Διακήρυξη για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023” προϋπολογισμού  81.145,35€ με ΦΠΑ. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι
-η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου, αρτοποιείου για τις ανάγκες σίτισης
παιδιών, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους
Ορεστικού και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες της ΔΗΚΕΔΑΟ,

-η προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου ΄Αργους Ορεστικού σύμφωνα με την KYA
43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους
των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»
-η προμήθεια ειδών δεξιώσεων-τροφίμων για πολιτιστικές-τοπικές κ εθνικές εορτές.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)