Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2χ3.000 λίτρων συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου»

Ο Δήμαρχος ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2χ3.000 λίτρων συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου», για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 170.000,00€ (εκατόν εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ), χωρίς ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη με αριθμό 1/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.7131.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023 του Φορέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 210.800,00 € (με το ΦΠΑ 24%), από τα οποία τα 168.640,00 € προέρχονται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και το υπόλοιπο ποσό 42.160,00 € προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς στα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α τύπου πρέσας για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, πλέον εργασίες & υλικά υποδομών, σύνδεσης ηλεκτροδότησης, καθώς και εργασίες αποκατάστασης του χώρου παρέμβασης. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42416210-0 (Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων – BIN LIFT= ΚΑΔΟΙ ΑΣΑΝΣΕΡ), με συμπληρωματικό CPV : DA18-5 (υπόγειοι) ,CPV: 51100000-3 (υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – για εργασίες τοποθέτησης)

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04-07-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

-Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι 3.400,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άργος Ορεστικού Ταχ. Διεύθυνση: Παύλου Μελά 2. Τ.Κ. 52200 Τηλέφωνο: 2467351323. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού www.argosorestiko.gr.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: 1 ημερήσια τοπική εφημερίδα και 2 εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες.

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Πατήστε εδώ να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου του διαγωνισμού