Δημόσια διαβούλευση για την έκδοση κανονιστικής απόφασηςλειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού

Δημόσια διαβούλευση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού

Ημερομηνία υποβολής απόψεων: έως την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 στο email: info@argosorestiko.gr

Ακολουθεί το σχέδιο της κανονιστικής.

ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

            Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της ετήσιας εμποροπανήγυρης της πόλεως του Άργους Ορεστικού, καθώς και τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.

Άρθρο 2ο 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

            Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν και ειδικότερα:

1)Τα άρθρα 2,22,25,34,36,37,38,40 και 62 του Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 207/05.11.2021, τεύχος Α΄)

2) τα άρθρα 75,79 & 285 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006, τεύχος Α΄).

3) τα άρθρα 65, 73, 83, 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010, τεύχος Α΄).

4) τα άρθρα 2 και 16 του Ν.3844/10 (Φ.Ε.Κ. 63/03-05-2010 τεύχος Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» και την υπ’ αριθμ. Κ1-1238/14-04-2011 «Υπαίθριο εμπόριο – Υπαίθριες αγορές».

5) τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24.9 – 20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.171/20.10.1958, τεύχος Α΄).

6) το Β.Δ. 29/1971 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων περί τυχερών και μη παιγνίων» και τις υπ’ αριθμ. 3983/14-01-2015 και 7171/25-02-2015 εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

7)Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» σχετικά με το τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

 8)  Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β’/23.06.2017) σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις

9) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού

 10) Το υπ’ αρ. πρ. …………………… έγγραφο του Δήμου προς το Α.Τ. Άργους Ορεστικού

11)  Την υπ. αριθ. Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού

12) Τη δημόσια διαβούλευση

13) Την υπ.  αρίθ. _____ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14) Την υπ’ αρίθ. ……… απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη

Άρθρο 3ο  

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 4849/2021 Ν . 4849/21 ( ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α ‘):

1.«Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
2.«Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών.
3.«Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
4.«Πλανόδιο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο μέσο.
5.«Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών- βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών.
6.«Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές ρακοσυλλεκτών.
7.«Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» ή «Street Food Market»: Υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που προσφέρουν τρόφιμα και ποτά από κινητά καταστήματα σε δημόσιους (ιδιόκτητους ή μισθωμένους) και ιδιωτικούς χώρους.
8.«Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σημεία πώλησης της οποίας έχουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά και στην οποία εφαρμόζονται εμπορικές πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας.
9.«Ειδική θεματική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο που αφορά στην ανάδειξη και προώθηση προϊόντων και έχει μικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιμα και μη προϊόντα).
10.«Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205) που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο.
11.«Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργανωμένη αγορά στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και την υπ’ αρ. 1978/157498/28.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2710).
12.«Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σχετική βεβαίωση ή άδεια, που έχει ήδη εκδοθεί, καθώς και φυσικά πρόσωπα στα οποία χορηγείται βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών.
13.«Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές.
14.«Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή.
15.«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
16.«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
17.«Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.
18.«Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
19.«Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
20.«Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.
21.«Κινητές καντίνες»: Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
22.«Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
23.«Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.
24.«Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια που χορηγείται σε χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών.
25.«Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» ή «Άδεια Street Food Market»: Η άδεια που χορηγείται σε πωλητές από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου.
26.«Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα σε πωλητές, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές.
27.«Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί εντός των ορίων του ίδιου δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση πανδημίας ή θεομηνίας.
28.«Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.

29. Κενή θέση: η θέση που προέκυψε λόγω μη προσέλευσης του πωλητή του προηγούμενου έτους.

30. Αδιάθετη θέση: η θέση που στο προηγούμενο έτος ήταν κενή και  δεν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον ώστε να αποδοθεί

Άρθρο 4ο

 ΓΕΝΙΚΑ

 • ετήσια Εμποροπανήγυρη διαρκεί επτά (7) συναπτές ημέρες και συγκεκριμένα με έναρξη την ημέρα Τετάρτη πριν την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και λήξη την επομένη ημέρα Τρίτη εκάστου έτους.
 • εμποροπανήγυρη διεξάγεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, της Κοινότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού και ειδικότερα στα Ο.Τ. 208 και 209 καθώς και στους δρόμους που περικλείουν αυτά σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενό της και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Φορέας λειτουργίας της εμποροπανήγυρης είναι ο Δήμος Άργους Ορεστικού.

