ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022»και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 ως εξής:
Α. για τα νωπά κοτόπουλα, τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, κατεψυγμένα ψάρια και ελαιόλαδα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006
Β. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος για τα είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου στις τιμές της μελέτης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι 54.444,66 ευρώ με ΦΠΑ και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 18/2021 μελέτης του Δήμου ΄Αργους Ορεστικού .
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών στην Διεύθυνση Δημοτικό Μέγαρο Δήμου ΄Αργους Ορεστικού Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, στις 10/09/2021 ημέρα Παρασκευή ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 (πρωινή), λήξη παράδοσης προσφορών.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), καθώς επίσης συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού) και ενώσεις προμηθευτών.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙAΟΜΑΔΑ Ή ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμουκαι συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.argosorestiko.gr. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της Διακήρυξης του διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ(www.promotheus.gov.gr ) από τα γραφεία του Δήμου και των ΝΠ.


Ο Δήμαρχος
Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης


Πατήστε εδώ να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου του διαγωνισμού