Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ. Δήμου Άργους Ορεστικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άργος Ορεστικό 23-6-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 5320

Προς:


Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών


(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού)

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ. Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 266.392,00 Ευρώ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ. Δήμου Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 266.392,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α). ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΑΟ

Δισλής Βασίλειος