Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Αμπελοκήπων - Μηλίτσας

ΕΣΠΑ 2007-2013

268.169 ΕΥΡΩ

Κατασκευή γεώτρησης νερού και εγκατάσταση αντλίας υποβρύχιας συνοδευόμενη από τις Η/Μ εργασίες για την άντληση του νερού. Κατασκευή νέας δεξαμενής σε κατάλληλη θέση πλησίον της γεώτρησης. Κατασκευή αγωγού σύνδεσης της νέας δεξαμενής με την κεφαλή του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Αμπελοκήπων στην θέση υφιστάμενου φρεατίου στην βάση του υδατόπυργου. Κατασκευή ανεξάρτητου αγωγού για την υδροδότηση των εκτός σχεδίου περιοχών στο Δ.Δ Αμελοκήπων και την σύνδεση με την δεξαμενή του οικισμού Μηλίτσας.