Απόφαση 688/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άργος Ορεστικό, 19 Οκτωβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑρ. Πρωτ.: οικ. 9103

ΑΠΟΦΑΣΗ 688/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθέ­νης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
  3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Άργους Ορεστικού ανέρχεται στους 11.802 κατοίκους.
  4. Την υπ’ αρ. 647/2020 απόφασή του.
  5. Το γεγονός ότι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου πρέπει να μετέχουν δύο Αντιδήμαρχοι οριζόμενοι από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 76 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.18 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.19 τ. Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
  6. Την ανάγκη  ορισμού ενός εκ των Αντιδημάρχων ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής προς πλήρωση της θέσης του Τιμολέοντα Ζέζου που έμεινε κενή λόγω θανάτου.

Αποφασίζει

Ορίζει ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2021 τον Αντιδήμαρχο κ. Χρυσόστομο Αναγνωστόπουλο.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου