Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού

Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης

5.415.000 ΕΥΡΩ

Το παρόν έργο αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης του Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος και περιλαμβάνει α) την αντικατάσταση του  κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του Άργους Ορεστικού με κωδικό ΙΙΙ Ο με νέο αγωγό (ΝΙΙΙΟ) και β) την κατασκευή νέου κύριου αγωγού ομβρίων ΑΟ1 και του δευτερεύοντος αγωγού που συμβάλλει σε αυτόν (ΑΟ1.23), για την συλλογή των υδάτων που απορρέουν από τις εξωτερικές υδρολογικές λεκάνες ανατολικά της πόλης του Άργους Ορεστικού.

Αναλυτικότερα, βάσει της υδραυλικής μελέτης του έργου,

α) η αντικατάσταση του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με κωδικό ΙΙΙΟ θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση νέου κυκλικού αγωγού (ΝΙΙΙΟ), από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, εσωτερικών διαμέτρων Φ800, Φ1200, Φ1400 και Φ1600mm (τμήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV αντίστοιχα, του αγωγού ΝΙΙΙΟ) συνολικού μήκους περί τα 1.200m και την κατασκευή νέου ορθογωνικού οχετού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (ΝΙΙΙΟ), με διατομές (πλάτος x ύψος) 1,20×3,00m ,2,0×2,0m ή 3,5×2,0m (τμήματαV,VI και VII αντίστοιχα, του αγωγού ΝΙΙΙΟ συνολικού μήκους περί τα 1.200m.

β) Όσον αφορά την κατασκευή του νέου αγωγού ομβρίων υδάτων (ΑΟ1) ανατολικά της πόλης του Άργους Ορεστικού, θα περιλαμβάνει  την κατασκευή νέου συλλεκτήρα αγωγού (ΑΟ1) επί της περιφερειακής οδού (28ης Οκτωβρίου & 25ης Μαρτίου) και της προέκτασης της οδού Δ.Παπαστεργίου, καθώς και του δευτερεύοντος αγωγού ΑΟ1.23 ( οδός Πολυτεχνείου), που εκβάλλει σε αυτόν. Ο κύριος αγωγός ΑΟ1 θα αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75, εσωτερικών διαμέτρων Φ800,Φ1000 και Φ1200 (τμήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα, του αγωγού ΑΟ1 και θα έχει συνολικό μήκος περί τα 1.418m. Ο δευτερεύων αγωγός ΑΟ1.23 θα αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75, εσωτερικής διαμέτρου Φ800 και θα έχει συνολικό μήκος 132,00m.(Αγωγός  ΑΟ1.23).

γ) Επίσης με το υποέργο 4 περιλαμβάνεται η κατασκευή κυκλικού αγωγού από τσιμεντοσωλήνες σειράς 120, εσωτερικών διαμέτρων Φ400 και Φ600 αποχέτευσης ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 1020 μ. και η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και φρεατίων υδροσυλλογής (για τη συλλογή των υδάτων που απορρέουν από τις εσωτερικές λεκάνες σε περιοχές εντός της πόλης του Άργους Ορεστικού) και η σύνδεση του με το υφιστάμενο δίκτυο.