Διακήρυξη για την Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2024

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2024” προϋπολογισμού 56.437,99€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Άργους Ορεστικού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 και έχει εκδοθεί η απόφαση Α/Α 353 με αρ. πρωτ. 3129/2024, με αρ. ΑΔΑΜ 24REQ014450554 21-03-2024 και με ΑΔΑ: ΨΟ05ΩΞ7-Ω4Τ για την ανάληψη υποχρέωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης με CPV-44115200-1 και 43323000-3, για την χρήση τους από την Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμο ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.437,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εμφανίζεται στο παρακάτω πίνακα:

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης