Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή γηπέδου beach volley”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου,
την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY εκτιμώμενης αξίας 90.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (β).
ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.


Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΑΟ
Δισλής Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός