Κανονιστική απόφαση Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με τη μετάδοση και χρήση μουσικής

Κανονιστική απόφαση Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με τη μετάδοση και χρήση μουσικής (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 153/2018 απόφαση του Δ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού λαμβάνοντας υπόψιν:

 1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (περί της διαδικασίας έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων και του περιεχομένου αυτών).
 2. Το άρθρο 80 παρ.7Α του Ν.3463/2006 όπως αυτή προστέθηκε από το άρθρο 57 του Ν.4249/2014.
 3. Τα άρθρα 73 & 83 του Ν. 3852/2010 (περί των αρμοδιοτήτων ΕΠΖ & ΔΣ).
 4. Το ΠΔ 180/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης).
 5. Την αριθµ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη, κατά το µέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των µέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας).
 6. Την αριθµ. Α5/3010/1985 Υγειονομική Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (περί των µέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους µουσικής).
 7. Την αρ.96967/12 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/2012) Υγειονομική Διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Την αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Υγειονομική Διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».
 9. Το Ν. 2121/1993 (Περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων).
 10. Το Ν. 4442/7-12-2016 και ιδιαίτερα το κεφ. Ζ΄ αυτού (Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας ΚΥΕ- Θεάτρων – Κινηματογράφων).
 11. Την αριθµ. 5951/9/24-2- 2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας ΚΥΕ-Θεάτρων – Κινηματογράφων κατά τη µμεταβατική περίοδο).
 12. Την αριθµ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ-Θεάτρων – Κινηματογράφων).

 

Εκδίδει την παρούσα κανονιστική απόφαση, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης- µετάδοσης µουσικής και που αποσκοπεί: α) στη ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο γενικό, ισότιμο, ενιαίο και ομοιόμορφο για όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και β) στην προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των διαβιούντων στη περιφέρεια του Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΝΝΟΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ

 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ήδη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ. Π./οικ.96967/2012 ή της αριθ.1107414/1491/2003 ΚΥΑ, απ΄ το οποίο γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής, με χρήση μουσικών οργάνων, στερεοφωνικών μηχανημάτων ή ηλεκτροφώνων, οφείλει να διαθέτει «Άδεια χρήσεως και λειτουργίας μουσικής» σε ισχύ.

Σε περίπτωση έλλειψης η λήξης της εν λόγω άδεια, οφείλει να γνωστοποιήσει την τυχόν πρόθεση µετάδοσης µουσικής, υποβάλλοντας «Δήλωση Μεταβολής Λειτουργίας» της επιχείρησής του, η οποία θα ισχύει επ΄ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, Μέρος Β΄ της αριθµ. 5951/9/24-2-2017 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, άρθρο 5 & 7 της αριθµ. 16228/18-5-2017).

 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που πρόκειται να λειτουργήσει στο εξής νέο κατάστημα υπαγόμενο στις ως άνω διατάξεις, οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει την τυχόν πρόθεση µετάδοσης µουσικής, κατά την υποβολή της «Δήλωσης Γνωστοποίησης Λειτουργίας» της επιχείρησής του, η οποία θα ισχύει επ’ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, Μέρος Β΄ της αριθµ. 5951/9/24-2-2017 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, άρθρα 5 & 7 της αριθµ. 16228/18-5-2017).
 2. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις απαλλάσσονται οι έχοντες την εκμετάλλευση Κέντρων Διασκέδασης, για τα οποία εφαρµόζονται οι όροι και οι ειδικές προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β’/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Απαλλάσσονται, επίσης, όσοι µεταδίδουν µουσική χωρίς τη χρήση εξωτερικών ηχείων από ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop και κινητά τηλέφωνα (ΥΠ.ΕΣ. 36875/26.09.2013 & 19819/27.05.2014).
 4. Tόσο το σύνολο των ανωτέρω προσώπων (ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι υπόχρεοι σε κατοχή αδείας ή γνωστοποιήσεως δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής) συνεχίζουν να βαρύνονται από υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας (πληρωμή τελών χρήσης σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωµάτων), την εκπλήρωση των οποίων ο Δήµος Άργους Ορεστικού δε νοµιµοποιείται στο εξής να ελέγχει ή να παρακολουθεί (άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4442/2016 & άρθρο 7 παρ. 4 της αριθµ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ).
 5. Οι Γνωστοποιήσεις Μετάδοσης Μουσικής, των παρ. 1 & 2 του παρόντος άρθρου, που θα υποβάλλονται στο εξής ενώπιον του Δήµου Άργους Ορεστικού, όπως ακριβώς και οι χορηγηθείσες έως σήµερα Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής, θα αφορούν στη µετάδοση µουσικής µόνο εντός των στεγασµένων χώρων των ΚΥΕ (άρθρο 79 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3463/2006).

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Οι Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή οι Δηλώσεις Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής του άρθρου 2 παρ. 1 & 2 της παρούσης, δίνουν τη δυνατότητα µετάδοσης µουσικής µέχρι τις 22.00 κατά τη χειµερινή περίοδο (από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Μαρτίου) και µέχρι τις 23.00 κατά τη θερινή περίοδο (από 1ης Απριλίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου), σύμφωνα με την 3/96 Αστυνομική Διάταξη.

Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής: α) Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00. β) Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30. (παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’)

Το ωράριο αυτό µπορεί (κατά τη διακριτική ευχέρεια και όχι κατά δέσµια αρµοδιότητα του Δήµου) να παρατείνεται:

α) κατά τη θερινή περίοδο κατ’ εξαίρεση το ανώτατο µέχρι τις 03.00 για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και µέχρι τις 2.00 για τα καταστήµατα του άρθρου 2 παρ. 7 της παρούσης, που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο,

β) κατά την χειμερινή περίοδο:

1) ως και την 01:00 για τις καθημερινές ημέρες (πλην Παρασκευής) και τις Κυριακές,

2) μέχρι τις 03.00 τις ημέρες Παρασκευή  και Σάββατο και παραμονή εορτών επίσημων αργιών (άρθρο 3 παρ. 3 της αριθµ. 3/1996 Αστ. Δ/ξης, άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, άρθρο 7 παρ. 3 της αριθµ. 16228/2017 ΚΥΑ) με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων «άρθρο 3 παρ. 3 της Α.Δ. 3/96 (1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’) Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».

 1. Για την παράταση του ωραρίου µετάδοσης µουσικής θα υποβάλλεται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών Δραστηριοτήτων του Δήµου Άργους Ορεστικού σχετικό αίτημα (διατίθεται υπόδειγμα απ’ την Υπηρεσία) από τον ενδιαφερόµενο συνοδευόµενο από:

α) Αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή της Δήλωσης Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής.

β) Δηµοτική Ενηµερότητα (ήτοι βεβαίωση µη οφειλής Δήµου).

 1. Η αιτούµενη παράταση θα χορηγείται, µετά από απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Δηµοτικού Οργάνου (Συµβούλιο Δηµοτικής Κοινότητας ή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) µόνον κατ’ εξαίρεση και µόνον εφόσον δε θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία (άρθρο 3 παρ. 3 της αριθµ. 3/1996 Αστυνοµικής Διάταξης). Συνεπώς, θα εκτιµάται κατά περίπτωση και µε ιδιαίτερη προσοχή η θέση του καταστήµατος σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, το είδος της µουσικής πηγής που διαθέτει, η αποτελεσµατικότητα ή µη της ηχοµόνωσής του, οι τυχόν υπάρχουσες διαπιστωµένες επώνυµες καταγγελίες περιοίκων, η προηγούµενη συµπεριφορά του καταστηµατάρχη (αριθµός και είδος βεβαιωµένων παραβάσεων) κλπ.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 1. Η μη ύπαρξη ή η κακή χρήση της Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής συνεπάγεται:
  α) Ποινικές κυρώσεις προβλεπόμενες από το Ποινικό Κώδικα (διατάραξη κοινής ησυχίας κλπ.).
  β) Διοικητικές κυρώσεις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 180/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 80 παρ.7Α του Ν.3463/2006 όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 57 Ν.4249/2014, Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Υγειονομική Διάταξη, άρθρο 35 του Ν.4442/2016.

γ) Επιβολή προστίμων που ορίζονται με τη παρούσα Απόφαση, σύμφωνα με τη παρ. 3, του άρθρου 79, του ν. 3463/2006 και που έχουν ως εξής:

 • Έλλειψη Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής: πρόστιμο ποσού 250,00 €.
 • Μετάδοση μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη 80 dB): πρόστιμο ποσού 500,00 €.
 • Μετάδοση μουσικής χωρίς την απαραίτητη ηχομόνωση ώστε ο ήχος που φτάνει στο δωμάτιο λήψης (χώρος διαβίωσης παραπονούμενων) να ξεπερνάει τα 30 dB: πρόστιμο ποσού 500,00 €.
 • Τροποποίηση της κατεχόμενης Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία με ανοικτά παράθυρα κλπ.): πρόστιμο ποσού 500 ,00€.
 • Μετάδοση μουσικής κατά τις απαγορευμένες ώρες: πρόστιμο ποσού 500,00€.

 1. Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ήτοι από την Υγειονομική Υπηρεσία Καστοριάς ή από το Αστ. Τμήμα Άργους Ορεστικού ή από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Κανένα διοικητικό πρόστιμο δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση του ενδιαφερόμενου σε ακρόαση.
 2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται, µετά τη διαπίστωση της παράβασης και την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας (ακρόαση καταστηματάρχη) µε απόφαση δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου που εκδίδεται µε µέριµνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Η απόφαση γνωστοποιείται µε αποδεικτικό στον καταστηματάρχη και περιλαμβάνει ενημέρωση ως προς τη δυνατότητα προσβολής της.
 3. Τα πρόστιμα καταβάλλονται στο Δημοτικό Ταμείο. Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησής τους έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή τους µε τις νόμιμες προσαυξήσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Στις τοπικές θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων & επαγγελματικών σωματείων και στις ιδιωτικές δράσεις τις σχετιζόμενες µε καθιερωμένα πλέον εορταστικά τελετουργικά (π.χ. γάµοι, εγκαίνια κλπ.), που πραγματοποιούνται σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους µη ανήκοντες σε ΚΥΕ επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, µέχρι τις 02:00, αρκεί η ηχοστάθµη τους να µην υπερβαίνει τα 80 db και να µη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεως της απαιτούμενης εγκριτικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού και της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο – ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 79 παρ. 4, 284 του Ν. 3463/2006, άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ.4 του Ν. 3861/2010)

Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στην παρούσα κανονιστική απόφαση εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.