Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια  ζώνη Καστοριάς και τον  Α/Κ Άργους Ορεστικού»», με προϋπολογισμό 2.844.677,42 Ευρώ. (χωρίς Φ.Π.Α.)

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α).ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και β).ΗΛΕΛΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ταξινόμηση του έργου κατά CPV45233120-6 (Έργα οδοποιϊας).

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους δημοπράτησης.

Επίσης πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Έκθεση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

Τεχνική Έκθεση – Συνοπτική Προμέτρηση