Διακήρυξη λούνα παρκ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του χώρου του Λούνα Παρκ στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης έτους 2021, στη Κοινότητα Άργους Ορεστικού με τους παρακάτω όρους:

 1. Η μίσθωση θα αφορά την χρονική διάρκεια της συναρμολόγησης του Λούνα Παρκ που δεν θα είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, τη λειτουργία του Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Άργους Ορεστικού και τη χρονική διάρκεια της αποσυναρμολόγησης του Λούνα Παρκ που δεν θα είναι μεγαλύτερη των δέκα ημερών. Μέγιστη χρονική διάρκεια 27 ημέρες.
 2. Η δημοπράτηση θα γίνει στο Δημαρχιακό μέγαρο στις 13-09-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. (λήξη προσφορών) ενώπιον της επιτροπής η οποία ορίστηκε με την αριθ. 3/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον η δημοπρασία θα επαναληφθείστις 15-09-2021 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 12:00μ.μ. (λήξη προσφορών).
 3. Το ελάχιστο τίμημα ορίζεται στις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 € ευρώ). Το μέτρο της προσφοράς από πλειοδότη σε πλειοδότη ορίζεται σε 1.000 ευρώ.
 4. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει σωρευτικά : α) να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 1/10 αυτού που ορίζεται στην διακήρυξη ως κατώτερο όριο μίσθωσης (2.500€), η οποία αντικαθίσταται με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ύψους 5.000€ , ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης.
  Με την υπογραφή της σύμβασης ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Άργους Ορεστικού ολόκληρο το τελικό ποσό της προσφοράς του.
  β) να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται τόσο από την εθνική όσο και από την κοινοτική νομοθεσία προκειμένου κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να αδειοδοτηθούν, γ) να διαθέτει ασφάλεια αστικής ευθύνης σε ισχύ για κάθε παιχνίδι – μηχάνημα που θα εγκατασταθεί στο χώρο του Λούνα Παρκ, δ) Ο ελάχιστος αριθμός αυτόνομων παιχνιδιών – μηχανημάτων που θα πρέπει να διαθέτει ο μισθωτής να είναι δώδεκα (12) και από αυτά :τουλάχιστον τέσσερα (4) θα απευθύνονται σε παιδιά και μεταξύ αυτών τα ακόλουθα: μικρό τρενάκι, μικρό καράβι, KaruselVikings. Τουλάχιστον οκτώ (8) θα απευθύνονται σε ενήλικες και μεταξύ αυτών τα ακόλουθα: πίστα συγκρουόμενων αυτοκινήτων (22 οχημάτων), MusikExpess, Lupoή Soyuz, Ταψί, Τρενάκι, ρόδα 16 καλαθιών και μεγάλο καράβι. Η κατανομή αυτών των παιχνιδιών στον χώρο θα γίνει μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
  Δήμου και στο χώρο που οριοθετήθηκε για την ανάπτυξη του Λούνα Παρκ εντός του χώρου της εμποροπανήγυρης όπως εμφανίζεται και στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα.
  Η τοποθέτηση των παιχνιδιών εντός του χώρου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υπάρχει περιμετρικά δρόμος 10 μέτρων για λόγους ασφάλειας και προς την ανατολική πλευρά (Ταβερνών) να μην υπάρχουν ψηλά ικριώματα ώστε να κόβουν τη θέα από τις ταβέρνες.
  Όλα τα παιχνίδια – μηχανήματα να είναι ιδιόκτητα ή σε περίπτωση εκμίσθωσης αυτών να είναι νόμιμα εκμισθωμένα με τα κατάλληλα παραστατικά από τον ή τους ιδιοκτήτες τους.
 5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας και πρέπει να παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο.
 6. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 7. Ο Τελευταίος Πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και υπεύθυνος μετά του ενοικιαστού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
 8. Ο μισθωτής υποχρεούται, έως την ημέρα έναρξης της εμποροπανήγυρης, να καταθέσει στο Δήμο δωρεάν τρείς χιλιάδες (3.000) εισιτήρια για να χορηγηθούν στους μαθητές-τριες όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Άργους Ορεστικού τα οποία θα ισχύουν για όλα τα παιχνίδια του Λούνα Παρκ και όλες τις ημέρες λειτουργίας του Λούνα Παρκ της εμποροπανήγυρης.
 9. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.
 10. Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθωμα στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 11. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τον μισθωτή τότε ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η εγγυητική επιστολή του ποσού των 5.000€ εκπίπτει υπέρ του Δήμου Άργους Ορεστικού.
 12. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς.

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Άργος Ορεστικό 31/08/2021
Ο Δήμαρχος
Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