Ορίζεται Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) από το Δήμαρχο, η οποία απαρτίζεται από : α) τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Εμποροπανήγυρης με τον αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο σύμβουλο με τον αναπληρωτή του.

β) τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους (εκ των οποίων δύο από την πλειοψηφία και δύο από τη μειοψηφία) με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας εκ των δύο Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας δύναται να είναι ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού  εφόσον το επιθυμεί.

γ) δύο (2) υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους (ένας από τις Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες και ένας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες) ως μέλη.

Στην πρώτη συνεδρίαση, η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκλέγει τον Πρόεδρό της με φανερή ψηφοφορία.

Αρμοδιότητες της Ομάδας Διοίκησης  Έργου  είναι :

 1. ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης,
 2. η καθημερινή συνεδρίαση στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και εκτάκτως όσες φορές παρουσιαστούν προβλήματα για την ομαλή διεξαγωγή της,
 3. η μέριμνα και ο συντονισμός για την είσπραξη των Τελών, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Οικονομικής υπηρεσίας.
 4. Η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προετοιμασία και κατά τη λειτουργία αυτής.
 5. Η τροποποίηση της διαρρύθμισης των περιπτέρων ( συγχώνευση θέσεων) εντός πάντοτε του ειδικά διαμορφωμένου χώρου, ή και εκτός αυτής σε ειδικές περιπτώσεις μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  προς όφελος της λειτουργικότητας της εμποροπανήγυρης, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας και του οφέλους του Δήμου.
 6. Η διάθεση των θέσεων με βάση τις κατηγορίες και την αναπροσαρμογή αυτών σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την εξέταση των ειδικών κριτηρίων – μορίων των εκθετών.

Άρθρο 5ο 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην εμποροπανήγυρη μπορούν  να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
1. α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
2.Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις στην εμποροπανήγυρη. Η ΟΔΕ δύναται με απόφασή της να ενοποιεί αριθμό θέσεων ανάλογα με το εμπόρευμα του πωλητή προκειμένου να υπάρχει λειτουργικότητα  του  χώρου  και των εκθετών.

Σε καμιά περίπτωση  όμως δεν μπορεί να παραχωρηθεί μία συνολική  θέση μεγαλύτερη των 15 μέτρων πρόσοψη ή  μικρότερη από τη διάσταση των δημοτικών κατασκευών που είναι 3 μέτρα πρόσοψη εκτός αν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου. 
3. Για την απόδοση θέσεων εκδίδεται από το Δήμο προκήρυξη. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών της παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κατόχους αδειών κάποιας κατηγορίας ο αριθμός των κενών θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται σε άλλες κατηγορίες ανάλογα με το ενδιαφέρον μετά από απόφαση της Ο,Δ.Ε

4.Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
5.Η τοποθέτηση γίνεται από την Ο.Δ.Ε του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 6.Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων και κανείς δεν εισέρχεται στο χώρο της εμποροπανήγυρης χωρίς την προσκόμιση της άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 
7.Πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης , βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από το Δήμο  απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με μέριμνά του. Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,
β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1,
γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά.
8.Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με άρθρο 22 του Ν. 4849.

Κάθε πωλητής δικαιούται να αιτηθεί για έως πέντε θέσεις. Σε περίπτωση που μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες ή κενές θέσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν με αίτηση για επιπλέον θέση. Δυνατότητα υπέρβασης των πεντε (5) θέσεων θα υπάρχει μόνο στο σημείο  της εισόδου του μεγάλου  σκεπαστού από την πλατεία, όπου θα εκμισθώνονται και οι έξι θέσεις μαζί. Επίσης δυνατότητα υπέρβασης των πέντε (5) θέσεων υπάρχει μόνο εάν υπάρξουν κενές. Εάν υπάρξει αδιάθετη θέση, γειτνιάζουσα σε  πέντε (5) θέσεις, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στον ίδιο δικαιούχο, ο τελευταίος θα  έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της έκτης αυτής θέσης καταβάλλοντας το προβλεπόμενο τίμημα.

γ.Περίπτερα που μένουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, διατίθενται από την Ο.Δ.Ε. στους ενδιαφερόμενους, κατά την χρονολογική σειρά υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, καταβάλλεται δε τίμημα ανάλογα με τις ημέρες χρήσης του χώρου πριν την είσοδο στο χώρο της εμποροπανήγυρης .

Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:

α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης.

β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς

γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού

δ) να μη προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους (περίπτερα) και

ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.

          Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού.

          Οι σχετικές άδειες που χορηγούνται αφορούν ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

          Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός αν αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

          Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάσταση του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος ή ο Κανονισμός.

Άρθρο 6ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ

 1. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Άργους Ορεστικού  απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Δήμου.
 2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδια γραφείο αδειοδοτήσεων  αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) την άδεια που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης  κατά περίπτωση

β) φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

γ) πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

δ) Προκειμένου για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης, βεβαίωση καταλληλόλητας του οχήματος

ε) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS

ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ

η) δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλαχτα α) τον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης και β) συναίνει  στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων  Ν.4624 Τεύχος A’ 137/29.08.2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

 • Η επιλογή των συμμετεχόντων καθώς και η προτεραιότητα στην επιλογή θέσης θα γίνεται με μοριοδότηση βάσει δύο (2) κριτηρίων:
 • Δέκα (10) μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με έδρα το Δήμο Άργους Ορεστικού ή διατηρούν καταστήματα σε αυτόν ή σε δημότες που θέλουν να συμμετάσχουν.
 • Πέντε (5) μόρια ανά έτος για την παλαιότητα κατοχής συγκεκριμένης θέσης στην περίπτωση που κατείχαν τη θέση αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος Άργους Ορεστικού
 • Οι αδιάθετες – κενές θέσεις θα αποδίδονται με τη διενέργεια κλήρωσης ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο Δήμο και έγκριση από την Ο.Δ.Ε.

Αναλυτική διαδικασία έγκρισης συμμετοχής και τοποθέτησης πωλητών:

 1. Πρόσκληση του Δημάρχου για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στην εμποροπανήγυρη.
 2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη επισυνάπτοντας τα οριζόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής.
 3. Επιλογή-έκδοση καταλόγου των συμμετεχόντων καθώς και απόδοση θέσης με τα κριτήρια της μοριοδότησης όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν άρθρο, από την εκάστοτε Ομάδα Διοίκησης Έργου όπως αυτή θα ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 καθώς και την αποτύπωση των κενών θέσεων.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, και εφόσον υπάρξουν κενές – αδιάθετες θέσεις θα διατίθενται με κριτήριο τη σειρά πρωτοκόλλου της αίτησης.

Άρθρο 7ο

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ

 1. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση θα καθορίζεται κάθε χρόνο με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 περίπτ. α και β παρ.3 του Β.Δ 24- 9/20-10-1958 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Κάθε χρόνο με την απόφαση του καθορισμού των τελών δύναται να ορίζονται οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, ο μέγιστος αριθμός των αδειών τους καθώς και η έκπτωση επί των ορισμένων τελών. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται επίσης και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία έκπτωσης επί των καθορισμένων τελών.
 3.  Με την καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου θα εκδίδεται από το Δήμαρχο άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εμποροπανήγυρη και στη συνέχεια θα εκδίδεται απόφαση από τον Δήμαρχο έγκρισης συμμετοχής.
 4.  Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6- 59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).
 5. Για την επιλογή – έκδοση καταλόγου  των πωλητών στην εμποροπανήγυρη είναι υποχρεωτική η προκαταβολή ποσού σε ποσοστό 50% του τέλους της θέσης  και στη συνέχεια πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης η καταβολή του υπόλοιπου ποσού.
 6. Πωλητής που έχει βεβαιωμένη οφειλή , μη ρυθμισμένη, προς το Δήμο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία της εμποροπανήγυρης.
 7. Η τιμή εκκίνησης της εκμίσθωσης του χώρου του  Λούνα Παρκ θα καθορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή μαζί με τους υπόλοιπους όρους της εκμίσθωσης.
 8. Σε κατόχους άδειας οι οποίοι είναι πολύτεκνοι ή ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών από την ΑΣΠΕ ή την επιτροπή ΚΕΠΑ αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μόνο) θα υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 15%.
 9.  Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον δικαιούχο της θέσης η Ο.Δ.Ε. τη διαθέτει στον επόμενο επιλαχόντα, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται από κάθε συμμετοχή του και εκπίπτει υπέρ του δήμου το ποσό που καταβλήθηκε
 10.  Οι δημότες  έμποροι ή ιδιοκτήτες ΚΥΕ του Άργους Ορεστικού δύνανται να εξοφλούν τα τέλη του χώρου, έως και την τρίτη (3η) ημέρα λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης .
 11.  Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από τον Δήμο, χωρίς δικαίωμα επιστροφής, εκτός των περιπτώσεων που αποδεικνύεται ότι η μη χρήση έγινε λόγω ανωτέρας βίας ή ασθένειας και ο δήμος δεν ζημιώθηκε με τη μη εκμίσθωση της θέσης

Άρθρο 8ο

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο Εκθεσιακός χώρος, διακρίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και τοποθετούνται οι εκθέτες ανά ομοειδή επιχείρηση, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό χάρτη του χώρου της Εμποροπανήγυρης σύμφωνα με τις υπάρχουσες υποδομές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης και τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της.

Αναλυτικά, αναφορικά με τον καθορισμό των επιτρεπόμενων χώρων :

Προβλέπονται εμπορικά περίπτερα, περίπτερα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως ψησταριές, καφενεία Μπαρ,ζαχαρώδη κ.λ.π., καντίνες, πώληση βιβλίων κ.λ.π.

Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη μέχρι οκτώ (8) καντίνες σε θέσεις που καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών – πωλητών  και διασφαλίζουν.

Δύναται να Χορηγούνται κατά την κρίση της Ο.Δ.Ε. μέχρι δέκα (10) άδειες – θέσεις του ενός περιπτέρου (3/μέτρο), σε ειδική τιμή ή άνευ τιμήματος σε ειδικές περιπτώσεις, σε (κατά προτίμηση Δημότες του Δήμου Άργους Ορεστικού και Συλλόγους-Συνεταιρισμούς με έδρα το Δήμο Άργους Ορεστικού) μικροπωλητές κ.λ.π., σε χώρους  που θα υποδεικνύει η ίδια.

Σε περίπτωση αίτησης για την κατάληψη χώρου περισσότερων του ενός περιπτέρου (3/μέτρου), αυτά θα χρεώνονται με την ισχύουσα τιμή ζώνης.

 Ως παραδοσιακά είδη θεωρούνται τα φασόλια, το μέλι, τα κάστανα, τα τυποποιημένα μανιτάρια, τα τυποποιημένα λουκούμια – μέντες – κλπ.

          Η εντοπιότητα ή ο τόπος άσκησης δραστηριότητας αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον Δήμο ή με την προσκόμιση άδειας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος από την Δ.Ο.Υ.

          Τα πεζοδρόμια των οικιών θα παραχωρούνται κανονικά Εάν οι δημότες χρησιμοποιούν ακάλυπτο χώρο της οικίας τους για έκθεση προϊόντων, θα καταβάλουν στο Δήμο το τέλος χρήσης αναλόγως του είδους που εκθέτουν.

          Απαγορεύεται η εγκατάσταση εμπορευμάτων ή δημοσίων θεαμάτων παιχνιδιών ψυχαγωγίας σε ιδιωτικούς χώρους πέραν του οριοθετημένου χώρου της εμποροπανήγυρης. Δύναται ο πλειοδότης του οριοθετημένου χώρου του Λούνα Παρκ να φιλοξενεί εντός του χώρου  και άλλους επιτηδευματίες με μηχανήματα-παιχνίδια ,υπό την ευθύνη του και εφόσον  τηρεί την καλή λειτουργία και  ασφάλεια, μετά από ενημέρωση της Ο.Δ.Ε. και σύμφωνη γνώμη αυτής.  

          Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων σε καρότσια που καταλαμβάνουν τους δρόμους κυκλοφορίας Η χρήση των πεζοδρομίων μόνο των επαγγελματικών στεγών εάν υπάρχει επιθυμία του ίδιου επαγγελματία για ενοικίαση, θα κατακυρώνεται στον ίδιο με την τιμή που ισχύει για τους δημότες.

          Δεν επιτρέπεται παράλληλη διοργάνωση εμποροπανήγυρης εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού ούτε εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε δρόμους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός του συγκεκριμένου χώρου και εντός των ορίων που πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

Άρθρο 9ο

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όπως αυτοί ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 14 της Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161). Συγκεκριμένα:

α. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο III του παραρτήματος II του ΕΚ 852/2004 όρους.

Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές (Δήμοι, λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η επιχείρηση αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ.

Ο πάγκος εργασίας είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας να υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος, εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κ.λπ.).

Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λπ.

Οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου

οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη επιμόλυνση. Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

Επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή και ποτά και είναι μόνιμα εγκατεστημένες στα εκθεσιακά κέντρα ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι διοργανωτές των εκθέσεων των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή και ποτά σε εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριες εκθέσεις, κ.λπ. για μικρά χρονικά διαστήματα πρέπει να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στις εκθέσεις αυτές για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν για την έκθεση και πώληση των προϊόντων τους.

Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας.

β. Κινητές Καντίνες

Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λπ.

Οι προδιαγραφές τους ορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και υπόκεινται στις διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και στις διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσής τους.

Για τις καντίνες με δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις.

Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και να προστατεύονται τα τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ.

Πρέπει να υπάρχει πάγκος εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κ.λπ.).

Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται, προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις. Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λπ.) και θα προσφέρονται για άμεση κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λπ.

Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ κ.λπ.) ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία.

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

Άρθρο 10ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ειδικά για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ, ορίζονται τα εξής:

 1. Καθορίζεται ο χώρος που βρίσκεται όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως χώρος για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ. Η εκμίσθωση του χώρου γίνεται μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, και σε ημερομηνία που γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσω (ανακοινώσεις στο Δημοτικό κατάστημα, ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού κ.λ.π.), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου και με ειδικότερους όρους που θα ανακοινώνονται με σχετική διακήρυξη. Οι προσφερόμενες τιμές πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορούν να είναι μικρότερες των €500,00. Ο αριθμός, το είδος, τα χαρακτηριστικά και η χωροθέτηση των παιχνιδιών που θα τοποθετηθούν στον οριοθετημένο χώρο του Λούνα Παρκ θα καθορίζονται κάθε χρόνο από την τεχνική έκθεση της διακήρυξης.
 2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση εμπορευμάτων ή δημοσίων θεαμάτων παιχνιδιών ψυχαγωγίας σε ιδιωτικούς χώρους πέραν του οριοθετημένου χώρου της εμποροπανήγυρης.
 3. Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ,), περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάματα κ.ά. συναφή προς αυτή την μορφή ψυχαγωγίας είδη.

Άρθρο 11ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

            Με φροντίδα και με δαπάνες του Δήμου πραγματοποιούνται οι διαδικασίες οι σχετικές με την προετοιμασία, οργάνωση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης.

            Οι διαστάσεις ενός εκάστου των περιπτέρων, ο αριθμός των περιπτέρων και οι μεταξύ των περιπτέρων διάδρομοι αποτυπώνονται στο Σχέδιο κάτοψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι κατασκευές των περιπτέρων γίνονται  από το Δήμο  με τα αντίστοιχα υλικά που διατηρεί και θα πρέπει να έχουν  ολοκληρωθεί  το αργότερο δύο (2) ημέρες   πριν από την έναρξη της εμποροπανήγυρης. Η χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος  (παροχές)  στους εκθέτες θα διενεργείται μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη της εμποροπανήγυρης.

            Οι εκθέτες μπορούν να εισέρχονται στο χώρο της εμποροπανήγυρης  για την τοποθέτηση των πάγκων τους και την τακτοποίηση των περιπτέρων τους έως μία (1) εβδομάδα προ της έναρξης  της εμποροπανήγυρης  υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης προκαταβολής και της μη παρεμπόδισης των εργασιών από τα συνεργεία του Δήμου.

Άρθρο 12ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ

            Οι έμποροι που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται να διατηρούν καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης καθ’ όλη την διάρκειά της. Τα απορρίμματα θα συλλέγονται αποκλειστικά από τους εμπόρους εντός πλαστικών σάκων και θα εναποτίθενται σε κάδους που θα τοποθετήσει ο Δήμος σε κατάλληλες θέσεις για να είναι δυνατή η τακτική και απρόσκοπτη συγκέντρωσή τους από τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα του Δήμου.

            Η ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται από την στιγμή προσέλευσης-εγκατάστασης του πρώτου εμπόρου- πωλητή στον χώρο της εμποροπανήγυρης ως την αποχώρηση του τελευταίου, να φρουρεί τον χώρο και να επιτηρεί την σωστή λειτουργία αυτού.

            Η φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των εμπόρων, του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος.

            Τα περίπτερα κατασκευάζονται από το Δήμο με Σιδηροκατασκευές και τέντες.

            Ο κάθε έμπορος υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων του ή των περιπτέρων του και απαγορεύεται να επεκτείνεται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενά περίπτερα κ.λπ.)και όχι πέραν των χώρων που οριοθετούνται με κίτρινες γραμμές. Αυτονόητο ότι απαγορεύεται στους εμπόρους που έχουν τη χρήση περιπτέρων, αλλά και σε κάθε τρίτο να δημιουργεί κάθε είδους δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά και στα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να κινούνται ακώλυτα στους διαδρόμους και ειδικότερα κατά μήκος της κόκκινης χαραγμένης γραμμής.

Άρθρο 13ο 

ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

            Στο χώρο της εμποροπανήγυρης μπορούν να πωλούνται όλα τα εμπορεύματα, που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά, ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, εξαρτήματα αυτοκινήτου, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης – είδη προικός, υαλικά πάσης φύσεως, είδη μπάνιου, εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα και CD μουσικής ή άλλου περιεχομένου, εξαρτήματα για διατήρηση μικρών ζώων & ιχθύων, εξαρτήματα και είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, μηχανικά και ηλεκτρικά εργαλεία παντός τύπου και μικρά μηχανήματα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, παραδοσιακά γλυκά κλπ. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

            Η Ο.Δ.Ε.  εξουσιοδοτείται να αντιμετωπίζει κατά περίπτωση και κατά τηνκρίση της οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία και λειτουργία της εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν.

Άρθρο 14ο 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΆΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και στην εξυπηρέτηση του κοινού για το χρονικό διάστημα της ετήσιας εμποροπανήγυρης που διεξάγεται το τελευταίο        δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου προτείνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου  (ή και νωρίτερα αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Ο.Δ.Ε)  μέχρι και το τέλος της εμποροπανήγυρης:

Α. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οχήματος στα τμήματα των οδών:

 • ΟΔΟΣ Ε. ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ: Από τη συμβολή της με την οδό Π. Κανοπούλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Β. Σανταλίδη.
 • ΟΔΟΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ: Από τη συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου.
 • ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Από τη συμβολή της με την οδό I. Δραγούμη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γ. Τσινικλίδη.
 • ΟΔΟΣ Β. ΣΑΝΤΑΛΙΔΗ: Από τη συμβολή της με την οδό Αρμενοχωρίου μέχρι το πρατήριο υγρών καυσίμων Αχ. Κιτσίρη.
 • ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: Από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Β.Σανταλίδη.
 • ΟΔΟΣ I. ΤΣΕΚΟΥΡΑ: Από τη συμβολή της με την οδό Ε. Γιακοπουλου μέχρι την οδό 28ηςΟκτωβρίου.
 • ΟΔΟΙ ΠΕΡΔΙΚΑ & Β. ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΥ: Από τη συμβολή τους με την οδό Ρήγα Φεραίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αρμενοχωρίου.
 • ΟΔΟΙ Κ. ΚΥΡΙΜΗ-ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από τη συμβολή τους με την οδό Γιαγκοπούλου μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Β. Σανταλίδη.
 • ΟΔΟΣ Π. ΜΟΥΤΙΑΔΟΥ: Από τη συμβολή της με την οδό Ιακωβίδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ε. Γιαγκοπούλου.
 • ΟΔΟΣ Γ. ΤΣΙΝΙΚΛΙΔΟΥ: Από τη συμβολή της με την οδό Καρασαβίδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ε. Γιαγκοπούλου.
 • ΟΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ: Σε όλο το μήκος της.
 • ΟΔΟΙ Ε. ΝΕΝΟΥ& Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ: Από τη συμβολή τους με την οδό Τραπεζούντος μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Ε. Γιαγκοπούλου.
 • ΟΔΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ: Από τη συμβολή της με την οδό Σινώπης μέχρι τη συμβολή της με

την οδό Γ. Τσινικλίδου.

          Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς – Κοζάνης.

Β. Η απαγόρευση της στάσεως και σταθμεύσεως στα τμήματα των οδών:

 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό I. Δραγούμη και από τις δύο πλευρές της.

          Ο καθορισμός αφετηρίας του υπεραστικού Λεωφορείου (ΚΤΕΛ) στην υπάρχουσα στάση επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου μπροστά στο Ο.Τ Γ205 μόνο για ένα (1) λεωφορείο.

          Ο καθορισμός αφετηρίας των επιβατηγών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) μόνο για τρία (3) ΤΑΧΙ  από τη συμβολή των οδών Σανταλίδη με Γιαγκοπούλου έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου. Επίσης στο παράπλευρο τμήμα του Ο.Τ Γ205  από την οδό Σανταλίδη έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου  το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου μήκους περίπου 20 μέτρων, για τις ημέρες λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, μονοδρομείται αντίθετα από ότι τον υπόλοιπο χρόνο του έτους και  καθορίζονται θέσεις στάθμευσης των υπολοίπων ΤΑΧΙ.

          Ο καθορισμός τεσσάρων (4)  θέσεων στάθμευσης  οχημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες Α.ΜΕ.Α. επί της οδού Ίωνα Δραγούμη στο ύψος της οδού Σανταλίδη καθώς και δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων του Δήμου όπως αποτυπώνεται στο συ/νο σχεδιάγραμμα.

Άρθρο 15ο 

Διοικητικές Κυρώσεις

Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόμο, για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 62 του Ν4849/2021 « (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α’): Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.»

α) Για τη μη τήρηση του ωραρίου κοινής  ησυχίας που καθορίζεται για τις ημέρες της εμποροπανήγυρης   έως την 2:00 το πρωί έκαστη ημέρας,  πρόστιμο χίλια (1.000,00) €,

β) Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή περιπτέρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο δια-τίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από  οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000,00) € σε βάρος του έχοντος την άδεια.

γ) Για αυθαίρετη κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων της εμποροπανήγυρης (δρόμοι, διάδρομοι, πλατείες, κ.λπ.) με εμπορεύματα, πάγκους ή με οποιουδήποτε είδους αυθαίρετη κατασκευή, πέραν των εμφανών οριοθετήσεων (κίτρινη γραμμή), πρόστιμο  δύο χιλιάδων (2.000,00) €, ανά κατάληψη, σφράγιση του περιπτέρου και δέσμευση των εμπορευμάτων.

Άρθρο 16ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Κάθε εκμισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας. Επίσης αν στους χώρους αυτούς γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων (Φριτέζες) θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον και αντίστοιχος φορητός πυροσβεστήρας τύπου F.
 2. Ο Δήμος θα απευθύνεται κάθε χρόνο στην Πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να υπάρχει παρουσία πυροσβεστικού οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης.
 3. Σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού θα καταβληθεί προσπάθεια σε χώρο του Διοικητηρίου της Εμποροπανήγυρης να οργανωθεί ιατρείο στελεχωμένο από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά τις ημέρες και ώρες αιχμής του πανηγυριού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
 4. Οι εκθέτες υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού όπως ισχύουν και τις υγειονομικές διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα. Ο Δήμος συνεργάζεται με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων στα είδη εστίασης.
 5. Ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και ασφαλείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι εντός του κάθε εκθεσιακού χώρου εγκαταστάσεις είναι ευθύνη των εκθετών που όμως πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τεχνικών του Δήμου. Ανά τέσσερα περίπτερα αναλογεί  χωριστή ασφάλεια ονομαστικής έντασης 10Α, ήτοι 2,5Α ανά περίπτερο.  Η ισχύς αυτή των 550W/περίπτερο αφορά αποκλειστικά και μόνο το φωτισμό των περιπτέρων. Οποιαδήποτε αυθαίρετη τροποποίηση ή χρήση του δικτύου  και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου από εκθέτη – πωλητή συνεπάγεται η επιβολή προστίμου ποσού ύψους 3.000€ και αποκλεισμό αυτού από την εμποροπανήγυρη  για ένα (1) έτος.
 6. Η φύλαξη είναι ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Δήμος κάνει όλες τις σχετικές ενέργειες, επικοινωνίες και αλληλογραφίες για να εξασφαλιστεί η φύλαξη έγκαιρα, επαρκώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας. Επίσης η διευθέτηση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων γίνεται με σχεδιασμό και συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Δήμου.
 7. Ο Δήμος παρέχει στους εκθέτες και επισκέπτες επαρκείς χώρους υγιεινής με όλους τους σχετικούς υγειονομικούς κανόνες.
 8. Γίνεται ειδική σύσταση και σχετικός έλεγχος για την τήρηση των ορίων έντασης ήχου που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 9. Οι εκθέτες ή οι επισκέπτες για κάθε ζήτημα ενημέρωσης ή έκθεση άποψης απευθύνονται στο Διοικητήριο της Εμποροπανήγυρης. Υπάρχει αρμόδιος όλο το 24ωρο που ενημερώνει, καταγράφει την κάθε άποψη, πρόταση ή παράπονο σε ειδικό βιβλίο που τίθεται καθημερινά στις συνεδριάσεις της Ο.Δ.Ε.
 10. Στο τέλος που καταβάλλεται από τους εκθέτες συμπεριλαμβάνεται και:
  1. η δαπάνη για φύλαξη του χώρου από ιδιωτική εταιρία και
 11. η δαπάνη για καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.
 12. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα:
  1. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη για μία ή        περισσότερες χρονιές.
  1. με απόφαση της Ο.Δ.Ε. να διακόπτει την χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία του μίσθιου, να κηρύσσει έκπτωτο το μισθωτή και να διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα.
 13. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
 14. Επιτηδευματίες των οποίων η επαγγελματική στέγη συνδέεται χωροταξικά με το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, κατά τη διάρκεια της οποίας αναστέλλεται παντελώς η λειτουργία της επιχείρησης τους και αποδεικνύεται αυτό με φορολογικά παραστατικά, έχουν τη δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης από τον Δήμο, υποβάλλοντας τεκμηριωμένο αίτημα, το οποίο θα εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Άργους Ορεστικού.
 15. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η Ο.Δ.Ε. του Δήμου Άργους Ορεστικού
 16. Ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο στον οποίο θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψή του πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών τεχνών). Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης της εμποροπανήγυρης αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός.
 17. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/06, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια ή  εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.