Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024»   προϋπολογισμού 130.177,81€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Άργους Ορεστικού και η ΔΗΚΕΔΑΟ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 και έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 8290/2023 και με αρ. ΑΔΑΜ 23REQ013247756 10-08-2023 και με ΑΔΑ: 68ΧΩΩΞ7-ΧΘΩ για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αντίστοιχα της ΔΗΚΕΔΑΟ με αρ. πρωτ. 207/2023 αρ. ΑΔΑΜ 23REQ013223307 και αρ. ΩΧΔΩΟΛΑ5-ΞΞΙ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι
-η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου, αρτοποιείου για τις ανάγκες σίτισης παιδιών, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους Ορεστικού και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες της ΔΗΚΕΔΑΟ,
-η προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου ΄Άργους Ορεστικού σύμφωνα με την
43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»
-η προμήθεια ειδών δεξιώσεων-τροφίμων για πολιτιστικές-τοπικές κ εθνικές εορτές
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 12 μήνες από 01/01/2024 έως 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.177,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ να δείτε λεπτομερώς τη σχετική διακήρυξη.