Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:«Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δ. Ε. Άργους Ορεστικού

  1. Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δ.Ε. Άργους Ορεστικού », με προϋπολογισμό 2.563.437,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Αντικείμενο Σύμβασης : Το αντικείμενο της σύμβασης είναι επεκτάσεις από τα σημεία εκβολών των λυμάτων μέχρι τα σημεία αντλιοστασίων , η κατασκευή των μικρών αντλιοστασίων προώθησης των λυμάτων , του καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων από τα αντλιοστάσια προς τις τοπικές ΕΕΛ και τέλος την κατασκευή των ΕΕΛ.

3. Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης : Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.563.437,39€ και αναλύεται σε : Δαπάνη Εργασιών : 1.889.047,45 € , ΓΕ & ΟΕ : 340.028,54 €, Απρόβλεπτα : 334.361,40 €.

4. Χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με επενδυτικό δάνειο που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

5. Παραλαβή Εγγράφων Σύμβασης – Επικοινωνία : Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από 07/09/2022 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 191619), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία τoy Δήμου, στα τηλέφωνα: 24673-51323 αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Χαλκιάς Σταύρος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ.

7. Κριτήριο Ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατ ́ εφαρμογή της παρ. 2α. του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1.350.847,92 €) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (1.212.589,47 €) ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ προϋπολογισμού 2.563.437,39€ και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μίας ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Εγγύηση Συμμετοχής : Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 51.268,75 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 12 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

10. Χρόνος Ισχύος Προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

11. Cpv Έργου : Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων – CPV: 45232420-2. Εργασίες Επεξεργασίες Λυμάτων – CPV : 45232421-9

12. Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Κατακύρωση Δημοπρασίας : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Έργου ( Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους Ορεστικού)

14. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών : Ελληνική

15. Δημοσιότητα : Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) στον Ελληνικό Τύπο, Ημερομηνία αποστολής: 06/09/2022, ημέρα Τρίτη

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

————————————————————————————————————————————————————————

Πατήστε εδώ για να δείτε τον φάκελο του διαγωνισμού.