Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε χθες, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου.

Πρόκειται για τους Παύλο Αντωνιάδη, Θωμά Τρυφόπουλο, Βαγγέλη Βασιλειάδη, Σωτήρη Μπουτσιάδη και Στέλλα Μουτζίκη, η θητεία των οποίων ξεκινά στις 15/2/2021.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητές τους στην απόφαση Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθέ­νης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 58 (παρ. 1γ) του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.802 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δύο Δημοτικές Ενότητες αποτελούμενες από 18 Κοινότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις Αντιδήμαρχοι και ένας άμισθος Αντιδήμαρχος.
 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.809/85741/19.11.2021: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. 9.      Τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 76 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.18 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.19 τ. Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
 10. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.

Αποφασίζει

 1. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
Παύλος Αντωνιάδης

1) Τον κ. Παύλο Αντωνιάδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:

 1. την ευθύνη θεμάτων  παιδείας και αθλητισμού,
 2. την ευθύνη θεμάτων δημόσιας υγείας και υγιεινής,
 3. την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας,
 4. την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής πρόνοιας,
 5. την ευθύνη θεμάτων  εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων,
 6. την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος της δια βίου μάθησης του Δήμου,
 7. την καταγραφή θεμάτων  και  προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών,
 8. την ευθύνη της επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου και της συγκέντρωσης των προβλημάτων που αναφέρονται από αυτούς (για τα λοιπά θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος αμαξοστασίου).
Θωμάς Τρυφόπουλος

2) Τον κ. Θωμά Τρυφόπουλο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη και του μεταβιβάζει:

 1. την ευθύνη της εποπτείας του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του,
  1. την έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου, λαϊκών αγορών και εμποροπανήγυρης,
  1. την ευθύνη λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου.
  1. Την εποπτεία της διαδικασίας των προμηθειών και των υπηρεσιών του Δήμου.
Ευάγγελος Βασιλειάδης

3)   Τον  κ. Ευάγγελο Βασιλειάδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:

 1. Την ευθύνη θεμάτων πολιτικής προστασίας,
 2. την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν την αγροτική, κτηνοτροφική ανάπτυξη και του ευρύτερου πρωτογενή τομέα και των υποδομών αυτού
 3. την ευθύνη  θεμάτων περιβάλλοντος,
 4. την ευθύνη  θεμάτων επιχειρηματικότητας,
 5. την ευθύνη  θεμάτων γουνοποιίας και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων,
 6. την ευθύνη όλων των δασικών θεμάτων.
Σωτήριος Μπουτσιάδης

4) Τον κ. Σωτήριο Μπουτσιάδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:

 1. την ευθύνη λειτουργίας τμήματος του Αμαξοστασίου του Δήμου (ειδικότερα του γραφείου κίνησης),
 2. την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου,
 3. την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών
 4. την ευθύνη λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων και τη μέριμνα για την καθαριότητα των οδών,
 5. την ευθύνη θεμάτων αγροτικής  οδοποιίας,
 6. την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου,
 7. την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
 8. την ευθύνη συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  χώρων πρασίνου και αλσύλλιων,
 9. την ευθύνη θεμάτων ανακύκλωσης,
 10. την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου,
 11. την ευθύνη αποχιονισμού των οδών οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου,
Στυλιανή Μουτζίκη

5) Την κα Στυλιανή Μουτζίκη,  καθ’  ύλην άμισθη Αντιδήμαρχοκαι της μεταβιβάζει:

 1. την ευθύνη θεμάτων πολιτισμού
 2. την ευθύνη θεμάτων τουρισμού
 3. την ευθύνη της επικοινωνίας με πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις, και φορείς.
 4. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
 5. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
 6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παύλος Αντωνιάδης. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Θωμά Τρυφόπουλο. Όταν και   αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Βασιλειάδη. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Σωτήριο Μπουτσιάδη και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Στυλιανή Μουτζίκη.
 7. Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982. 
 8. Τον οικονομικό σχεδιασμό – προγραμματισμό πλην των θεμάτων που προδιαγράφονται και εκτελούνται από τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 9. Την ευθύνη κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 10. Την ευθύνη εποπτείας της εκτέλεσης έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 11. Επίσης, ορίζει  ως Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022 τον Αντιδήμαρχο κ. Παύλο Αντωνιάδη.
 12. Ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022, τους Αντιδημάρχους  Παύλο Αντωνιάδη και  Θωμά Τρυφόπουλο με αναπληρωτές τους Αντιδημάρχους  Ευάγγελο Βασιλειάδη και Σωτήριο Μπουτσιάδη αντίστοιχα.
 13. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022,τους Αντιδημάρχους Ευάγγελο Βασιλειάδη και   Σωτήριο Μπουτσιάδη με αναπληρωτές τους Αντιδημάρχους  Παύλο Αντωνιάδη και Στυλιανή Μουτζίκη αντίστοιχα.
 14. Η παρούσα να δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού Καστοριάς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να κοινοποιηθεί δε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και στους προϊσταμένους των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων & Γραφείων του Δήμου.

   Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου