Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: « Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού  (Διοικητηρίου 35, 52200, Άργος Ορεστικό, τηλ. 24673 51300, φαξ: 24673 51331, e-mail: gpapadin@argosorestiko.gr,, πληροφορίες Παπαντίνας Γεώργιος, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: « Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού» με προϋπολογισμό 201.330,16 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΠ ΔυτικήςΜακεδονίας2014-2020” με Κωδικό ΟΠΣ 5052652 και κωδικό εναρίθμου 2020ΕΠ00510031 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους δημοπράτησης.