Διάθεση χώρων για τη διενέργεια δοκιμασιών – εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Ορεστικού, με την υπ’ αριθ. 127/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΓΤ0ΩΞ7-ΟΣ9), που ελήφθη στις 27-06-2019,   αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Τμήματα των οδών Κ. Καραμανλή – 3ης Σεπτεμβρίου – Α. Παπανδρέου στο Άργος Ορεστικό, όπως αυτά είναι σημειωμένα στο ακόλουθο διάγραμμα, θα χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τη διενέργεια ειδικών δοκιμασιών πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών.

2. Κατά τις ώρες διενέργειας των εξετάσεων αυτών θα απαγορεύεται η διέλευση τρίτων οχημάτων   στους ανωτέρω χώρους.