέλεσης έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Θ. Δεν ορίζεται κατά τόπο Αντιδήμαρχος (χωρικός) για την Δημοτική Ενότητα Ίωνα Δραγούμη. Την εποπτεία αυτής θα έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ι. Ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου την Αντιδήμαρχο κα Αφροδίτη Μπελονάκη και τον Αντιδήμαρχο κ. Τιμολέων Ζέζο.

ΙΑ. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου την Αντιδήμαρχο κα Μαρία Ζουρμπίδου και τον Αντιδήμαρχο κ. Στέργιο Φιλιάδη.

ΙΒ. Ορίζει τους κάτωθι Δημοτικούς Σύμβουλους ως εντεταλμένους συμβούλους:

 1. κ. Δημήτριο Ευαγγελίδη, για τεχνικά θέματα, με δικαίωμα υπογραφής,
 2. κ. Αλέξανδρο Καράτζιο, για θέματα δημοτικής συγκοινωνίας
 3. κα Ησαΐα Τοτονίδου, για θέματα δημόσιας ασφάλειας, παραβατικότητας. Η κα Τοτονίδου ορίζεται ως σύνδεσμος του Δήμου με τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες.
 4. κ. Λεωνίδα Γεωργιάδη, για θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με άλλους δήμους, για θέματα αδελφοποιήσεων και για θέματα κοινών δράσεων με άλλους δήμους.

ΙΓ. Η παρούσα να δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού Καστοριάς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να κοινοποιηθεί δε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και στους προϊσταμένους των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων & Γραφείων του Δήμου.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου