Κανονισμός Ύδρευσης

(σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 189/2011 και 140/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού)

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο Κανονισµού

Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους παρακολούθησης ποιότητας πόσιµου ύδατος, λειτουργίας συστηµάτων ύδρευσης και λήψης µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας της περιοχής αρµοδιότητας του ∆ήµου Άργους Ορεστικού, σύµφωνα µε την Εθνική Νοµοθεσία σε εναρµόνιση προς την Y2/oικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892Β711-07-2001) νια την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83 ΕΚ του συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998, όπως διορθώθηκε µε την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082ΒΊ 4-08-2001). Όπως τροποποιήθηκε µε την ∆ΥΓ/Π/οικ.38295 2007 (ΦΕΚ 630Β/26-04-2007) ΚΥΑ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο ∆ήµος Άργους Ορεστικού παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιοµηχανικούς ή άλλους Τεχνικούς σκοπούς γίνεται µε ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει µε τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυµητή βελτίωση του. Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόµενου νερού για την ειδική χρήση.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

3.1 Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύµφωνα µε τους περιορισµούς του κανονισµού ή όσους τυχόν θεσµοθετηθούν στο µέλλον από το Δημοτικό Συμβούλιο.

3.2 Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τµηµατικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισµένες ώρες κατά την κρίση του. Μπορεί ακόµη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υδροληπτών, ο ∆ήµος µπορεί να διακόψει προσωρινά και µέχρι δέκα µέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστηµα µέχρι και τριών µηνών ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

3.3 Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόµενος να την εξασφαλίσει µε την αποθήκευση νερού σε δεξαµενή ή µε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο με προσωπική του ευθύνη.

3.4 Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του ∆ήµου είναι δυνατόν, συµπτωµατικά και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε µηχανήµατα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζηµίωσης. ∆εν έχει επίσης καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

3.5 Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις του προς το ∆ήµο και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (παγίου). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε µε αίτηση του.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Ενστάσεις – Επιτροπή Ενστάσεων

4.1 Ο υδρολήπτης για κάθε αµφισβήτηση της χρέωσης του, µπορεί να υποβάλλει ένσταση

µέσα στην αναγραφόµενη προθεσµία πληρωµής του λογαριασµού. Είναι δυνατόν, µε απόφαση του Υπευθύνου Ύδρευσης να ανασταλεί η πληρωµή του λογαριασµού µέχρι την εκδίκαση της ένστασης.

4.2 Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις της θεωρούνται από το ίδιο.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

Το προσωπικό του ∆ήµου που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των ενδείξεων των υδροµετρητών, την αστυνόµευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, µπορεί ανεµπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόµενο ακίνητο (κοινόχρηστος χώρος). Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέµενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αµέσως η παροχή µε απόφαση του Υπευθύνου Ύδρευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η χορήγηση νερού γίνεται µε τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται µε τον αγωγό διανοµής του ∆ήµου. Η εγκατάσταση αυτή ονοµάζεται ΠΑΡΟΧΗ. Αυτή ανήκει µόνιµα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν µεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες – καταστάσεις (µία για κάθε παροχή). Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται και για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση τις παραπάνω καρτέλες – καταστάσεις καταρτίζονται οι χρηµατικοί κατάλογοι σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς το ∆ήµο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Αγωγοί

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής.

Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται µόνο από τους αγωγούς διανοµής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δηµιουργία δικτύου ύδρευσης µε τοποθέτηση αγωγών διανοµής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Οι αγωγοί διανοµής τοποθετούνται µόνο σε εγκεκριµένους δρόµους και έχουν ελάχιστη διάµετρο Φ63. Στα υφιστάµενα παλιά δίκτυα και όσα στο µέλλον παραληφθούν από ∆ήµους Κοινότητες ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, οι αγωγοί µε διάµετρο µικρότερη των 63 χιλ. συντηρούνται από το ∆ήµο. θεωρούνται όµως τµήµα του δικτύου διανοµής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω σχετικά µε την περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός µπροστά από το προς ύδρευση ακίνητο.Παρεκκλίσεις από τα παραπάνω γίνονται µε απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Παροχές – Κατηγορίες παροχών

Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης µε διάµετρο 1/2 “, 3/4 ” και 1″ και πυροσβεστικές παροχές διαµέτρου Φ80 και άνω. Οι πυροσβεστικές παροχές διαµέτρου Φ80 χρησιµοποιούνται µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για Ύδρευση, η δε σύνδεση της µε εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνοµη και απόδειξη κλοπής νερού. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι εργοταξιακές, πρόσκαιρες παροχές. Ο τρόπος σύνδεσης των παροχών αυτών ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και µπορεί να είναι διάφορος των µονίµων. Παροχές ύδατος από δευτερεύοντα δίκτυα ύδρευσης, (ανεξάρτητα από τα κύρια δίκτυα ύδρευσης των οικισμών) όπου αυτά υφίστανται, χορηγούνται με τις προϋποθέσεις που τίθενται με το άρθρο 15 παράγραφος 8. Ο καταλογισμός των τελών ύδρευσης της συγκεκριμένης κατηγορίας παροχών, θα γίνεται με κατ’ αποκοπή χρέωση, που αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Τρόπος Σύνδεσης τον Παροχών

10.1 Οι απλές παροχές αποτελούνται από υλικό πλαστικό τύπου «τουµπόραµα» διαµέτρου ΦΙ 8, 22, 28 και 32χιλ. και συνδέονται µε τον αγωγό µέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρµοστικού (ρακόρ). Αντί για το προηγούµενο υλικό είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, να χρησιµοποιηθούν σωλήνες από άλλο, κατάλληλο υλικό, βάσει των νεότερων Τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση µε σιδηροσωλήνες.

10.2 Αν ο αριθµός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2), η σύνδεση µε τον αγωγό γίνεται µέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (COLLECTOR). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά µεταφέρεται στο συλλέκτη υποχρεωτικά. Τα έξοδα της µεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρόµετρα – φρεάτια τοποθετηµένα στα πεζοδρόµια) εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη τη µεταφορά των παροχών σε συλλέκτη (collector) οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτήν, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να προβεί

ο ίδιος στη µεταφορά χρεώνοντας τα έξοδα στο λογαριασµό ύδρευσης.

Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεµβολή άλλου υδροµέτρου πριν από τα υδρόµετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (collector). Σε κάθε διαµέρισµα, κατάστηµα, γραφείο, αποθήκη κλπ και γενικά σε κάθε του υδρευόµενου ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένα τουλάχιστον υδρόµετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριµένων κατά χρήση τµηµάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων µε το αυτό υδρόµετρο είναι παράνοµη και ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε αφαίρεση της παροχής, µέχρι τη νόµιµη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Θέση Παροχών

11.1 Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του κεντρικού διακόπτη του ακινήτου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται σε ανοικτά προκήπια, κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, στοές κλπ. ή και στο πεζοδρόµιο µπροστά στην πρόσοψη του ακινήτου, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιµο από το ∆ήµο. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του ∆ήµου. Επίσης ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα, σε αραιοκατοικηµένες περιοχές, εκτός ή και εντός σχεδίου, όπου δεν έχει γίνει πράξη εφαρµογής, να µεταφέρει παροχές γειτονικών ακινήτων σε κοινό συλλέκτη (collector), εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία το κρίνει σκόπιµο. Τα έξοδα της µεταφοράς βαρύνουν τους υδρολήπτες των ακινήτων.

11.2 Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωµένες σε µία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανοµής. Σε περιπτώσεις διαµπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παραλλήλων δρόµων και εφόσον υπάρχουν είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόµους. Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευθεί µε συλλέκτη (collector) και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί σε δύο χωριστά τµήµατα και σε δύο θέσεις στην ίδια πρόσοψη ή προκειµένου για γωνιακό ακίνητο, στις δύο προσόψεις του, τούτο γίνεται δεκτό εφόσον το κάθε τµήµα θα έχει τουλάχιστον τρεις (3) παροχές και ο αιτών αποδέχεται την καταβολή της τυχόν επιπλέον δαπάνης.

11.3 Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτηµάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από µία θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.

11.4 Σε κάθε πυροσβεστική παροχή τοποθετείται δικό της υδρόµετρο (για έλεγχο κατανάλωσης) και συνδέεται απ’ ευθείας µε τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση, εκτός αν κριθεί αναγκαίο και ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ∆ιάµετρος Παροχών και Μετρητών

12.1 Οι κοινές παροχές έχουν διάµετρο σωλήνα 1/2″, 3/4″ και 1″ και συνδέονται µε µετρητή 1/2″ και 1″.

12.2 Για µεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι µετρητές θα πρέπει να έχουν τέτοια διάµετρο ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό, εκτιµούµενες από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.

 

Προβλεπόµενες στο προσεχές µέλλον από τον υδρολήπτη αυξηµένες ανάγκες, θα αντιµετωπίζονται µε ειδική κατασκευή στο συλλέκτη έτσι ώστε να µπορεί να προστεθεί ένα κοµµάτι ακόµη αργότερα, για την εξυπηρέτηση του ακινήτου. Απαγορεύεται, πάνω σε συλλέκτη (collector) που είναι σε χρήση, να υπάρχουν κενές θέσεις, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές.

12.3 Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου µετρητή, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να επέµβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση µετρητού, µετατροπές, µε την κατάλληλη διάµετρο. II δαπάνη µετατροπής βαρύνει τον υδρολήπτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του υδρευόµενου.

12.4 Σε παροχές µεγάλης διαµέτρου που πραγµατοποιούν καταναλώσεις µικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούµενες για την ευαισθησία του µετρητή, ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να επέµβει και να τοποθετήσει µετρητή µικρότερης διαµέτρου, κατάλληλο για την πραγµατοποιούµενη κατανάλωση, µε δαπάνη του υδρολήπτη.

12.5 Ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να ικανοποιεί απαιτήσεις µεγάλων στιγµιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέµεται περίπου οµοιόµορφα µέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ποσότητα αιχµής µέσω δεξαµενής του.

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ακίνητα εντός Εγκεκριµένου Σχεδίου

13.1 Τα ακίνητα µπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανοµής υδρεύονται µε παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης του ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του παρόντα Κανονισµού. Αν η ρυµοτοµία δεν έχει εφαρµοστεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος µπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη καταλληλότερη θέση. Όταν όµως εφαρµοστεί η εγκεκριµένη ρυµοτοµία, η παροχή µεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση, τα έξοδα δε βαρύνουν τον υδρολήπτη.

13.2 Η υπόδειξη της θέσης των παροχών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τον αιτούντα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δηµιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το ∆ήµο ή αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.

13.3 Θεωρείται πως περνά µπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόµη και όταν αυτός βρίσκεται τοποθετηµένος στην απέναντι πλευρά του δρόµου, εφόσον:

α) Το πλάτος του δρόµου (απόσταση ρυµοτοµικών γραµµών) δεν ξεπερνά τα δώδεκα (12) µέτρα.

β) Ανεξάρτητα από το πλάτος δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραµµές και δεν είναι δυνατή η έκδοση αδείας τοµής του οδοστρώµατος,

γ) Ο δρόµος δεν έχει διαχωριστική νησίδα.

13.4 Εφόσον δεν περνά, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο, η ύδρευση του µπορεί να γίνει µε την τοποθέτηση κοινών παροχών (παροχή 3/4″-µετρητής 1/2″) µακριά από αυτό που να συνδέονται µε τον πιο κοντινό αγωγό διανοµής.

 

13.5 Ο αριθµός των κοινών παροχών που µπορούν να τοποθετηθούν µακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν µπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) εφόσον βρίσκονται σε µεµονωµένα φρεάτια και τις δέκα (10) εφόσον βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (collector). Η απόσταση του αγωγού διανοµής µε τον οποίο συνδέονται, από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την εκάστοτε µέγιστη, όπως αυτή καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου (13.6).

 

13.6 Η µέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε

σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ρυµοτοµία και µε βάση τη συντοµότερη απόσταση.

13.7 Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άµεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανοµής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανοµής µπροστά στο ακίνητο, η παροχή µεταφέρεται, µε δαπάνες του υδρολήπτη, ύστερα από αίτηση του.

 

Ο υδρολήπτης ειδοποιείται από το ∆ήµο, πέντε τουλάχιστον µέρες πριν τη µεταφορά και οφείλει να έχει κατά τη µεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη αν λόγω αµέλειας του υδρολήπτη προκληθεί στέρηση νερού.

 

13.8 Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι  πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 13.1 και 13.3α, 13.3β, 13.3γ.  οι παροχές τοποθετούνται στη γωνία του οικοδοµικού τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου, εφόσον εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός, τοποθετείται από το ∆ήµο εγκάρσιο τµήµα στη γωνία της οδού και χρεώνεται στο λογαριασµό νέων παροχών του ∆ήµου. ∆εύτερο εγκάρσιο τµήµα είναι δυνατό να τοποθετηθεί στη µέση της οδού. εφόσον το µήκος της οδού θα υπερβαίνει τα 100 µέτρα.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Προεκτάσεις Αγωγών

14.1 Αν η απόσταση του ακινήτου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13.5, είναι µεγαλύτερη από την ορισµένη µέγιστη, γίνεται προέκταση του αγωγού διανοµής ώστε αφενός η απόσταση αυτή να γίνει µικρότερη ή ίση προς τη µέγιστη και αφετέρου να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση. Η ελάχιστη προέκταση ορίζεται σε έξι (6) µέτρα.

14.2 Αν οι ζητούµενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις (3) κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγµατοποιείται προέκταση του κατάλληλου αγωγού παροχής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρεατίων στο πεζοδρόµιο του.

Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανοµής τουλάχιστο Φ80 και µε επαρκή πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο, γίνεται προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαµέτρου 100 χιλ. µε την κατάλληλη πίεση. II δαπάνη για όλες τις παραπάνω προεκτάσεις βαρύνουν τον αιτούντα. Στην περίπτωση αγωγού τοποθετηµένου στην απέναντι πλευρά του δρόµου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 13.3 α, β και γ, η δαπάνη προέκτασης βαρύνει τον αιτούντα για το τµήµα από το τέρµα του εγκάρσιου ως τη θέση των παροχών.

14.3 Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και µόνο σε δρόµους εγκεκριµένους και διαµορφωµένους οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι αναθέτουν σε κάποιον αρµόδιο Μηχανικό τη σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής µελέτης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, του δρόµου ή των δρόµων που τους ενδιαφέρουν. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδόρειθρα βάσει της ερυθράς, ανωµαλίες του οδοστρώµατος µικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εµπόδιο για την τοποθέτηση του αγωγού.

 

14.4 Στις περιπτώσεις ύπαρξης εµποδίων η απαιτούµενη προέκταση πραγµατοποιείται σε όσο µήκος είναι δυνατό και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρµα της σε απόσταση κατ’ εξαίρεση µεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) µέτρα, από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου.Εµπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14.3.Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισµού (βιοµηχανίες και κοινωφελή ιδρύµατα) είναι δυνατή, στην περίπτωση ύπαρξης εµποδίων, κατ’ εξαίρεση και µετά από έγκριση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση, µακριά από το υδρευόµενο ακίνητο. Ο χαρακτηρισµός του κτιρίου ως ειδικού προορισµού γίνεται µε απόφαση του Υπεύθυνου Ύδρευσης του ∆ήµου.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Ακίνητα Εκτός Εγκεκριµένου Σχεδίου

15.1 Με κοινές παροχές δύνανται να υδρευθούν όσα ακίνητα βρίσκονται εκτός σχεδίου των οικισμών και εντός των ∆ιοικητικών ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλης κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.

 

Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από το Δήμο ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.

Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επέκταση του δικτύου της, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε τη σχετική αίτηση δεν αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής της.

Για την επέκταση αποφασίζει η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία :

Α) άδεια οικοδομής του κτίσματος

Β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητό του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος.

Γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης, καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.

Δ) σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί κοινή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνουν όλοι οι αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.

 

Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από το Δήμο κατά προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου ο οποίος έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιεί μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης για υδροδότηση μεμονωμένων καταναλωτών θα γίνονται εφόσον ο καταναλωτής δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα καταναλώνει σε 2-3 ημέρες την απαιτούμενη ποσότητα νερού για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

15.2 ∆ιευκρινίζεται ότι αν η οδός παρεµβάλλεται µεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και της εκτός σχεδίου, είναι εγκεκριµένη και καθορισµένου πλάτους, όριο της εγκεκριµένης ρυµοτοµίας θεωρείται η καθορισµένου κατ’ αυτόν τον τρόπο γραµµή της οδού προς την περιοχή εκτός σχεδίου.

15.3 Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκοµιστούν στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου τα προβλεπόµενα από το Νόµο έγγραφα νοµιµότητας του προς ύδρευση ακινήτου.

15.4 Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση µικρότερη ή

Ίση των διακοσίων (200) μέτρων γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η προέκταση γίνεται με δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη κατά το άρθρο 14.2. Η ύπαρξη εµποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόµενα όρια βεβαιώνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

 

15.5 Η απόσταση του ακινήτου από το τέρµα του αγωγού είναι το άθροισµα του µήκους της καθέτου από το ακίνητο πάνω στο όριο του εγκεκριµένου σχεδίου (για το εκτός σχεδίου τµήµα) και του µήκους από το πόδι της καθέτου µέχρι το τέρµα του αγωγού, µετρηµένου βάσει εγκεκριµένης ρυµοτοµίας (για το εντός σχεδίου τµήµα).

15.6 Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής καταλλήλου διαµέτρου στα διοικητικά όρια έπειτα από αίτηση των υδροληπτών για την οµαδική υδροδότηση περιοχών εκτός σχεδίου.

15.7 Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριµένης ρυµοτοµίας και αυτό είναι αδιαµόρφωτο, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να τοποθετήσει προσωρινά την παροχή στην απέναντι διαµορφωµένη πλευρά. Το πλάτος του δρόµου δεν προσµετράται στην απόσταση του ακινήτου – ορίου εγκεκριµένου σχεδίου.

15.8 Δύνανται να υδροδοτηθούν ακίνητα εκτός σχεδίου οικισμών του Δήμου όπως οικόπεδα και αγροτεμάχια χωρίς την ύπαρξη οικοδομήματος σε αυτά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου στο Δήμου συνυποβάλοντας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. διάρκειας τουλάχιστον ………………………………….

Β) τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (σκαρίφημα) του ακινήτου

Γ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο τρόπος χρήσης του νερού

Δ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι αποδέχεται τη διακοπή της υδροδότησης πρόσκαιρα όταν με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας ύδρευσης το νερό δεν επαρκεί για τις ανάγκες κάλυψης των οικισμών

Ε) ένα πρόχειρο προϋπολογισμό της κατανάλωσης σε ετήσια βάση

 

Τα αιτήματα υδροδότησης αυτής της κατηγορίας εξετάζονται από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών και εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού, τότε ικανοποιείται το αίτημα αφού προηγουμένως αποδοθούν στο Δήμο τα τέλη σύνδεσης και λοιπά απαραίτητα έξοδα για την ικανοποίηση του αιτήματος. Για τις παροχές νερού αυτής της κατηγορίας (υδροδοτούμενα ακίνητα εκτός σχεδίου οικισμών μη οικοδομημένα) εφαρμόζεται ειδικό τιμολόγιο για τον καταλογισμό των τελών ύδρευσης το οποίο αποφασίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου.

Ειδικότερα για την συγκεκριμένη κατηγορία παροχών και για τον καταλογισμό των τελών ύδρευσης, από  01-01-2013,  θα χρησιμοποιούνται δύο κλίμακες κατανάλωσης από 0-50 m3 και 51 m3 και άνω

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Μεταφορές

16.1 Παροχές τοποθετηµένες µακριά από το ακίνητο µεταφέρονται µπροστά σ’ αυτό σύµφωνα µε τα εκτεθειµένα στο άρθρο 13.7 αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη (collector) για την υδροδότηση ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές µεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη (collector) µε δαπάνες των υδρευόµενων απ’ αυτές.

16.2 Παροχή τοποθετηµένη µπροστά στο ακίνητο δεν µεταφέρεται µακριά από αυτό. Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:

α) Αποµόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύµατα. Η µεταφορά γίνεται µετά από αίτηση και µε δαπάνες του υδρολήπτη και µε την υποχρέωση επαναφοράς, µε δαπάνη του. της παροχής στην πρώτη της θέση µόλις εκλείψει ο κίνδυνος της µόλυνσης. Αν όµως αίτιος της µόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόµενος, αντί της µεταφοράς γίνεται διακοπή της υδροδότησης µέχρι την τακτοποίηση της ανωµαλίας. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται µε τη δαπάνη επανασύνδεσης του αγωγού.

β) Αν το υδρευόµενο ακίνητο είναι συνδεδεµένο µε τον αγωγό διαµέτρου µικρότερης του κανονικού (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισµούς) και µε ανεπαρκή πίεση και ο υδρολήπτης επιθυµεί τη βελτίωση της ύδρευσης του µε σύνδεση του µε νέο αγωγό που όµως δεν περνά µπροστά από το ακίνητο αλλά τερµατίζει σε απόσταση µικρότερη από την προβλεπόµενη στο άρθρο 13.5, τότε µπορεί να ζητήσει την, µε δαπάνη του, µεταφορά της παροχής µακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί µε το νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί τη νέα αυτή θέση προσωρινή.

 

 

16.3 Μεταφορά παροχής που βρίσκεται µακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση πάλι µακριά από το ακίνητο, επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότησή του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σηµείο, λόγω προέκτασης που πραγµατοποιήθηκε στο µεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σηµείο µεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός και αν ο υδρολήπτης δηλώσει ότι επιθυµεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σηµείο και δεν υπάρχει τεχνικό εµπόδιο γι’ αυτό. Η δαπάνη των µεταφορών αυτών βαρύνει τον υδρολήπτη.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις

Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου

στη νέα στάθµη, η δαπάνη της ανύψωσης βαρύνει τον υδρολήπτη.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Μετατροπές Παροχών

Αν στις νεοπαραλαµβανόµενες υδροδοτικές περιοχές οι εγκαταστάσεις παροχών δεν συµφωνούν µε τον χρησιµοποιούµενο, από το ∆ήµο τύπο. η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου προβαίνει στις αναγκαίες

µετατροπές µε δαπάνη του υδρολήπτη.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Μετατοπίσεις Παροχών

19.1 Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να µεταφέρει παροχή που κατά την κρίση του εκτεθεί σε κινδύνους, σε ασφαλέστερη θέση µε δαπάνη του υδρολήπτη.

19.2 Η αναγκαία, λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώµατος σε βάρος του πεζοδροµίου, µετατόπιση γίνεται µε δαπάνη του υδρολήπτη εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί τη διαπλάτυνση.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε µεταφορά, µετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη που βαρύνεται κατά τα παραπάνω µε τα έξοδα εκτέλεσης της και υποχρεούται µε ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική του εγκατάσταση. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται αν λόγω αµελείας του προκληθεί διακοπή της υδροδότησης του.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

21.1 Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) προσαρµοστικό του µετρητή διαµέτρου µέχρι 1″ ή πέρα από την εσωτερική (προς της πλευρά του ακινήτου) ωτίτιδα (φλάντζα) του µετρητή, στην περίπτωση µετρητών διαµέτρου 1″ και άνω µε ωτίτιδα. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Ο ∆ήµος ευθύνεται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων µέχρι το εξωτερικό προσαρµοστικό ή την εσωτερική ωτίτιδα του µετρητή.

21.2 Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε το υδρόµετρο γίνεται µε σωλήνα εύκαµπτου υλικού, που προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδροµέτρου. τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισµούς τοποθέτησης – αφαίρεσης του υδροµέτρου.

21.3 Ο ∆ήµος δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί µε γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατό σηµείο προς το µετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του και βαλβίδα αντεπιστροφής.

 

21.4 Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συµφωνούν µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δηµιουργεί κινδύνους µόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας 10atm. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζηµίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή. στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10atm. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, αυτό ανακοινώνεται έγκαιρα,  δηµόσια, µε σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.

21.5 Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου, µε παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν µεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αµέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξηµένου κινδύνου µόλυνσης.

 

21.6 Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. Το δίκτυο του ∆ήµου δεν εξασφαλίζει µεταλλική συνέχεια δεδοµένο ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήµατα κατά µεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιµο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για τη µη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήµατα που προκληθούν στο προσωπικό του ∆ήµου ή τρίτους καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Μέχρι την άρση του ατόπου ο ∆ήµος διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : Μετρητές

Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από το µετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος Κανονισµού. Ο µετρητής (υδρόµετρο) πρέπει να είναι σύµφωνος µε τους ισχύοντες κανονισµούς, αποτελεί δε ιδιοκτησία του υδρολήπτη από τον οποίο και µόνο τοποθετείται, αφαιρείται και συντηρείται, µε την παρουσία υπαλλήλων του ∆ήµου µόνο στην τοποθέτηση και την αφαίρεση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Όποιος επιθυµεί να υδρευθεί από το ∆ήµο, συµπληρώνει έντυπη αίτηση – δήλωση που παρέχεται από το ∆ήµο και συνυποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Με τη δήλωση – αίτηση του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισµού και κάθε µελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόµου κλπ. καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο µέλλον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου σχετικά µε το θέµα αυτό.

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να προσκομίσουν κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα :

  • εφόσον πρόκειται για νέα οικοδομή ή παλιά οικοδομή που επισκευάσθηκε :

α) φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση

β) φωτοτυπία της κάτοψης του ισογείου ή της πυλωτής της πολυώροφης οικοδομής ή του καταστήματος ή της ισόγειας κατοικίας που πρόκειται να συνδεθεί.

 

  • Εφόσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955

Α) θεωρημένο έγγραφο από την πολεοδομία από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του κτίσματος και η δυνατότητα υδροδότησής του. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση του ιδιοκτήτη στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου η οποία εξετάζει τη δυνατότητα ή μη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, εάν έχει εξοφληθεί η δαπάνη σύνδεσης και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται σκόπιμο. Μετά τον έλεγχο και την κοστολόγηση καλείται ο υδρολήπτης για την οικονομική τακτοποίηση προκειμένου να προγραμματιστεί η κατασκευή της παροχής.

 

Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για εργοταξιακή υδροδότηση. Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων μια από τις υπάρχουσες παλιές παροχές, μετατρέπεται σε εργοταξιακή. Η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε κανονική και η κατασκευή των υπολοίπων παροχών της ίδιας οικοδομής, πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομία για οριστική υδροδότηση. Η εργοταξιακή παροχή υδροδοτείται από το Δήμο για το χρονικό διάστημα που αναφέρει η αρμόδια πολεοδομική αρχή στη θεωρημένη άδεια οικοδομής και μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας διακόπτεται η υδροδότηση.

 

Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα επιτηδεύματος η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από :

 

α) φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση

β) συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας

γ) τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.

δ) αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας

ε) φωτοαντίγραφο μίας σελίδας του τιμολογίου του επαγγελματία με σχετική θεώρηση από την εφορία

στ) στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης

 

Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει το Δ.Σ. το οποίο λαμβάνει υπόψη του την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα ύδρευσης και μπορεί να θέτει ανάλογους όρους και περιορισμούς.

 

Για να τοποθετηθεί προσωρινή παροχή η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από :

Α) συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας

Β) βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης

Γ) κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ενιαία για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά από αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου στην περίπτωση ο ιδιοκτήτης διακόπτει την υδροδότηση του και δεν φροντίζει για την οικονομική του τακτοποίηση εντός 15 ημερών.

 

Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων δημοτικών ή δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού αφού προσκομιστεί η κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, αν πρόκειται για εργοτάξιο, ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.

 

Δύνανται να υδροδοτηθούν οικόπεδα μπροστά από τα οποία περνάει αγωγός ύδρευσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Α) υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη τοπογραφικό του οικοπέδου συνοδευόμενο με μια φωτογραφία που απεικονίζει την κατάστασή του κατά τον χρόνο υδροδότησής του

Β) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία δεσμεύεται να ενημερώνει το Δήμο για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του οικοπέδου.

Γ) Η παροχή θεωρείται προσωρινή και ελέγχεται από την υπηρεσία. Εάν η κατάσταση του οικοπέδου διαφοροποιηθεί, τότε διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι να προσκομιστούν από τον ιδιοκτήτη τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την περίπτωσή του.

 

Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών εντός σχεδίου των οικισμών του Δήμου κατασκευάζονται από το Δήμο χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνεται μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο : Εκτέλεση Εργασιών

Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, µεταφορά, ανύψωση κλπ. γίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα από τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισµού. Σε περίπτωση που ο ∆ήµος αδυνατεί να εκτελέσει τις απαιτούµενες εργασίες µπορεί να αναθέσει την εκτέλεση του ή µέρος αυτών, σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη. που τις εκτελεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παρόντος Κανονισµού και τις ειδικότερες οδηγίες του ∆ήµου. Ο έλεγχος της παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση γίνονται µόνο από τεχνικούς του ∆ήµου.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

Για την τοποθέτηση της νέας παροχής ή για την τακτοποίηση της παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται:

 

25.1 Προκαταβολή για έρευνα ή προμελέτη εφόσον βέβαια απαιτείται εκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Υπεύθυνο ύδρευσης.

25.2 Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: Ειδικά η δαπάνη διακλάδωσης µπορεί µε απόφαση

του ∆.Σ. να υπολογιστεί γενικά για όλα τα ακίνητα ή κατηγορίες ακινήτων µε βάση µέση

τιµή δαπάνης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 Ν1069/80 ή µελλοντική του τροποποίηση.

Κατά τα λοιπά συντάσσεται από το Δήμο προϋπολογισμός και καθορίζεται ο χρόνος καταβολής της προϋπολογιζόµενης δαπάνης. Μετά την εκτέλεση του έργου γίνεται απολογισμός  και βάσει αυτού η τελική εξόφληση. Ο προϋπολογισµός υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής της προϋπολογιζόµενης δαπάνης.Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εµφάνισης απροβλέπτων εµποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισµού, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να διακόψει την εκτέλεση του έργου και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλλει την επιπλέον απαιτούµενη δαπάνη για τη συνέχιση του. Μέρος τουλάχιστον της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπεύθυνο Ύδρευσης του ∆ήµου, προκαταβάλλεται. Ο χρόνος καταβολής του ποσού αυτού, λαµβανοµένης υπόψη και της φύσης των απαιτούµενων εργασιών, καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας.

 

 

25.3 Το τέλος σύνδεσης που καθορίζεται από το ∆.Σ.

25.4 Το τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται από το ∆.Σ.

25.5 Η δαπάνη έκδοσης αδείας τομής του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου εξασφαλίζεται από το Δήμο.

25.6 Τυχόν δικαιώµατα υπέρ τρίτων.

25.7 Η εγγύηση, που καταβάλλεται από τον αιτούντα υδρολήπτη (ιδιοκτήτη, µισθωτή κλπ.) κατά το χρόνο της σύνδεσης (ή επανασύνδεσης) της παροχής ή αλλαγής ιδιοκτησίας, µε σύγχρονη αντικατάσταση της από την εγγύηση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά κάθε είδους οφειλές προς το ∆ήµο που βεβαιώθηκαν στο διάστηµα αυτό. Το ύψος εγγύησης ορίζεται από το ∆.Σ. κατά κατηγορίες παροχών (πρόσκαιρες – µόνιµες κλπ.) ή τιµολογίων (κοινό, επαγγελµατικό, ειδικού σκοπού κλπ.) και το ύψος της αναπροσαρµόζεται όταν γίνεται διακοπή λόγω οφειλών.

25.8 Το πάγιο (κατώτατο όριο κατανάλωσης κατά κατηγορία χρήσης) που καθορίζεται από το ∆.Σ.

Η αξία που προϋπολογίστηκε ή καταβλήθηκε για νέα παροχή, τοποθέτηση παλιάς ή άλλη εργασία που δεν πραγµατοποιήθηκε, υπόκειται σε αναπροσαρµογή κατά το χρόνο εκτέλεσης της. Ο ∆ήµος έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής και του µετρητή και ο υδρολήπτης το δικαίωµα της χρήσης για ύδρευση του. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής και να ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου για τυχόν διαροές που υπέπεσαν στην αντίληψή του προκειμένου να διατηρεί το δικαίωμα της ένστασης για το ύψος της κατανάλωσης που του καταλογίζεται με τους λογαριασμούς ύδρευσης.

Απαγορεύεται απόλυτα το άνοιγµα του υδροµέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους του ∆ήµου καθώς και κάθε επέµβαση σ’ αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται µπροστά στο υδρόµετρο. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ήµος προβαίνει αµέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζηµιών. Για την επιθεώρηση αυτή χρεώνεται σε βάρος του υδρολήπτη και στον επόµενο λογαριασµό του, ειδικό δικαίωµα επιθεώρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ∆.Σ., ασκείται δε ποινική δίωξη. Αν χρειαστεί επίσης να γίνει έλεγχος του υδροµέτρου, επιβάλλεται και εισπράττεται µε τον επόµενο λογαριασµό, δικαίωµα ελέγχου υδροµέτρου το ύψος του οποίου επίσης καθορίζεται από το ∆.Σ. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώµατα ελέγχου, ο υδρολήπτης βαρύνεται και µε κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών η οποία και καθορίζεται µε πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από τον αρµόδιο Ύδρευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας και θεωρείται από το ∆ήµαρχο.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο : ∆απάνη προέκτασης

Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 14. Εντός και εκτός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή µε εργολαβία από το ∆ήµο και η δαπάνη κατανέµεται ισοµερώς και ανάλογα µε το µέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούµενους υδρολήπτες. Η είσπραξη της δαπάνης γίνεται απ’ ευθείας ή µε χρέωση στους λογαριασµούς κατανάλωσης. Με απόφαση του Υπευθύνου Ύδρευσης, µπορεί µέρος της δαπάνης να καταβληθεί από το ∆ήµο. Είναι δυνατόν επίσης η Τεχνική Υπηρεσία να απαιτήσει από τους εξυπηρετούµενους από την επέκταση να εκτελέσουν µέρος των εργασιών. Σ’ όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει την προκαταβολή ενός ποσού, καθοριζόµενο από τον Υπεύθυνο Ύδρευσης της τεχνικής Υπηρεσίας και εγκρινόµενο από το

∆ήµαρχο. Το τµήµα του αγωγού που τοποθετείται µε τους παραπάνω τρόπους περιέχεται στην κυριότητα του ∆ήµου που έχει το δικαίωµα να το χρησιµοποιήσει και για την ύδρευση άλλων ακινήτων. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισµού εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 25.2.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο : Αξία Μεταφοράς – Ανύψωσης – Καταβίβασης

Το κόστος της µεταφοράς, ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη, καθορίζεται δε και καταβάλλεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25.

27.1 Στις περιπτώσεις που ενώ η µεταφορά, η ανύψωση ή η καταβίβαση είναι υποχρεωτική, ο υδρολήπτης αδιαφορεί ή αρνείται να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και να καταβάλει την προϋπολογιζόµενη δαπάνη ή την ορισθείσα προκαταβολή της. ο ∆ήµος τον καλεί έγγραφα να προβεί στις παραπάνω ενέργειες µέσα σε προθεσµία ενός το πολύ µηνός, µετά την πάροδο της οποίας προβαίνει, αυτεπάγγελτα στην εκτέλεση του έργου, χρεώνει δε τον υδρολήπτη µε τη σχετική δαπάνη. Η χρέωση γίνεται στο λογαριασµό ύδρευσης και εισπράττεται µαζί µε την αξία του καναλισκοµένου νερού. Η µη εξόφληση του λογαριασµού αυτού συνεπάγεται διακοπή της ύδρευσης και εφαρµογή του άρθρου 32.

27.2 Αν ένα ακίνητο υδρεύεται µε δύο (2) παροχές και ζητηθεί και τρίτη τότε, σύµφωνα µε το άρθρο 10.2, αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης (collector). Η µεταφορά των παλαιών παροχών στο σύστηµα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόµενους ενώ η δαπάνη µεταφοράς βαρύνει τον αιτούντα, τη νέα παροχή, υδρολήπτη.

27.3 Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αναγράφει στο λογαριασµό ύδρευσης και να εισπράττει µαζί µε την αξία του καταναλισκοµένου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε αιτία και εργασία.Σε περιπτώσεις µεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανοµή τους σε δόσεις κατά την κρίση του Υπευθύνου Ύδρευσης. Αν δεν εξοφληθεί εµπρόθεσµα ο λογαριασµός επέρχονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 32 συνέπειες.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο : Ματαίωση Εγκατάστασης της Παροχής κλπ.

Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει τη δαπάνη εγκατάστασης παροχής ή προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει µαταίωση του έργου, επιστρέφονται τα εξής κονδύλια:

28.1 Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό. πλην του κονδυλίου για την έρευνα, την έκδοση αδείας εκσκαφής και τα υπέρ τρίτων δικαιώµατα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επέκτασης δικτύου εφόσον δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες και γενικά σε κάθε περίπτωση αιτηθείσης εργασίας εφόσον δεν άρχισε η εκτέλεση της.

28.2 Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και δεν έχει συνδεθεί επιστρέφεται το δικαίωµα σύνδεσης και η εγγύηση.

28.3 Σε περίπτωση επέκτασης και γενικά κάθε εργασίας που έχει αρχίσει να εκτελείται, µετά τον απολογισµό του έργου που έχει ήδη εκτελεστεί και προϋπολογισµό της δαπάνης τυχόν εργασιών λόγω µαταίωσης, επιστρέφεται η διαφορά που θα προκύψει.

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η µαταίωση οφείλεται σε απρόβλεπτα εµπόδια (π.χ. ύπαρξη αγωγών ακαθάρτων υδάτων).

 

ΑΡΘΡΟ 29ο : ∆ιακοπή – Αφαίρεση Παροχών

29.1 Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:

α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώµατος διακοπής, που ορίζει το ∆.Σ.Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη προς το ∆ήµο.Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώµατος επανασύνδεσης που καθορίζει το ∆.Σ., καθώς και την καταβολή της ανάλογης εγγύησης.

β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό.

Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και καταβληθεί το δικαίωµα επανασύνδεσης.

29.2 Αφαίρεση της παροχής γίνεται:

α) Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη. µε τη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη και την καταβολή του

δικαιώµατος αφαίρεσης που καθορίζει το ∆.Σ.

β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισµό. Κατά την αφαίρεση αποµακρύνεται το υδρόµετρο, τα φρεάτια και τα µολύβια, το δε πεζοδρόµιο αποκαθίσταται από τον υδρολήπτη ή το ∆ήµο εφόσον προκαταβληθεί η σχετική δαπάνη.

 

ΑΡΘΡΟ 30ο

Η τιµή ανά κυβικό µέτρο καταναλισκόµενου νερού κατά δημοτική και τοπική κοινότητα και για όλα τα είδη χρήσεων, καθορίζεται µε απόφασητου ∆.Σ. του ∆ήµου και εφαρµόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.

 

ΑΡΘΡΟ 31ο : Κατηγορίες Τιµολογίων

Οι κατηγορίες των τιµολογίων κατά δημοτική και τοπική κοινότητα και ανάλογα µε την χρήση (διαµέρισµα,κτηνοτροφικές µονάδες, εργοτάξια, κήποι, κ.λ.π.) ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου και εφαρµόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

 

ΑΡΘΡΟ 31ο α : Κατηγορίες Τιµολογίων

Οι υδρολήπτες – καταναλωτές των οικισμών του Δήμου οι οποίοι υδρεύονται με νερό προερχόμενο από φυσική ροή (χωρίς την κατανάλωση ενέργειας) απολαμβάνουν της χρήσης ειδικού τιμολογίου το οποίο επίσης καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδροµέτρου της παροχής του καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασµού. Η πληρωµή γίνεται µέσα στη νόµιµη προθεσµία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό. Σε περίπτωση µη πληρωµής δύο συνεχόµενων λογαριασµών, ειδοποιείται ο υδρολήπτης µε την αποστολή του τρίτου λογαριασµού και µετά το πέρας της προθεσµίας του διακόπτεται η παροχή νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας και µέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται µε τον εκάστοτε νόµιµο τόκο. Η προθεσµία πληρωµής ορίζεται µε απόφαση του Υπευθύνου Ύδρευσης του ∆ήµου.

Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται µετά την εξόφληση του λογαριασµού, την καταβολή των τόκων και των τελών επανασύνδεσης της παροχής. Μετά τη διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασµός ύδρευσης εκδίδεται µε χρέωση την πάγια κατανάλωση για χρονικό διάστηµα, οριζόµενο από τον Υπεύθυνο Ύδρευσης, µετά την πάροδο του οποίου ο ∆ήµος µπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους υδροληπτών.Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισµένη παροχή, ο ∆ήµος τον χρεώνει µε το ανάλογο πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µπορεί δε να προβεί σε άµεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν µε αίτηση του υδρολήπτη. επανασυνδέθηκαν δε παράνοµα.

 

ΑΡΘΡΟ 33ο

Η λήψη των ενδείξεων των υδροµέτρων γίνεται από τους αρµόδιους υπαλλήλους του ∆ήµου σε τακτά χρονικά διαστήµατα (περιόδους κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδροµέτρου είναι δυνατόν να γίνει µετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη. Οι αναφερόµενες στο µετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκµήριο της κατανάλωσης που πραγµατοποιήθηκε. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδροµέτρου του. Στην περίπτωση όµως που βρεθεί µέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται µε τη δαπάνη ελέγχου.

 

ΑΡΘΡΟ 34ο : Εµφανής ∆ιαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη αν η κατανάλωση ή µέρος αυτής οφείλεται σε εµφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόµενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόµετρο.

 

ΑΡΘΡΟ 35ο : Αφανής ∆ιαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόµενου ακινήτου και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρµόδιο τεχνικό υπάλληλο του ∆ήµου, αντί της κατανάλωσης που καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους συν το 1/3 της διαφοράς µεταξύ αυτής και της ένδειξης που καταγράφηκε. Αν για τον παραπάνω υπολογισµό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους, λαµβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούµενης ή επόµενης της διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίµηση από το ∆ήµο. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον τεχνικό του ∆ήµου και τον υδρολήπτη και θεωρείται από το ∆ήµαρχο. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει µε µόνη την υπογραφή του τεχνικού, αφού γίνεται µνεία των λόγων της άρνησης. Κάθε κατανάλωση νερού µετά τη διαπίστωση της αφανούς διαρροής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

 

ΑΡΘΡΟ 36ο : Στάσιµο Υδρόµετρο

Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόµετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωµατικά (στάσιµο

υδρόµετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται µε την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό µε την κατανάλωση της αµέσως προηγούµενης ή επόµενης της βλάβης περιόδου, άλλως, κατ’ εκτίµηση κατανάλωση από το ∆ήµο. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι από την παροχέτευση σε στάσιµο υδρόµετρο καταναλώνεται µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα από τη συνήθη, η αυξηµένη ή µειωµένη ποσότητα προσδιορίζεται µε πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρµόδιο τεχνικό υπάλληλο του ∆ήµου και τον υδρολήπτη και θεωρείται από το ∆ήµαρχο. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει µε µόνη την υπογραφή του Τεχνικού, αφού γίνει µνεία των λόγων της άρνησης.

 

ΑΡΘΡΟ 37ο : ∆ιαρροή στο φρεάτιο

Σε περίπτωση διαρροής µέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριµένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορµός του υδροµέτρου ή το ρακόρ προς το µέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόµενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόµετρο να ήταν στάσιµο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι µικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 38ο : Καλυµµένο Υδρόµετρο

Σε περίπτωση που το υδρόµετρο καλυφθεί µε χώµατα κλπ. ώστε να µην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκµαρτή κατανάλωση µέχρις ότου ελευθερωθεί ο µετρητής και ληφθεί η πραγµατική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται µέσα σε προθεσµία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδροµέτρου, άλλως διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση. Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χρονικό διάστηµα που το υδρόµετρο παραµένει καλυµµένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε.

 

ΑΡΘΡΟ 39ο : Αντικατάσταση Υδροµέτρου

Σε περίπτωση καταστροφής του υδροµέτρου ή αδυναµίας επισκευής του, ο ∆ήµος ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισµένης προθεσµίας τοποθετήσει νέο υδρόµετρο. παρουσία υπαλλήλων του ∆ήµου. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει µόνος του την παροχή ή τοποθετήσει υδρόµετρο, τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται µε το ανάλογο πρόστιµο που καθορίζεται από το ∆.Σ.. επιπλέον δε ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί σε άµεση αφαίρεση της παροχής.

 

ΑΡΘΡΟ 40ο

Αντί της διακοπής ο ∆ήµος µπορεί να προβεί µόνος του σε αποκάλυψη του υδροµέτρου ή στην αντικατάσταση του µε δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόµενο ή τµηµατικά στους επόµενους λογαριασµούς. Ειδικά η αντικατάσταση του υδροµέτρου είναι δυνατόν να γίνει µε τον τρόπο αυτό µετά από αίτηση του υδρολήπτη.

 

ΑΡΘΡΟ 41ο

Για τις κάθε είδους οφειλές προς το ∆ήµο ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες του υδρευόµενου ακινήτου.

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

  1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδωθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
  2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευομένου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτός σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για το προ της μεταβίβασης χρέη και μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.
  3. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευομένου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής.  Ο Δήμος έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν γι αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνει τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
  4. Ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότησή τους μέχρις ότου να εξοφληθούν με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
  5. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στο Δήμο και συνοφειλέτης εις ολόκληρο με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς το Δήμο. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητά του να μεταφέρει την απαίτησή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο.
  6. Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων του Δήμου σε αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησής τους, ο Δήμος δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

 

ΑΡΘΡΟ 42ο : Λαθραίες Υδρεύσεις – Παράνοµη Εµπορία Νερού – Εµπορία Νερού – Απαγορεύσεις

42.1 Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή έχει αφαιρεθεί, µε ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή µε υδρόµετρο, χωρίς να τηρηθεί ή νόµιµη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού και τιµωρείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

42.3 Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσµατος δηµοτικών ή κοινοτικών ή δηµοσίων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιµωρείται σύµφωνα µε τις αρχικές διατάξεις του ΙΙοινικού Κώδικα.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος διακόπτει ή αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά ήθελε προκληθεί χρεώνει δε τον υδρολήπτη µε το οκταπλάσιο της τεκµαρτής κατανάλωσης και πρόστιµο που καθορίζεται από το ∆.Σ. Η τεκµαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου µε βάση στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και µε αφετηρία την ηµεροµηνία τοποθέτησης της παροχής ή αφαίρεσης του µετρητή.

 

ΑΡΘΡΟ 42ο α: Περιπτώσεις ενστάσεων και αντιρρήσεων υδροληπτών – καταναλωτών για καταλογισμό κατανάλωσης νερού ή οικονομικών απαιτήσεων του Δήμου έναντι αυτών με βάση τον ισχύοντα κανονισμό (121/02.12.1984) για να δύνανται να τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης (περικοπές, μειώσεις ποσότητας κατανάλωσης νερού και οικονομικής οφειλής) θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 15-2-2012 να υποβληθεί από τον υδρολήπτη καταναλωτή αίτηση προς το Δήμο αποκλειστικά μέσω fax, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)  και μέσω ΚΕΠ του Δήμου με αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης στην οποία γίνεται και σύντομη αναφορά στους λόγους που συνηγορούν στη βασιμότητα του αιτήματος. Η εξέταση των παραπάνω αιτήσεων γίνεται από την επιτροπή φορολογικών διαφορών του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 43ο : Παράνοµη Χορήγηση Νερού – Εµπορία νερού

Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόµενου, εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους µε απόφαση του ∆.Σ. και η εµπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εµπορεύεται το νερό να παύσει τη χορήγηση ή εµπορία, επιβάλλει δε πρόστιµο που καθορίζει το ∆.Σ. Αν ο υδρολήπτης δε συµµορφωθεί σε διάστηµα δέκα ηµερών από την ειδοποίηση διακόπτει την παροχή και ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν ζηµία του υδρολήπτη ή τρίτων, επιβάλλει δε πρόστιµο που καθορίζει το ∆.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 44ο : Άλλες Απαγορεύσεις

44.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου (υδρόµετρο, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κλπ.) Η επέµβαση τιµωρείται ποινικά, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόµου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη. Επέµβαση στο υδρόµετρο µε σκοπό αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρµόζεται το άρθρο 25 ως και το άρθρο 42.

 

44.2 Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου µε κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση µε δοχεία ή βυτία, περιοχών που δεν έχουν ύδρευση.

 

ΑΡΘΡΟ 45ο

Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο και γίνεται στο όνοµα του κατασκευαστού. Σε περίπτωση ανοικοδόµησης αφαιρούνται υποχρεωτικά, µετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από το ∆ήµο οι τυχόν υπάρχουσες κοινές παροχές του ακινήτου. Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου, απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού, επιβαλλόµενου και προστίµου οριζοµένου από το ∆.Σ. κάθε άλλη χρήση τους.

 

Επίσης απαγορεύεται, αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται και πρόστιµο, σε βάρος του υδρολήπτη καθοριζόµενο από το ∆.Σ., η χορήγηση νερού από κοινή παροχή για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου. Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται µετά το πέρας των εργασιών οπότε και τοποθετούνται, µετά από αίτηση των υδροληπτών οι νέες κοινές παροχές προς ύδρευση του ακινήτου. Θεωρείται ως νέα παροχή, µε όλες τις συνέπειες του άρθρου 25 του παρόντος η χρήση παλιάς κοινής παροχής για την ύδρευση ανοικοδοµηθέντος ακινήτου που κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, χρησιµοποιήθηκε ως εργοταξιακή. Η ισχύς εργοταξιακής παροχής είναι µόνο για τρία (3) χρόνια δυνάµενη να παραταθεί µετά από αίτηµα µε απόφαση του ∆ηµάρχου.

 

ΑΡΘΡΟ 45ο α: Σε ετήσια βάση συντάσσονται από το Δήμο βεβαιωτικοί κατάλογοι τελών ύδρευσης και με ηλεκτρονικό αρχείο αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη των χρηματικών ποσών και την τήρηση του Νόμου περί Δημοτικής ενημερότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 45ο β: Ο Δήμος καταλογίζει τα τέλη ύδρευσης με βάση το ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο στους υδρολήπτες – καταναλωτές που ανήκουν στις αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνους (άρθρο 84 παράγραφος 3  του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»), το ύψος του οποίου τιμολογίου καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάταξη κάποιου καταναλωτή στις παραπάνω κοινωνικές ομάδες θα καθορισθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 46ο

Οποιοδήποτε θέµα προκύψει που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισµό, θα επιλύεται από το ∆ηµοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. Έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού από 1-1-2012. Οι διατάξεις του κανονισμού 121/2-12-1984 οι σχετικές με την αποχέτευση του πρώην Δήμου Άργους Ορεστικού συνεχίζουν να ισχύουν για όλες τις τοπικές κοινότητες και τη Δημοτική Κοινότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού ( εφόσον υφίσταται σε αυτές δίκτυο αποχέτευσης) με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται από κάποια διάταξη του παρόντος κανονισμού.