ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ,  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΤΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014– 2020»

ΜΕΤΡΟ 4 – ΔΡΑΣΗ 4.3.4

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού,

στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζίου»

Ο Δικαιούχος Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)]για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζίου»(CPV: 45233120-6 – Έργα οδοποιίας),Κωδικός ΝUTS EL532,μεπροϋπολογισμό 403.225,81€, πλέον Φ.Π.Α.24% και Φ.Π.Α.96.774,19 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 402.873,08 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).

Το παρόν έργο αφορά σε εργασίες Χωματουργικών, Τεχνικών Έργων, Οδοστρωσίας, Ασφαλτοστρώσεων & Σήμανσης – Ασφάλισης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης  Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.argosorestiko.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν τις προσφορές τους, στον Δήμο Άργους Ορεστικού, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμός κατηγορίας 402.873,08 €, που περιλαμβάνει δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα και απολογιστικά.)

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου…. της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-02-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-02-2023 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν.4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52€)και  ισχύ μέχρι την……………….

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης, είναι Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020, Δράση 4.3.4, μεΚωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0035999270), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΣΕ08210034.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι δεκαπέντε (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ. 107/19-01-2023 (ΑΔΑ:6ΛΧ44653ΠΓ-51Ι) σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους Ορεστικού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα”ΑγροτικήΑνάπτυξητηςΕλλάδας2014-2020″ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210034.

Άργος Ορεστικό, 27/01/2023

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης ΚεπαπτσόγλουΠατήστε για να δείτε τον φάκελο του διαγωνισμού.