ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»Άργος Ορεστικό, 18-02-2022 Αρ.πρωτ: 1463
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ. 11/2021ΕΡΓΟ:ΚΩΔ.ΟΠΣ:
​ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
5008047

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

  1. Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», με προϋπολογισμό 9.919.354,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΥΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και β). ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ταξινόμηση του έργου κατά CPV:  45246400-7 (Αντιπλημμυρικά έργα).

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό «186882», καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.argosorestiko.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/03/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/03/2022.

  • gpapdin@argosorestiko.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Γεώργιος Παπαντίνας.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-03-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 01-04-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ως κάτωθι:

Α1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (ποσό 8.822.837,15€, που περιλαμβάνει δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και έργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» (ποσό 1.053.440,61€, που  περιλαμβάνει δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)  και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Α2. «Οι οικονομικοί φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής της κατηγορίας των Υδραυλικών Έργων, την τελευταία δεκαετία απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έργο ή να συνεργάζονται με οικονομικό φορέα που έχει ολοκληρώσει ένα έργο, που περιλαμβάνει εργασίες διευθέτησης της κοίτης.

Η πλημμυρική ικανότητα απορροής της διευθετούμενης κοίτης θα πρέπει τουλάχιστον να είναι 150 m3/sec.

Η τυχόν συνεργασία αποδεικνύεται με δήλωση και αποδοχή της συνεργασίας για το υπόψη έργο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον οικονομικό φορέα – μέλος της ένωσης.

Προς απόδειξη των παραπάνω απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο εκτελεσθέντων έργων, όπου θα περιγράφεται το έργο και ο χρόνος περάτωσής του, που θα συνοδεύεται από βεβαίωση περαίωσης ή από πρωτόκολλο προσωρινής ή οριστικής παραλαβής.

Αν η εμπειρία προέρχεται από κοινοπραξία, η συμμετοχή προσμετράται αν ο οικονομικός φορέας έχει συμμετοχή στο έργο με ποσοστό τουλάχιστον 50%.».

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 197.525,55 € και ισχύ τουλάχιστον 13 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κωδικός ΣΑ ΕΠ051, κωδικός ενάριθμου 2018ΕΠ00510004). Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4412/2016.

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

Πατήστε εδώ να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου του διαγωνισμού.