Κανονισμός Καθαριότητας και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων

*(Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 87/2001 και 91/2012 αποφάσεις του Δ.Σ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ      ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ

 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη θέσπιση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης καθαριότητας της πόλης καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων με απώτερο πάντα σκοπό

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Ορεστίδος. Ειδικότερα έχει σαν σκοπό:

α) Την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη συλλογή, την αποκομιδή και τη διάθεση των απορριμμάτων.

β) Τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Δήμου και των κατοίκων του για την πρόληψη της ρύπανσης, την απαλλαγή των εξωτερικών χώρων από τα απορρίμματα και τη διατήρηση της καθαριότητας.

γ) Την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλούν τα στερεά απορρίμματα, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία και να εμποδίζεται η αισθητική υποβάθμιση της πόλης.

δ) Την καθιέρωση σταθερού πλαισίου κανόνων κατάληψης κοινοχρήστων  χώρων.

ε) Την επιβολή κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/95) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

–          Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρα 24, και 37 του Π.Δ 410/95

–          Του Ν. 1080/80 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας κ.λ.π. (άρθρο 26, ΦΕΚ 246/Α) .

–          Του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (άρθρα 2, 12 ΦΕΚ 160/Α)

–          Της κοινής υπουργικής απόφασης 72751/3054/1985 για τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα (ΦΕΚ 665/Β)

–          Της υγειονομικής Διάταξης ΕΙΒ 301/64 «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» (ΔΕΚ 63/Β)

 

ΜΕΡΟΣ   ΠΡΩΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ  1
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ

1.- «Στερεά απορρίμματα ή απόβλητα» νοούνται ουσίες ή αντικείμενα σε στερεά κυρίως φυσική κατάσταση, από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί.

2.- «Αστικά απόβλητα» είναι τα οικιακά απορρίμματα  των εμπορικών καταστημάτων, γραφείων ή εμπορικών επιχειρήσεων ή άλλα απορρίμματα που μπορούν από τη φύση τους ή τη σύνθεσή τους ή τον όγκο τους να εξομοιωθούν προς τα οικιακά.

3.- «Βιομηχανικά απόβλητα» νοούνται τα απόβλητα που προέρχονται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες ή άλλες παραγωγικές διεργασίες.

4.-«Επικίνδυνα και λοιμώδη απορρίμματα» νοούνται τα ραδιενεργά, εύφλεκτα εκρηκτικά, τοξικά, μολυσματικά και λοιπά απόβλητα που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

5.- Η «Αποκομιδή απορριμμάτων» περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των απορριμμάτων στο χώρο τελικής διάθεσης που έχει επιλέξει ο Δήμος Ορεστίδος.

6.- «Διάθεση απορριμμάτων» είναι οι εργασίες με τις οποίες τα απορρίμματα καθίστανται αβλαβή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ   2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.- Η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου, που μπορεί να αναθέτει ορισμένες εργασίες σχετιζόμενες με την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων σε αμιγή δημοτική επιχείρηση

2.-Όλες οι δαπάνες για τη συλλογή, την αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες ή τους νομείς ή τους χρησιμοποιούντες τους χώρους από τους οποίους προέρχονται τα απορρίμματα. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δήμο σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζει κάθε φορά το Δημοτικό Συμβούλιο.

3.-Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου έχουν υποχρέωση: α) να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε μορφής και έκτασης ρύπανση του περιβάλλοντος και γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ  3
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1.-Τα απορρίμματα συσκευάζονται σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και αποθηκεύονται προσωρινά στον πλησιέστερο κάδο μηχανικής αποκομιδής που έχει τοποθετήσει ή θα τοποθετήσει ο Δήμος σε κάθε περιοχή. Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους καθώς και η έλλειψη συσκευασίας ή η πλημμελής συσκευασία των απορριμμάτων δεν επιτρέπεται. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων  (5.000) δρχ.

2.-Ογκώδη ή βαριά αντικείμενα (άχρηστα έπιπλα, ηλεκτρικά σκεύη κ.λ.π.) και προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά κ.λ.π.) αποκομίζονται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας. Οι κάτοχοι τέτοιων αντικειμένων δεν θα τα μεταφέρουν στους  εξωτερικούς χώρους (στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο), παρά μόνο την ημέρα και την ώρα που θα τους υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας με την οποία οφείλουν προηγουμένως να συνεννοηθούν.

Τα αντικείμενα θα τοποθετούνται με τρόπο που δεν θα εμποδίζει  τη διέλευση των πεζών και την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ειδικά τα κλαδιά ή παρόμοια υπολείμματα κηπουρικών εργασιών συσκευάζονται σε ελαφριά δεμάτια, δεμένα με σχοινί ή σύρμα, ώστε να φορτώνονται εύκολα.

3.-Υλικά συσκευασίας προερχόμενα από καταστήματα, περίπτερα, γραφεία κ.λ.π. τοποθετούνται προς αποκομιδή αφού ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους με κάθε πρόσφορο τρόπο (συμπίεση, δέσιμο κ.λ.π.).

4.-Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων  (10.000) δρχ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων τοποθετούνται από την υπηρεσία καθαριότητας σε θέσεις που επιτρέπουν αφ’ ενός μεν την ευχερή χρήση τους και την άνετη πρόσβαση των απορριμματοφόρων οχημάτων, αφ΄ ετέρου δε την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η πυκνότητα των κάδων καθορίζεται με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων κάθε περιοχής.

Η οριστική τοποθέτηση των κάδων μπορεί να γίνει σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (κοιλότητες) των πεζοδρομίων, που θα κατασκευάσει η Τεχνική Υπηρεσία.

2. Η μετακίνηση ή η απομάκρυνση των κάδων γίνεται μόνο από την υπηρεσία καθαριότητας. Σε όποιον μετακινεί αυθαίρετα κάδο απορριμμάτων, από το σημείο στο οποίο τον έχει τοποθετήσει προσωρινά ή οριστικά η υπηρεσία καθαριότητας, επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε  χιλιάδων  (15.000) δρχ.

3. Οι κάδοι καθαρίζονται και απολυμαίνονται με φροντίδα της υπηρεσίας καθαριότητας..

ΑΡΘΡΟ   5

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

1. Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται πέντε φορές την εβδομάδα βάσει προγράμματος που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας. Το πρόγραμμα αυτό γνωστοποιείται στο κοινό για να γνωρίζει τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων.

2.Η εναπόθεση απορριμμάτων  στους κάδους στις μη εργάσιμες ημέρες δεν επιτρέπεται. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)  δρχ.

3.   Για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων μπορεί να εφαρμόζεται ιδιαίτερο πρόγραμμα με μικρότερη συχνότητα  δρομολογίων.

ΑΡΘΡΟ   6

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Απορρίμματα βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή άλλων εγκαταστάσεων, τα οποία από τη φύση τους ή τη σύνθεσή τους ή τον όγκο τους διαφέρουν από τα οικιακά, καθώς και απορρίμματα παραγόμενα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τη συνηθισμένη ικανότητα αποκομιδής της υπηρεσίας καθαριότητας συλλέγονται, μεταφέρονται και διατίθενται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του νομέα του χώρου από τον οποίο προέρχονται.

Μέχρι την απομάκρυνσή τους κατά τον ανωτέρω τρόπο τα απόβλητα αυτά θα αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στους χώρους των βιομηχανικών κ.λ.π. εγκαταστάσεων.

2. Απόβλητα νοσοκομείων ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που είναι μολυσματικά και επικίνδυνα γενικά για την υγεία, δεν αναμιγνύονται με τα συνήθη απορρίμματα αλλά φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους και διατίθενται με ευθύνη και δαπάνη των αντίστοιχων διοικήσεων.

Στην εξωτερική επιφάνεια των σάκων και των κάδων ή των άλλων μέσων στα οποία συλλέγονται τα συνήθη απορρίμματα των νοσοκομείων, θα επικολλάται ή θα αναγράφεται με εμφανή τρόπο η επιγραφή «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΔΥΝΑ – ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ».

Η μη συμμόρφωση των διοικήσεων των νοσοκομείων και των λοιπών ιδρυμάτων στις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων, δίνει το δικαίωμα στο Δήμο – εκτός των άλλων – να αναστείλει την αποκομιδή όλων των απορριμμάτων μέχρις ότου συμμορφωθούν οι υπεύθυνοι.

3. Προϊόντα οικοδομικών εργασιών (από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κ.λ.π.) απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του νομέα του χώρου από τον οποίο προέρχονται ή των εργολάβων που εκτελούν τις εργασίες και μεταφέρονται στους ειδικούς χώρους υποδοχής προϊόντων οικοδομικών εργασιών, που καθορίζονται από το Δήμο. Σε περίπτωση που παραμένουν στην οδό ή στο πεζοδρόμιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών, θα επιβάλλεται σε βάρος του υπευθύνου το αναλογούν τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου και πρόστιμο ύψους  είκοσι χιλιάδων  (20.000) δρχ.

Σε περίπτωση  που τα απορρίμματα αυτά εγκαταλείπονται σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ., ανάλογα με τη σοβαρότητα της ρύπανσης που προκαλούν.

 

ΑΡΘΡΟ   7

Διαλογή – Ανακύκλωση

1. Ο Δήμος Ορεστίδος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να καταρτίσει και να εφαρμόσει σύντομα – μόνος του ή σε συνεργασία με τους άλλους φορείς – ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαλογής των στερεών αποβλήτων, με σκοπό την ανακύκλωσή τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίησή τους.

Σε περίπτωση που εφαρμοστεί τέτοιο πρόγραμμα οι δημότες έχουν υποχρέωση, συμμορφούμενοι με τις ανάγκες του, να μην αναμιγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα τα υλικά που προορίζονται για ανακύκλωση και αξιοποίηση, αλλά να τα τοποθετούν σε ειδικούς κάδους που θα φροντίσει να εγκαταστήσει ο Δήμος σε κάθε περιοχή.

2.- Απαγορεύεται στους κατοίκους και ιδιαίτερα στο προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας η διαλογή απορριμμάτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης.

ΑΡΘΡΟ   8

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

α)Τα ραδιενεργά απόβλητα

β) Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τις εργασίες ανίχνευσης, εξαγωγής, επεξεργασίας και εναποθήκευσης μεταλλευτικών πόρων.

γ) Τα πτώματα ζώων (εκτός από τα πτώματα σκύλων) και τα γεωργικά απόβλητα.

δ) Τα μολυσματικά και επικίνδυνα (εκρηκτικά, εύφλεκτα κ.λ.π.) απορρίμματα.

ε) Η κόπρος ζώων.

ΑΡΘΡΟ   9

Καθαριότητα εξωτερικών χώρων

1.- Η απαλλαγή των οδών, πλατειών και των άλλων κοινόχρηστων χώρων από τα στερεά απορρίμματα αποτελεί υποχρέωση του Δήμου.

Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού των χώρων αυτών κανονίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας ανάλογα με το υφιστάμενο προσωπικό και τα διαθέσιμα μέσα.

2. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα στα πεζοδρόμια, στα πάρκα, τις πλατείες και τους άλλους κοινόχρηστους χώρους, εύχρηστους, καλαίσθητους απορριμματοδέκτες στους οποίους εναποτίθενται από τους δημότες διάφορα ελαφρά απορρίμματα.

Η εγκατάλειψη στους κοινόχρηστους χώρους άχρηστων μικροαντικειμένων (χαρτιά, είδη συσκευασίας, υπολείμματα ειδών διατροφής κ.λ.π.) τιμωρείται με πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) δρχ.

3.- Η επικόλληση ή ανάρτηση ή αναγραφή διαφημιστικών μηνυμάτων στις εξωτερικές επιφάνειες σχολείων, δημοτικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων, σε ιστούς ηλεκτροφωτισμού και γενικά σε χώρους όπου απαγορεύεται η διαφήμιση από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αποτελεί ρύπανση του περιβάλλοντος  επίσης σοβαρή ρύπανση θεωρείται η ρίψη και  διασπορά  με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο διαφημιστικών φυλλαδίων  σε κοινόχρηστους χώρους και οδοστρώματα. Οι παραβάτες τιμωρούνται ανάλογα με το μέγεθός της ρύπανσης με πρόστιμο από είκοσι (20.000) έως διακόσιες (200.000) χιλιάδες δρχ.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση που κατά την επικόλληση αφισών στα σταθερά διαφημιστικά πλαίσια του Δήμου, αφαιρούνται οι ήδη επικολλημένες αφίσες και εγκαταλείπονται στο έδαφος.

Το πρόστιμο  των παραπάνω περιπτώσεων  βαρύνει σε ολόκληρο το διαφημιστή και το διαφημιζόμενο.

4.- Η ρίψη μπαζών, μικρών ή μεγάλων αντικειμένων και απορριμμάτων  σε ξένες ιδιοκτησίες δεν επιτρέπεται. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ.

5.- Για την καθαριότητα και γενικά την ευπρέπεια των ιδιόκτητων οικοπεδικών εκτάσεων  υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι

ιδιοκτήτες. Σε όσους παραλείπουν να διατηρούν καθαρά και ευπρεπή τα οικόπεδά τους επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ και στη συνέχεια ο Δήμος προβαίνει ανάλογα στην καθαριότητα , στον  ευπρεπισμό ή στην περίφραξη του οικοπέδου και βεβαιώνει στον ιδιοκτήτη ή το νομέα τα σχετικά έξοδα. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες εγκαταλειμμένων κτισμάτων.

6.- Η ρίψη καθαρών ή ακαθάρτων υδάτων καθώς και το πλύσιμο γεωργικών ή άλλων μηχανημάτων και αυτοκινήτων

επί των οδοστρωμάτων δεν επιτρέπεται. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ.

7.- Η διέλευση και η βοσκή μικρών ή μεγάλων ζώων εντός του οικισμού απαγορεύεται αυστηρά. Στους παραβάτες ιδιοκτήτες επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.0000) δρχ. και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

8.-  Οι ιδιοκτήτες μικρών ζώων και κυρίως σκύλων υποχρεούνται κατά την ώρα του περιπάτου των σκύλων και μετά την αφόδευσή τους να περισυλλέγουν τα κόπρανά τους στις ειδικές συσκευασίας.  Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ.

9.- Η πλύση γεωργικών μηχανημάτων (βυτίων) από φυτοφάρμακα  κατά την περίοδο των ψεκασμών των αγρών δεν επιτρέπεται σε πηγές, γεωτρήσεις και  στους ποταμούς  παρά μόνο στους ειδικούς υδατόπυργους που έχει κατασκευάσει γι αυτό το σκοπό ο Δήμος. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο  είκοσι χιλιάδων (20,000) δρχ. Επίσης κατά την περίοδο της σποράς οι αγρότες υποχρεούνται να περισυλλέγουν τους άδειους πλαστικούς σάκους  των λιπασμάτων προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ.

ΑΡΘΡΟ   10

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.- Καταστήματα στα οποία παράγονται απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (εστιατόρια, αναψυκτήρια, γαλακτοπωλεία κ.λ.π.) υποχρεούνται να τοποθετούν στον εσωτερικό και στον περιβάλλοντα χώρο καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων, επαρκή σε αριθμό και χωρητικότητα και να διατηρούν το χώρο καθαρό.

2- Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει παραχωρηθεί προς χρήση κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

3.- Σε όσους δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. Στην περίπτωση της παρ. 2, ο Δήμος μπορεί εκτός του προστίμου, να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα άδεια χωρίς να επιστρέψει το καταβληθέν τέλος.

ΑΡΘΡΟ   11

Εγκαταλελειμμένα οχήματα

Παλαιά μέσα μεταφοράς και μηχανήματα ή τμήματά τους που έχουν εγκαταλειφθεί και υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν από τον κάτοχό τους, χαρακτηρίζονται ως στερεά απόβλητα. Τα οχήματα αυτά (ή μηχανήματα) εντοπίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας, από την οποία επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει ως εγκαταλελειμμένο.

Εάν μετά την παρέλευση ενός μήνα το όχημα ή το μηχάνημα δεν έχει αποσυρθεί, απομακρύνεται από την υπηρεσία καθαριότητας σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που καθορίζει η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Στους ιδιοκτήτες αυτών επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20,000) δρχ και βεβαιώνεται το κόστος απομάκρυνσής των.

ΑΡΘΡΟ   12

Λαϊκές αγορές

Οι παραγωγοί και οι μικροπωλητές των λαϊκών αγορών οφείλουν να διατηρούν το χώρο της αγοράς καθαρό, να συλλέγουν μετά το πέρας της λειτουργίας της τα απορρίμματα και να τα τοποθετούν στους πλησιέστερους κάδους απορριμμάτων. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και αυτοί που ασκούν υπαίθρια ή πλανόδια εμπορική δραστηριότητα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.

 

ΑΡΘΡΟ   13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ

Η ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων στην χωματερή του Δήμου δεν επιτρέπεται, η είσοδος σ΄ αυτήν γίνεται μετά από άδεια της υπηρεσίας καθαριότητας μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τα απορρίμματα εναποτίθενται στα σημεία που υποδεικνύονται απ΄ αυτήν. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο

Τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ σε όσους εισέρχονται παράνομα  στο χώρο με σκοπό την διαλογή και την συλλογή απορριμμάτων προκαλώντας εστίες φωτιάς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  14
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται μόνον μετά από άδεια του Δήμου για συγκεκριμένο σκοπό, χρόνο και αντικείμενα εφ΄ όσον δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ και βεβαιώνεται το αναλογούν τέλος.

ΑΡΘΡΟ   15
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η τοποθέτηση εμπορευμάτων ή οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα αποκλείει το διασκορπισμό τους και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

Όπου είναι αναγκαίο, τα μέτρα αυτά μπορεί να αναγράφονται και στην άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που χορηγεί ο Δήμος.

Αν από την έλλειψη ή την πλημμελή εφαρμογή προφυλακτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση του περιβάλλοντος ή  η καθοιονδήποτε  τρόπο περαιτέρω επιβάρυνση των κοινοχρήστων χώρων,  επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δρχ., ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης ή της επιβάρυνσης.

Μπορεί επίσης να ανακληθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου χωρίς να επιστραφεί το τυχόν καταβληθέν τέλος.

ΑΡΘΡΟ   16

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο.

Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας.

Επίσης δεν επιτρέπεται η ρύπανση που προκαλείται  κατά την μεταφορά διαφόρων υλικών.

Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ.

Άρθρο 17

Κατασκευαστικές εργασίες

Οι κατασκευαστικές εργασίες σε κοινοχρήστους χώρους είτε υπάρχει άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου  είτε δεν υπάρχει, δεν επιτρέπονται.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50,000) δρχ  και παράλληλα υποχρεούται ο παραβάτης να αποκαθηλώσει την οποιαδήποτε κατασκευή.

Άρθρο 18

Στάθμευση βαρέων οχημάτων

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων  καθώς και των παρελκομένων τους επί των οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός του  οικισμού . Οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένοι να σταθμεύουν  αυτά τα οχήματα σε ιδιόκτητους χώρους  εντός και εκτός οικισμού.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ,κάθε φορά,   δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες των γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων τους που σταθμεύουν αυτά επί των οδοστρωμάτων και κοινοχρήστων χώρων.

 

Άρθρο 19

Διαχείριση  Πεζόδρομων οδού Διοικητηρίου και οδού Μακεδονομάχου Ν. Μπίζιου

1.-  Η ιδιαίτερη αισθητική των χώρων επιβάλει τον μεγαλύτερο έλεγχο σ ότι αφορά την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. Γι αυτό το λόγο οι οποιεσδήποτε  κατασκευές ή η εναπόθεση αντικειμένων ακόμη και καλλωπιστικών  φυτών  δεν επιτρέπεται χωρίς ειδική άδεια του Δήμου που δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κατάληψη χώρων των πεζόδρομων περιορίζεται αποκλειστικά  στην τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων και μόνον μετά από την σχετική άδεια  του Δήμου και εφόσον έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος.

Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάληψη χώρων πέραν των ορίων της προβλεπόμενης άδειας.

Στους  παραβάτες των παραπάνω διατάξεων  επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200€)  και βεβαιώνεται το αναλογούν τέλος .  Παράλληλα  ο νομέας ή ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει  τα πράγματα στην προτέρα  κατάσταση.Σε περίπτωση υποτροπής ή συνέχιση της παράβασης παρά τις εντολές των υπηρεσιών του Δήμου επιβάλλεται πρόστιμο στο Διπλάσιο.

2. – Η κυκλοφορία οχημάτων δεν επιτρέπεται.

Για τον εφοδιασμό των καταστημάτων  με προμήθειες  επιτρέπεται η κυκλοφορία των απαραίτητων γι΄ αυτό τον σκοπό οχημάτων  κατά τις ημέρες της εβδομάδος από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από  8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. . Για τις υπόλοιπες ώρες καθώς και το Σαββατοκύριακο ο πεζόδρομος θα  είναι κλειστός σε κάθε είδους τροχοφόρα οχήματα (Αυτοκίνητα, δίκυκλα, ποδήλατα)

Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

Για αυτοκίνητα και για δίκυκλα από 50 κυβικά και πάνω  πρόστιμο εκατό ευρώ (100€).

Για μοτοποδήλατα,  δίκυκλα μέχρι 50 κυβικά  και ποδήλατα  πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

3.-  Η εναπόθεση απορριμμάτων καθώς και η θραύση υάλινων  φιαλών στους χώρους των πεζόδρομων δεν επιτρέπεται.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

4. –  Με σκοπό την εξυπηρέτηση  των κατοίκων των πεζόδρομων δύναται να προβλέπονται ειδικοί χώροι στάθμευσης  στους παρακείμενους δρόμους  των πεζόδρομων και στην περίπτωση που αργότερα προβλεφθεί ελεγχόμενη στάθμευση  στους συγκεκριμένους δρόμους  θα χορηγούνται σ αυτούς ειδικές  κάρτες  με ατέλεια.

.

Άρθρο 20

Προστασία Δημοτικής περιουσίας

 

1.- Σε όσους από αμέλεια ή από πρόθεση προκαλούν ζημίες σε δημοτική περιουσία  ή Δημοτικές εγκαταστάσεις , ειδικά σε χώρους ιδιαίτερης αισθητικής ( πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, αλσύλλιο) επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30,000) δρχ  και παράλληλα βεβαιώνεται  το κόστος της ζημίας.

2.- Η καταπάτηση δημοτικών εκτάσεων που λειτουργούν ως κοινόχρηστες καθώς και κοινόχρηστων εκτάσεων του Δημοσίου που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στον Δήμο δεν επιτρέπεται.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο  από διακόσιες χιλιάδες (200,000 ) δρχ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500,000)  δρχ. και παράλληλα κινείται η διαδικασία διοικητικής αποβολής  τους καθώς και βεβαιώνεται , εφόσον προβλέπεται, το αναλογούν τέλος στο διπλάσιο.

3.- Η άροση αγροτικών δρόμων και χαντακιών απαγορεύεται. Στους παραβάτες  επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100,000) δρχ  και βεβαιώνεται το κόστος της ζημίας.

Επίσης δεν επιτρέπεται μετά την άροση των αγρών η ρύπανση των ασφαλτοστρωμένων οδών με χώματα επικίνδυνα για την ασφάλεια των οδηγών. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι  χιλιάδων (20,000)  δρχ.

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8, των παραγράφων  1 έως και 6 καθώς και της παραγράφου 9 του άρθρου 9,10,11,14,15,16,17 και 20 εφαρμόζονται όπως έχουν και σε όλα τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

1.- Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται κατά την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους να απομακρύνουν τα ποίμνιά τους  από τους οικισμούς των Δ. Διαμερισμάτων  σε θερινές σταυλικές εγκαταστάσεις οι οποίες υποχρεωτικά θα βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων  μέτρων από πηγές και γεωτρήσεις. Στους παραβάτες κτηνοτρόφους επιβάλλεται πρόστιμο  πενήντα χιλιάδων (50,000) δρχ  και βεβαιώνεται το κόστος καθαριότητας των δρόμων.

2.- Η κυκλοφορά αδέσποτων ποιμενικών σκύλων  καθ όλο το έτος  εντός των οικισμών των Δ. Διαμερισμάτων  απαγορεύεται.  Στους Ιδιοκτήτες  αυτών των σκύλων  επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ .

3.- Μετά την εξαγωγή της κοπριάς από τις σταυλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνεται άμεσα η απομάκρυνσή της εκτός οικισμού και η εναπόθεσή της μακριά από επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους , πηγές ποτάμια και γεωτρήσεις. Επίσης δεν επιτρέπεται η καύση κοπριάς ή άλλων πραγμάτων  εντός του οικισμού.  Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο  είκοσι χιλιάδων (20,000) δρχ.

 

ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο   23

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.- Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.

2.- Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού τιμωρείται επίσης με πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ., εκτός εάν στις επί μέρους διατάξεις προβλέπεται διαφορετικό ύψος προστίμου ή διαφορετική κύρωση.

Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.

Όπου στον κανονισμό αναφέρεται κατώτατο και ανώτατο πρόστιμο  το κατώτατο πρόστιμο επιβάλλεται απευθείας από τον Δήμαρχο  ενώ μεγαλύτερα πρόστιμα του κατώτατου επιβάλλονται ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ  24

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα εφαρμογής του κανονισμού αυτού ανήκει στην Δημοτική Αστυνομία όταν και όποτε αυτή συσταθεί και λειτουργήσει.

Μέχρι τη σύσταση όμως της Δημοτικής Αστυνομίας την αρμοδιότητα εφαρμογής και επιβολής προστίμων έχει ο Δήμαρχος.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται μετά από σχετική έκθεση υπαλλήλου του Δήμου ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου ή έκθεση του αρμοδίου αντιδημάρχου ή και χωρίς αυτές όταν ο ίδιος ο Δήμαρχος  έχει προσωπική αντίληψη των παραβάσεων.

ΑΡΘΡΟ   25

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός θα αρχίζει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστίδος.