ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού,

προκηρύσσει

ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού

Δήμου Άργους Ορεστικού»,

με προϋπολογισμό 2.225.666,92 Ευρώ(προ Φ.Π.Α.).

1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

– Έργα οδοποιίας.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό «195593», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού (www.argosorestiko.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/02/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 17/02/2023.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351306 και 2467351325, email z.kolibioti@argosorestiko.gr και

g.papadin@argosorestiko.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Ζωή Κολυμπιώτη και Παπαντίνας Γεώργιος.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/02/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 11:00 π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/02/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10:00 π.μ

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ως κάτωθι:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμού εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, 2.225.666,94€) και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 44.513,34€ ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας” της Δράσης 16631 “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU (αριθ. ενάρ. έργου 2022ΤΑ05500000).

Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού έως 15% της αξίας σύμβασης χωρίς αναθεώρηση υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στη Σ.Υ.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου


Πατήστε εδώ για να δείτε τον φάκελο του διαγωνισμού.