Διευκρινήσεις επί του Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Άργος Ορεστικό, 19/102023

Αρ. πρωτ.:11354

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 241152 και εκτιμώμενης αξίας 55.490,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ΑΔΑΜ: 23PROC013590374 2023-10-16)

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 241152 και εκτιμώμενης αξίας 55.490,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ΑΔΑΜ: 23PROC013590374 2023-10-16) σας παραθέτουμε παρακάτω τις ακόλουθες διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού:

Στην παράγραφο «2.3 – Κριτήρια Ανάθεσης» και συγκεκριμένα στην παρ. «2.3.2 – Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης, στο κριτήριο «Κ3: Αριθμός προσφερόμενων εφαρμογών πλέον των ζητούμενων», αναφέρεται ότι:

«Κρίνεται ο αριθμός των προσφερόμενων εφαρμογών πέραν των τεσσάρων (4) ζητούμενων εφαρμογών (Εφαρμογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, Εφαρμογή διαχείρισης ροών εργασίας της σχολικής κοινότητας, Εφαρμογή διαχείρισης και ελέγχου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, Εφαρμογή διαχείρισης κληροδοτημάτων), και των δέκα (10) επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με νέα συστήματα που θα προμηθευτεί μελλοντικά η αναθέτουσα αρχή.»

Στην παράγραφο «2.2.6 – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» αναφέρεται ότι:

«Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από σχετικό demo της προσφερόμενης πλατφόρμας με την μορφή online συστήματος στο διαδίκτυο, το οποίο θα περιλαμβάνει σε ενιαίο περιβάλλον, την εφαρμογή που θα προμηθευτεί η Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο του demo θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες τουλάχιστον πέντε (5) επιπλέον εφαρμογές για μελλοντική επέκταση.»

Στην παράγραφο «1.3 – Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» της διακήρυξης, καθώς και στην παράγραφο «3 – Αντικείμενο Υπηρεσίας» της υπ’ αριθμ. 03/2020 μελέτης, αναφέρεται ότι θα αναπτυχθεί μία (1) εφαρμογή, και συγκεκριμένα η Εφαρμογή διαχείρισης εξωτερικών πηγών εσόδων.

Με βάσει τα ανωτέρω, σας διευκρινίζουμε ότι η διαδικτυακή υπηρεσία που θα πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 03/2020 μελέτης, καθώς και της υπ. Αριθμ. πρωτ. 2228/10-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΓ17ΛΨ-487) απόφασης ένταξης, είναι η Εφαρμογή διαχείρισης εξωτερικών πηγών εσόδων.

Οι υπόλοιπες διαδικτυακές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο «2.3.2 – Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» έχουν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, δεδομένου ότι δεν παρέχονται ούτε τεχνικές προδιαγραφές γι’ αυτές. Επιπλέον, οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από σχετικό demo της προσφερόμενης πλατφόρμας με την μορφή online συστήματος στο διαδίκτυο, το οποίο θα

περιλαμβάνει σε ενιαίο περιβάλλον, την εφαρμογή που θα προμηθευτεί η Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο του demo θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες τουλάχιστον πέντε (5) επιπλέον εφαρμογές για μελλοντική επέκταση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην παράγραφο 2.3.2 το κριτήριο “Κ3 – Αριθμός προσφερόμενων εφαρμογών πλέον των ζητούμενων” διαμορφώνεται ως εξής:

Κρίνεται ο αριθμός της προσφερόμενης εφαρμογής πέραν της ζητούμενης εφαρμογής (Εφαρμογή διαχείρισης εξωτερικών πηγών εσόδων), και των πέντε (5) επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με νέα συστήματα που θα προμηθευτεί μελλοντικά η αναθέτουσα αρχή. Προσφορά που καλύπτει τον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων εφαρμογών, αξιολογείται με 100 βαθμούς. Η προσφορά με τον μέγιστο αριθμό των προσφερόμενων εφαρμογών, βαθμολογείται με 150 βαθμούς και αναλογικά βαθμολογούνται οι λοιπές προσφορές.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διοικ&Οικ.Υπηρεσιών