ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

*(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 260/2017 απόφαση του Δ.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Άρθρο 1  :  Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού
Άρθρο 2  :  Νομικό Πλαίσιο
Άρθρο 3  :  Νομικός Χαρακτηρισμός

Άρθρο 4  :  Γενικές Διατάξεις – Ορισμοί

Άρθρο 5  :  Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμού

Άρθρο 6  :  Λειτουργία Υπηρεσιών Κοιμητηρίων

Άρθρο 7  :  Διοίκηση Διαχείριση Κοιμητηριακών Ιερών Ναών
Άρθρο 8  :  Προϋποθέσεις Ταφής σε Τάφο Τριετούς Χρήσεως 
Άρθρο 9  :  Εκταφή προ της Τριετίας
Άρθρο 10:  Είσοδος στα Κοιμητήρια
Άρθρο 11:  Πώληση εντός των Κοιμητηρίων
Άρθρο 12:  Εκτέλεση Εργασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Περιγραφή και Οργάνωση των Δημοτικών Κοιμητηρίων
Άρθρο 13:  Περιγραφή Κοιμητηρίων
Άρθρο 14:  Κατηγορίες Τάφων
Άρθρο 15:  Διαγράμματα Κοιμητηρίων
Άρθρο 16:  Μεγέθη Τάφων

Άρθρο 17:  Διάθεση Τάφων
Άρθρο 18:  Κοιμητηριακοί Ναοί
Άρθρο 19:  Υπηρεσίες Δημοτικών Κοιμητηρίων
Άρθρο 20: Τηρούμενα Βιβλία και Στοιχεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 21:  Σύσταση Οικογενειακού Τάφου
Άρθρο 22:  Τάφοι Τιμής Ένεκεν
Άρθρο 23: Τάφοι με Μνημεία Τέχνης
Άρθρο 24: Μάρμαρα και Αντικείμενα επί των Τάφων
Άρθρο 25: Ταφή Απόρων
Άρθρο 26 Ταφή Μονίμων Κατοίκων Άλλης Δημοτικής Ενότητας
Άρθρο 27: Εκταφή από Κοινούς Τάφους

Άρθρο 28: Παράταση Χρόνου Ταφής

Άρθρο 29: Ανακομιδή Οστών

Άρθρο 30: Διαδικασία Υποχρεωτικής Ανακομιδής Οστών

Άρθρο 31: Κατάθεση Άδειας Ταφής

Άρθρο 32: Κατασκευή Μνημείων

Άρθρο 33: Εκτέλεση Εργασιών Κατασκευής Τάφων

Άρθρο 34: Φύτευση & Κοπή Δένδρων


Κεφάλαιο Γ’ Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 35:

Άρθρο 36:

Άρθρο 37:

Άρθρο 38:

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των Κοιμητηρίων του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 άρθρο 75 παρ. II εδαφ. 8 ΦΕΚ 114Α), του Ν.3852/2010 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει.

Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Άργους Ορεστικού διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1.Του Άρθρου 19 του από 24/9 – 20/10/58 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

2.Του ΑΝ 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού νεκρών».

3.Του ΑΝ 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»

4.Του Άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων    των Δήμων και Κοινοτήτων».

5.Του Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων».

6.Του Ν. 547/1977 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων».

7.Του Κανονισμού 8/1979 «περί Ιερών Ναών και Ενοριών»

8.Του Α. 5/1210/1978 (ΦΕΚ 424 Β) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση Κοιμητηρίων».

9.Του Π.Δ. 1128/1980 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση Κοιμητηρίων».

10.Των Άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα.

11.Του Α.Ν. 2520/40 «περί υγειονομικών διατάξεων» όπως ισχύει.

12.Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμου που δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.

13.Του N. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α’) άρθρο  15

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

1.Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγματα εκτός συναλλαγής (966 Α.Κ.), επί των οποίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 970 του Α.Κ. μπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα επί ορισμένου χώρου ταφής). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές πράξεις του Δήμου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, δεν κληρονομείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις Οικογενειακές Οστεοθυρίδες.

2.Σε κάθε οικισμό λειτουργεί το αντίστοιχο Δημοτικό Κοιμητήριο.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1.«Κοιμητήριο» ονομάζεται η εδαφική περιοχή, που χρησιμοποιείται για την ταφή ανθρωπίνων πτωμάτων ή τμημάτων τους.

2.«Ανθρώπινο πτώμα» ή απλά «πτώμα» ονομάζεται το σώμα  του θανόντος ατόμου σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται.

3.«Συνηθισμένος τάφος» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Κοιμητηρίου που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων του.

4.«Κτιστός τάφος» ή «Θόλος» ονομάζεται οποιαδήποτε μόνιμη κατάσταση μέσα στο Κοιμητήριο, που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρωπίνων πτωμάτων ή τμημάτων τους, μέσα σε αεροστεγώς κλεισμένους χώρους (φερετροθήκες).

5.«Κρύπτη» ή «φερετροθήκη» ονομάζεται ο ιδιαίτερος χώρος μέσα στον κτιστό τάφο, στον οποίο τοποθετείται το πτώμα ή τμήματά του.

6.«Ομαδικές κρύπτες» ονομάζονται δύο ή περισσότερες κρύπτες με κοινό άνοιγμα εισόδου από τον κτιστό τάφο.

7.«Ταφή» ονομάζεται η τοποθέτηση του ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων του μέσα στο συνηθισμένο τάφο και  η κάλυψή του με χώμα ή η τοποθέτησή του μέσα σε κρύπτη και η αεροστεγής σφράγισή του.

8.«Κενοτάφιο» ονομάζεται οποιαδήποτε κατασκευή ή κτίσμα μέσα στο Κοιμητήριο, αφιερωμένο στο νεκρό ή τους νεκρούς, το οποίο όμως δεν περιέχει το πτώμα ή τα πτώματά τους.

9.«Νεκροθάλαμος» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος χώρος σε κοιμητήριο κατάλληλος για την προσωρινή τοποθέτηση σ’ αυτόν ανθρωπίνων πτωμάτων.

10.«Ανακομιδή νεκρού» ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο των οστών του νεκρού, ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος για να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν αλλού.

11.«Οστεοφυλάκιο» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος ή κλειστός χώρος στο κοιμητήριο, που περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για την φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών.

12.«Χωνευτήριο» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος ενός κοιμητηρίου που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση οστών ανακομιζομένων νεκρών.

13.«Άφλεκτα υλικά» δομήσεως ονομάζονται τα υλικά που έχουν θερμοκρασία αναφλέξεως πάνω από 550o C.

14.«Οστεοθυρίδα» ορίζεται ο Δημοτικός χώρος που προορίζεται για τη φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών, καθώς και των δοχείων φύλαξης της τέφρας στις περιπτώσεις καύσεως των νεκρών.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τα κοιμητήρια που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι όλα τα κοιμητήρια του Δήμου Άργους Ορεστικού

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

1.Όλα τα Κοιμητήρια του παρόντος Κανονισμού ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Άργους Ορεστικού.

2.Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος Σύμβουλος εποπτεύει και  ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των Κοιμητηρίων και υποβάλλει σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Πρόεδρο καθεμιάς εκ των Κοινοτήτων του Δήμου μας, εισηγήσεις και προτάσεις κάθε φύσεως για την εύρυθμη, την ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα τάφων του Κοιμητηρίου της Κοινότητάς  του, στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

3.Υπεύθυνος για την ευταξία, την εύρυθμη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα τάφων των Κοιμητηρίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της κάθε Κοινότητας κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 83 και παρ. στ’ του άρθρου 82 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) σε συνεργασία πάντα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ή τον ορισμένο Δημοτικό Σύμβουλο.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηριακών ναών ασκείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ ΣΕ ΤΑΦΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1.Στα δημοτικά κοιμητήρια ενταφιάζονται όλοι οι θανόντες στη Δημοτική Περιφέρεια, ανεξάρτητα από το αν είχαν την ιδιότητα του δημότη του Δήμου και ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το θρήσκευμα τους (άρθρο 6, Α.Ν. 582/1968 ΦΕΚ 225 Α) καθώς και  όσοι υποβάλλουν σχετική Δήλωση σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος και ορίζει η υπηρεσία.

2.Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός των κοιμητηρίων του Δήμου μας εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπει ρητά ο Νόμος.

3.Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου εάν δεν προσκομιστεί στην Υπηρεσία των Κοιμητηρίων η ληξιαρχική πράξη θανάτου αυτού, που προβλέπεται στο άρθρο 35 του Ν. 344/1976 όπως αυτό ισχύει, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού και η δήλωση του  υπόχρεου έναντι στο Δήμο. Η θέση ταφής θα προσδιορίζεται από το Γραφείο Κοιμητηρίου του  Δήμου μας.

4.Η ταφή επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως διαπιστωθέντα θάνατο και στην περίπτωση νεκροτομής του πτώματος αμέσως μετά από αυτήν.

5.Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον τηρήθηκαν κατά τη μεταφορά οι διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 και του Ν. 1315/1983 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΚΤΑΦΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

Η για οποιονδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της εκπνοής της τριετίας ενεργείται μόνο κατόπιν αδείας της Εισαγγελικής Αρχής και μετά την καταβολή των οριζόμενων δικαιωμάτων που αναφέρονται με την εκάστοτε ισχύουσα Κανονιστική Απόφαση καθορισμού των δικαιωμάτων και τελών των Κοιμητηρίων του Δήμου μας.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

1.Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στα Κοιμητήρια αυτοκινήτων και λοιπών μεταφορικών μέσων πλην αυτών της Υπηρεσίας καθαριότητας και των συνεργείων του Δήμου. Η μεταφορά των αναγκαίων, για την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης και διαρρύθμισης των τάφων, υλικών θα διενεργείται από την ανατολή έως και τη δύση του Ηλίου.

2.Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους, όσοι έχουν μαζί τους ζώα συντροφιάς  όπως και σε πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης και είναι άσεμνα ενδεδυμένα καθώς και σε παιδιά κάτω των 10 ετών που δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους.

3.Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Οι μη συμμορφούμενοι προς τα ανωτέρω καλούνται  να εγκαταλείψουν το Νεκροταφείο, σε περίπτωση δε άρνησης ή δυστροπίας τους θα παραδίδονται στους φύλακες ή τα οικεία αστυνομικά όργανα.

4.Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών των Κοιμητηρίων καθώς και κάθε διαπραγμάτευση εντός του Νεκροταφείου μεταξύ αυτών και των εργολάβων, κηπουρών, εργατών και πάντων των εργαζομένων σ’ αυτό προσώπων.

5.Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου έναντι αμοιβής να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε περιποίηση τάφων, άναμμα καντηλιών και κεριών. Διαπιστωμένης της παραβάσεως θα κινείται κατά αυτών η εκ της Νομοθεσίας προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Απαγορεύεται η εντός του Νεκροταφείου έκθεση ή πώληση οποιονδήποτε πένθιμων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των ανθών, καθώς και  η ανάρτηση διαφήμισης, οιασδήποτε μορφής ή οιουδήποτε αντικειμένου.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τις Κυριακές και λοιπές κατά Νόμο εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία εντός των κοιμητηρίων, εξαιρέσει του ποτίσματος των ανθών και της αφής των κανδηλιών.

Η επί των τάφων εργασία των ιδιωτών συνίσταται στην τοποθέτηση και συναρμολόγηση των αναγκαίων υλικών, χωρίς εκ τούτου να παρεμποδίζονται η επί των τάφων τέλεση ιεροπραξιών, η ευκοσμία, η ευταξία και η κυκλοφορία.

Απαγορεύεται η εισαγωγή οποιονδήποτε ακατέργαστων υλικών ή η εντός του χώρου επεξεργασία ή προπαρασκευή αυτών χωρίς την άδεια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ο Δήμος μας έχει στην περιφέρειά του ιδιόκτητα Κοιμητήρια τα οποία ονομάζονται Δημοτικά Κοιμητήρια και συνίστανται:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

1.Από τον ευρισκόμενο σε αυτό Κοιμητηριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

2.Από τα τμήματα που περιλαμβάνουν τάφους τριετούς χρήσεως.

3.Από τάφους διακεκριμένων προσώπων.

4.Από τις εκάστοτε υφιστάμενες οστεοθυρίδες.

5.Από το υφιστάμενο παλαιό οστεοφυλάκιο- χωνευτήρι.

6.Από τους εν γένει υφιστάμενους στεγασμένους χώρους.

7.Από τάφους «τιμής ένεκεν» όπως θα παραχωρούνται μετά την εφαρμογή του παρόντος.

2.    ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ λοιπών οικισμών του Δήμου Άργους Ορεστικού

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑΦΩΝ

Οι τάφοι διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1.Τάφοι διακεκριμένων προσώπων

Οι τάφοι διακεκριμένων προσώπων είναι διαρκούς χρήσεως στους οποίους ενταφιάζονται οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την ιδιότητα δημότη και προσέφεραν άξιες τιμής υπηρεσίες προς το Δήμος μας, το Έθνος, την κοινωνία κλπ.

Για την παραχώρηση αυτών των τάφων απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος ή δικαίωμα στο Δήμο.

2. Τάφοι τριετούς χρήσεως

Οι τάφοι τριετούς χρήσεως χρησιμοποιούνται για την ταφή νεκρών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα με δυνατότητα τυχόν παράτασης.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Οι τάφοι των τομέων του άρθρου 14 του παρόντος είναι των διαστάσεων που εμφανίζονται στα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα των Κοιμητηρίων Δήμου Άργους Ορεστικού και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΜΕΓΕΘΗ ΤΑΦΩΝ

1.Οι τάφοι πρέπει να έχουν μήκος 2,10 μ. για τους ενήλικες και 1,10 μ. για τα παιδιά και πλάτος 1,10μ. και 0,50μ αντίστοιχα, γενικό δε βάθος 1,00μ. περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00μ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε  παρευρισκόμενου δρόμου (άρθρο 7 παρ. 1 ΚΥΑ Α5/1210/1978).

2.Οι τάφοι πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον   0,50μ., υπολογιζόμενη από τα όρια της εκσκαφής και όχι μικρότερη από  0,30μ. υπολογιζόμενη από μνημείο σε μνημείο (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978).

3.Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση νεκρού, γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή σχηματίζεται γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978).

4.Για τις αποστάσεις και τη διαμόρφωση των κτιστών τάφων (θόλων) ισχύουν ειδικές διατάξεις (άρθρο 8 ΚΥΑ Α5/1210/1978).

5.Σε περίπτωση κατασκευής μνημείου μεγαλύτερων διαστάσεων ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να το κατεδαφίσει με δικές του δαπάνες, σε διαφορετική περίπτωση  οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν από το Δήμο και η δαπάνη θα βεβαιωθεί, μετά από εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας,  στο όνομά του.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ

Μετά από κάθε  εκταφή οι τάφοι παραχωρούνται σε νέους αιτούντες από την υπηρεσία του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ

Οι ιερείς των Κοιμητηριακών Ναών διορίζονται από τον οικείο Μητροπολίτη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εξυπηρετούν τις ανάγκες των Κοιμητηριακών Ναών.
Οι ιερείς των Κοιμητηριακών Ναών  δεν δύναται να θεωρηθούν δημοτικοί υπάλληλοι σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Η Διοίκηση των Κοιμητηριακών ναών ασκείται από την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς σε συνεργασία με το Δήμο μας κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Οι υπηρεσίες των Δημοτικών Κοιμητηρίων οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 454Β’/2013) και σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η διάθεση του προσωπικού των Κοιμητηρίων ενεργείται από το Δήμαρχο μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και ανάλογα  με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Το γραφείο κοιμητηρίων τηρεί τις διαδικασίες και τα αρχεία καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.

2.Το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του δήμου μας ασκεί τις αρμοδιότητες που αφορούν τα Δημοτικά Κοιμητήρια σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 454 Β’/2013).

3.Επιπρόσθετα για τη διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων τηρούνται τα παρακάτω βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή από τον ορισμένο υπάλληλο για κάθε Κοιμητήριο, ως εξής:

  1. Σχεδιάγραμμα του Κοιμητηρίου
  2. Βιβλίο οικογενειακών τάφων
  3. Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών
  4. Βιβλίο Οστεοθυρίδων
  5. Βιβλίο οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο.
  6. Βιβλίο ενεργούμενων παρατάσεων
  7. Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών οστών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ

1.Λόγω στενότητας του χώρου και μέχρι εξεύρεσης νέου χώρου για την ίδρυση νέου νεκροταφείου η σύσταση οικογενειακών ταφών στα δημοτικά νεκροτα­φεία του Δήμου Άργους Ορεστικού δεν επιτρέπονται.

2.Η χρήση  υφιστάμενων οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέρχονται στο Δήμο και διατίθενται ελεύθερα από αυτόν με την παρέλευση δεκαετίας από τον τε­λευταίο ενταφιασμό.

Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν μέσα σε τακτή προθεσμία τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο.

3.Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή φέρονταν ως οικογενειακοί.

Υφιστάμενοι οικογενειακοί τάφοι που καταβάλλουν το τέλος που αντιστοιχεί σε κοινό τάφο (τριετούς διάρκειας) χαρακτηρίζεται αυτοδίκαια Κοινός Τάφος.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΑΦΟΙ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να παραχωρεί τάφους  διακεκριμένων προσώπων  «τιμής ένεκεν» για τη δωρεάν ταφή αποβιωσάντων προσώπων που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες ή μεγάλες δωρεές προς το Δήμο.

Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή αποκλειστικώς και μόνο των ως άνω αποβιωσάντων προσώπων και παραμένουν στο διηνεκές.

Περί της παραπάνω ιδιότητας αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από σχετικό αίτημα των συγγενών του αποβιώσαντος προσώπου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Τάφοι επί των οποίων υπάρχουν τύμβοι ή μνημεία χαρακτηρισθέντα ως έργα τέχνης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της Διοίκησης του Δήμου και των συναρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών, διατηρούνται με φροντίδα και δαπάνη του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

Τα επί των τάφων μνημεία και αντικείμενα αφιερωμένα στη μνήμη αποθανόντων έχοντα την έννοια εκδηλώσεως θρησκευτικού και λατρευτικού σκοπού χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής μη επιτρεπόμενης της εκποίησης, υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή κατάσχεσης αυτών από το χώρο των Κοιμητηρίων και της μεταβολής του προορισμού τους.

Η επ’ αυτών ασκούμενη νομή είναι θρησκευτικού περιεχομένου και δεν έχει περιουσιακό χαρακτήρα.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ

Αποδεδειγμένα άποροι δημότες ή κάτοικοι της πόλης, ανεξάρτητα από το δόγμα, ενταφιάζονται δωρεάν για επτά χρόνια με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κατόπιν αιτήσεως συγγενών ή ελλείψει τοιούτων, προσφιλών του θανόντος προσώπων ή αυτεπαγγέλτως και αφού ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα περί απορίας.

Η απόφαση του Δημάρχου περί του δωρεάν ενταφιασμού εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΤΑΦΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΛΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Απαγορεύονται ρητά ενταφιασμοί ετεροδημοτών και  αυτών που  δεν απεβίωσαν στην περιφέρεια του Δήμου μας με εξαίρεση τους θανόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του  N. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α’ άρθρο  15) και αυτούς που αποδεδειγμένα  έλκουν την καταγωγή τους από τον Δήμο Άργους Ορεστικού ή συγγενικά τους πρόσωπα πρώτου βαθμού έλκουν την καταγωγή τους από τον Δήμο Άργους Ορεστικού.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΚΤΑΦΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ

Με εξαίρεση τους τάφους διακεκριμένων προσώπων προς τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα διαρκούς χρήσης, τα οστά όλων των ενταφιασμένων στους λοιπούς τάφους νεκρών, ανακομίζονται μετά τριετία από την ταφή ή την παρέλευση του χρόνου παράτασης με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους εκταφής σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση καθορισμού τελών και δικαιωμάτων στα Κοιμητήριά μας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

1.Με  την υποβολή σχετικής αίτησης, επιτρέπεται η παράταση ταφής μετά το πέρας της τριετίας  και για χρονικά διαστήματα:

α.      από 4 έως 7 χρόνια  (1η παράτασης ταφής)

β.      από 8 έως 12 χρόνια (2η παράτασης ταφής)

γ.       από 13 έως 20 χρόνια  (3η παράτασης ταφής)

δ.      από 21 και πάνω (4η παράτασης ταφής),

με έκδοση Απόφασης (άδειας) του αντίστοιχου Προέδρου της Κοινότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και εφ’ όσον υπάρχει επάρκεια χώρου. Η παράταση έχει ισχύ μόνο με την καταβολή των αντίστοιχων τελών και δικαιωμάτων που σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξοφλούνται πριν την ημερομηνία χορήγησης της  παράτασης και υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης οφειλής.

2.Σε περίπτωση υποχρεωτικής δεκαετής (10ης) ταφής όταν ο θανών έπασχε από λοιμώδες νόσημα ή άλλο νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (άρθρο 2 παρ. 2 και 3 Π.Δ. 210/1975)  ο χρόνος προσδιορισμού στην καταβολή τελών ισοδυναμεί με την αντίστοιχη της τριετίας.

3.Η πληρωμή με διπλότυπο είσπραξης του δικαιώματος παράτασης ταφής επέχει θέσει αίτησης για την παράταση.

4.Τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ

1.Για τους αποδεδειγμένα άπορους η ανακομιδή των οστών γίνεται δωρεάν μετά από έγκριση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

2.Η ανακομιδή των οστών γίνεται κατά τα ανωτέρω με την επιμέλεια των συγγενών του ενταφιασμένου και εφόσον αυτοί παραλείπουν την ανακομιδή με έκδοση Άδειας εκταφής του αρμοδίου Προέδρου της Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 83 και παρ. στ’ άρθρου 82 του Ν. 3852/2010.

Στην τελευταία περίπτωση τα δικαιώματα του Δήμου εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς του ενταφιασμένου κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων» («Κ.Ε.Δ.Ε.»).

3.Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών των νεκρών ενεργείται με επιμέλεια της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου μέσα στο κτήριο που υπάρχει για τον σκοπό αυτό (οστεοφυλάκιο) σε οστεοθήκες.

4.Οστά που φυλάσσονται μέσα στα Οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων και για τα οποία δεν καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκταφής – οστεοφυλακίου μεταφέρονται και εναποτίθενται στον κοινό τάφο Κοιμητηρίου (Χωνευτήριο), μετά από σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΟΣΤΩΝ

1.Εάν μετά τη λήξη της υποχρεωτικής τριετίας ή της νόμιμης επιπλέον παραμονής του νεκρού και την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση των συγγενών από το Γραφείο Κοιμητηρίου της αντίστοιχης Κοινότητας δεν ενδιαφερθεί κανείς, η Υπηρεσία προχωρά σε αναγκαστική ανακομιδή – τηρούμενης της διαδικασίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου – χωρίς την παρουσία συγγενών και τα οστά τοποθετούνται στο χωνευτήρι, ένα χρόνο μετά την αναγκαστική εκταφή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.Η αναγκαστική εκταφή αποτελεί επαχθές μέτρο, γι’ αυτό και η Υπηρεσία οφείλει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Κοινότητας, να εξαντλεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση τυχόν συγγενών. Οι από πλευράς του Δήμου υποχρεωτικές μορφές ενημέρωσης των συγγενών που ισχύουν σωρευτικά είναι οι ακόλουθες:

α.      η τηλεφωνική επικοινωνία,

β.      η έγγραφη ειδοποίηση με απόδειξη,

γ.       η συστημένη επιστολή με απόδειξη,

δ.      η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του Κοιμητηρίου,

ε.       η τοποθέτηση εγγράφου σε εμφανές σημείο του τάφου ,

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η ενημέρωση των συγγενών και εφόσον έχουν παρέλθει έξι μήνες από τη λήξη της υποχρεωτικής τριετούς ταφής ή της παράτασης ταφής του νεκρού συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατάλογος αναγκαστικών εκταφών, οι οποίες για να διενεργηθούν πρέπει να προηγηθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τοιχοκόλληση του καταλόγου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε εμφανές σημείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την τέλεσή τους.
Η άδεια ανακομιδής οστών στην οποία καθορίζεται – πέραν των άλλων – η ημερομηνία και η ώρα εκταφής εκδίδεται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Κοινότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΦΗΣ

Κανείς νεκρός δεν ενταφιάζεται εάν δεν προσκομισθεί στον αρμόδιο υπάλληλο του Κοιμητηρίου η ληξιαρχική πράξη θανάτου που προβλέπεται στο άρθρο 35 του Ν 344/1976, όπως αυτό ισχύει.

 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Η κατασκευή των μνημείων και προσαρτημάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει τον παραχωρούμενο χώρο των τάφων όλων των κατηγοριών και γίνεται με φροντίδα και δαπάνες της οικογένειας του θανόντος, με εξαίρεση τους τάφους των απόρων.

Για την εκτέλεση των οποιονδήποτε έργων επί των τάφων διαρκούς ή τριετούς χρήσης, απαιτείται έγκριση των σχεδίων της μελέτης από τον αρμόδιο τεχνικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο καθεμιάς Κοινότητας και το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Απαγορεύεται απολύτως η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου πριν από την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων και την καταβολή των δικαιωμάτων του Δήμου που αποδεικνύεται μόνο από το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΦΩΝ

Οι τάφοι διαρκούς ή τριετούς χρήσης κατασκευάζονται και διασκευάζονται με φροντίδα και δαπάνες των ενδιαφερομένων από τεχνίτες- μαρμαρογλύπτες οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι έναντι του Δήμου για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα τους κατάσταση.

 

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ

Επιτρέπεται η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και λουλουδιών στο εγκεκριμένο τμήμα του τάφου. Η φύτευση δένδρων απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η κοπή δέντρων χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 35ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και τον νόμο ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την εφαρμογή του παρόντος, όπου απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. αυτή λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 36ο

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια του δικαιώματος χρήσης για όλους τους δικαιούχους και το σχετικό δικαίωμα χρήσης του χώρου επανέρχεται στο Δήμο με όλα τα επ’ αυτού ευρισκόμενα χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα προβλεπόμενα  από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα του νεκροταφείου επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20/20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» βεβαιώνονται και εισπράττονται  βάσει του Ν.Δ.  318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»  και των άρθρων  3-5 του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία του νεκροταφείου και του Ιερού Ναού  και είναι τα ακόλουθα:

Δικαίωμα ταφής 30€ εφάπαξ καταβολή.

Τα επόμενα τρία (3) χρόνια του έτους ταφής δεν επιβάλλεται κανένα Τέλος ή Δικαίωμα.

Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) από 4 έως 7 χρόνια  15€

Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) από 8 έως 12 χρόνια 45€

Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) από 13 έως 20 χρόνια  90€

Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) από 21 και πάνω  150€

Το Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) αυτών που όταν απεβίωσαν βρίσκονταν  σε ηλικία έως 35 ετών παραμένει στα 45€ και μετά τα 12 χρόνια.

Οι παρατάσεις  χορηγούνται μόνο εφ’ όσον  υπάρχει επάρκεια χώρου. Η παράταση έχει ισχύ μόνο με την καταβολή των αντίστοιχων τελών και δικαιωμάτων που σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξοφλούνται πριν την ημερομηνία χορήγησης της  παράτασης και υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης οφειλής.

Ειδικά για την τέταρτη (4η) παράταση απαιτείται έγκριση  του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος ανακομιδής και χρήση οστεοθυρίδας 50€

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί καθορίζονται και να τροποποιούνται τα πάσης φύσεως δικαιώματα και τέλη χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Άργους Ορεστικού και να επιβάλλει πρόστιμα σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων του παρόντος Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 38ο

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Απόφασή του μπορεί να καταργεί να συμπληρώνει, να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει άρθρα του παρόντος Κανονισμού, όπως επίσης και να αποφασίζει για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό.