Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου διαγωνισμού για το έργο: «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 2.927.419,35 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και β). ΗΛΕΛΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: 45300000-0 (Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους δημοπράτησης.

Επίσης πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Διακήρυξη

Τιμολόγιο Δημοπράτησης

Παράρτημα Σχεδιου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

Βορειοανατολική όψη

Νοτιοδυτική όψη

Τομή Α-Α

Κάτοψη υπογείου

Κάτοψη ισογείου

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου