Διακήρυξη για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ Ορεστικού έτους 2024 προϋπολογισμού 79.968,18 € με ΦΠΑ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ Ορεστικού έτους 2024» προϋπολογισμού 79.968,18 € με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Άργους Ορεστικού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 και έχει εκδοθεί η απόφαση Α/Α 255 με αρ. πρωτ. 2369/2024, με αρ. ΑΔΑΜ 23REQ014356295 04-03-2024 και με ΑΔΑ: 6ΖΠΙΩΞ7-ΨΨ8 για την ανάληψη υποχρέωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Άργους Ορεστικού με CPV-44111000-1 (άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, πλίνθοι, κεραμίδια, πρόσμικτα κονιαμάτων) την προμήθεια χρωμάτων –υλικών για την αποκατάσταση φθορών και εργασιών συντήρησης- έτοιμων προς χρησιμοποίηση , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης υφισταμένων δημοτικών κτιρίων και επιδιορθώσεων βλαβών, την προμήθεια σιδηρικών υλικών, την προμήθεια ασφαλτομίγματος με CPV: 44113620-7, την προμήθεια σκυροδέματος με CPV: 44114100-3 και την προμήθεια αδρανών υλικών με CPV: 14212200-2.

Η προμήθεια θα γίνει για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντηρήσεως και μικροέργων του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.968,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης