Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :61.7341.002, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Άργους Ορεστικού σύμφωνα με την αρ.111/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και σύμφωνα με την αρ.804/2020 ΑΑΥ – εγκεκριμένο αίτημα του Δήμου. Ο δήμος δεσμεύεται να εγγράψει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, εάν παραστεί ανάγκη.