Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νoμικών του προσώπων έτους 2023″

Ο Δήμαρχος ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νoμικών του προσώπων έτους 2023 προϋπολογισμού 588.375,04€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης έτους 2023, για την
κίνηση των οχημάτων και την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων, του συνόλου των Υπηρεσιών
που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Άργους Ορεστικού, των παιδικών σταθμών καθώς και των

Νομικών του Προσώπων: 1. του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους Ορεστικού
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) 2. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού 3.
Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 12 μήνες από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με δυνατότητα
παράτασης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 588.375,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
και διαιρείται σε ΤΜΗΜΑ Α (πετρέλαιο θέρμανσης) και ΤΜΗΜΑ Β (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη
αμόλυβδη).

Πατήστε εδώ να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα.