Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Μικρών Δεξαμενών Ύδρευσης σε 8 Τ.Κ. του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 503.225,80 Ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό 16-04-2021
Αρ. Πρωτ.: 3287


ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Μικρών Δεξαμενών Υδρευσης σε 8 Τ.Κ. του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 503.225,80 Ευρώ


Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Μικρών Δεξαμενών Υδρευσης σε 8 Τ.Κ. του Δήμου Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 503.225,80 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α). Υδραυλικά έργα β) Ηλεκτρομηχανολογικά έργα γ) Οικοδομικά έργα

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

 Με εντολή ΔημάρχουΟ Προϊστάμενος ΤΥΔΑΟ  Δισλής Βασίλειος