ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού».

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ (55.490,00 €)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11184/16-10-2023

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη νέας ψηφιακής υπηρεσίας που αφορά σε εφαρμογή ΤΠΕ, η οποία θα περιλαμβάνεται σε μια ενιαία πλατφόρμα που θα διαθέτει τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες (δημότες, επιχειρήσεις, άλλες διοικητικές υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα). Συγκεκριμένα η πράξη αποσκοπεί στην ανάπτυξη συστήματος αλληλεπίδρασης με τους δημότες στη λογική των «έξυπνων πόλεων», καθώς θα επιτευχθεί η ενοποίηση των εφαρμογών σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τη μορφή «πύλης» (portal), που θα ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους, μέσω της προσβασιμότητας από όλους τους τύπους χρηστών (πολίτες, επιχειρήσεις, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο, μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών ή προσωπικών υπολογιστών, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητά τους και απλοποιώντας τη χρήση και τη διαχείρισή τους.

Ως εκ τούτου, η πράξη θα περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν:

 Στην ανάπτυξη εφαρμογής ΤΠΕ εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.

 Στην προώθηση της τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 Στην συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες

 Στην ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων». Ενοποίηση εφαρμογών των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τη μορφή «πύλης» (portal), που θα ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους, μέσω της προσβασιμότητας από όλους τους τύπους χρηστών (πολίτες,επιχειρήσεις, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο, μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων

και ταμπλετών ή προσωπικών υπολογιστών, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητά τους και απλοποιώντας τη χρήση και τη διαχείρισή τους.

 Στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης σε απομακρυσμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί η κάτωθι εφαρμογή:

 Εφαρμογή διαχείρισης εξωτερικών πηγών εσόδων

Επιπλέον, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθεί η κάτωθι ενέργεια:

 Αποτυπώσεις – Δημιουργία του συνόλου του ψηφιακού περιεχομένου που θα εισαχθεί στην εφαρμογή

Τέλος, στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι κάτωθι υποστηρικτικές ενέργειες:

 Προκαταρκτικές ενέργειες ανάλυσης και ωρίμανσης

 Εκπαίδευση προσωπικού

 Πιλοτική Λειτουργία

 Παραγωγή εγχειριδίων χρήσης

 Δράσεις ευαισθητοποίησης

Πατήστε εδώ να δείτε λεπτομερώς τη σχετική διακήρυξη.