Αιτήσεις - Οδηγίες - Δικαιολογητικά

Επιλέξτε την διοικητική πράξη που σας ενδιαφέρει από τον παρακάτω κατάλογο για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε  και να κάνετε λήψη της αίτησης  που χρειάζεστε

Δημοτολόγιο

Χορήγηση βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ
 4. Ε1 (Όταν διαμένει ως φιλοξενούμενος απαιτείται και το Ε1 το ατόμου που τον φιλοξενεί.)
 5. Συμφωνητικό μίσθωσης (όταν η οικία είναι μισθωμένη) ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη κατοικία (Βεβαίωση εργασίας ή ένσημα ή κάρτα ανεργίας κ.α).
 6. Όταν πρόκειται για μεταδημότευση το Ε1 των δύο (2) τελευταίων ετών, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
Πιστοποιητικό Γέννησης

Δικαιολογητικά

 1. Για την έκδοση απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας.
 2. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Δικαιολογητικά

 1. Για την έκδοση απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας.
 2. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση

Δικαιολογητικά

 1. Για την έκδοση απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας και υπεύθυνη δήλωση για τη σύνθεση της οικογενείας του.
 2. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Δικαίωμα υποβολής έχουν:

α) ένας από τους εγγύτερους συγγενείς (συζύγους, τέκνα, ανήψια σε άτεκνες οικογένειες) του θανόντος ή της θανούσης
β) ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών
γ) ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα

 1. Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις δύο (2) πολιτών, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι και συγγενής απαιτούνται μόνο στις περιπτώσεις:

α) όταν υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος στο Δημοτολόγιο, αλλά δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάστασή του και δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό και

β) για άνδρα αποβιώσαντα ο οποίος δεν είναι γραμμένος στα Δημοτολόγια του Δήμου Άργους Ορεστικού, ούτε σε άλλο Δημοτολόγιο Δήμου της χώρας , παρά μόνο στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας 

Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Δικαιολογητικά

 1. Για την έκδοση απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή  βιβλιαρίου ασθενείας.
 2. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκων

Δικαιολογητικά

Για την έκδοση απαιτείται αστυνομική ταυτότητα του γονέα, πρόσφατη φωτογραφία του ανηλίκου.

Προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας(υποχρεωτική μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

Απαιτείται η παρουσία του ανηλίκου μαζί με τον έναν εκ των γονέων ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ανηλίκου, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων με τις ταυτότητές τους εκ των οποίων ο ένας να είναι γονέας.

Μεταδημότευση λόγω Διετούς Κατοικίας

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γέννησης (άγαμος), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έγγαμος) από το Δήμο εγγραφής
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου(Για έγγαμους)
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει τελέσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μεταδημότευση θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό(ισχύει μόνο για αγάμους)
 7. Αστυνομική Ταυτότητα
Μεταδημότευση λόγω Γάμου (Όταν ο ένας σύζυγος είναι δημότης του Δήμου Άργους Ορεστικού)

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο που είναι γραμμένος
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 4. Αστυνομική Ταυτότητα
Μεταδημότευση λόγω Αρχικής Δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό γέννησης (άγαμος), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έγγαμος) από το Δήμο εγγραφής
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου(Για έγγαμους)
 5. Αστυνομική Ταυτότητα
 6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού για πρώτη φορά
Μεταδημότευση πρώην συζύγων λόγω λύσεως γάμου για την απόκτηση της προ του γάμου Δημοτικότητας

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη τη λύση
 6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει τελέσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μεταδημότευση θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 7. Εάν υπάρχουν τέκνα και ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως αυτών
Μεταδημότευση λόγω Αλλαγής Επιμέλειας Ανήλικων Τέκνων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός μεταδημοτεύει
 3. Εφόσον δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά μόνον και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα Ονομαστική Μερίδα, λόγω διαζυγίου.
 4. Εάν υπάρχουν παιδιά, απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συνεναιτικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄αντιδικία.
 5. Υπεύθυνη δήλωση και των δύο γονέων για την δημοτικότητα που θα ακολουθήσουν τα ανήλικα τέκνα μετά από την λύση του Γάμου.
Εγγραφή Ετεροδημότη στους Εκλογικούς Καταλόγους

Δικαιολογητικά

 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
Διαγραφή Ετεροδημότη

Δικαιολογητικά

 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στην Υπηρεσία.)
Εγγραφή Κοινοτικού Εκλογέα

Δικαιολογητικά

 1. Διαβατήριο
 2. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
Διαγραφή Κοινοτικού Εκλογέα

Δικαιολογητικά

 1. Διαβατήριο
 2. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
Αλλαγή Εκλογικού Διαμερίσματος

Δικαιολογητικά

 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Αίτηση
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  α) Ε1 (Όταν διαμένει ως φιλοξενούμενος απαιτείται και το Ε1 το ατόμου που τον φιλοξενεί.)
  β) Συμφωνητικό μίσθωσης (όταν η οικία είναι μισθωμένη) ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη κατοικία (Βεβαίωση εργασίας ή ένσημα ή κάρτα ανεργίας κ.α).
  γ) Όταν πρόκειται για μεταδημότευση το Ε1 των δύο (2) τελευταίων ετών, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Δήλωση Πολιτογράφησης

(προϋπόθεση να είναι ενήλικος και κάτοικος του Δήμου Άργους Ορεστικού)

Δικαιολογητικά

 1. Άδεια Παραμονής σε ισχύ και Διαβατήριο
 2. Πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο και μετάφραση αυτού(Για τις χώρες που ανήκουν στη σύμβαση της Χάγης απαιτείται και apostile, ενώ για τις υπόλοιπες επικύρωση από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές)
 3. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (Ε1, λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.λ.π.)
 4. Δύο Μάρτυρες με τις ταυτότητές τους

Ληξιαρχείο

Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης

H Δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων. όπως αναγράφεται στο Σύμφωνο.

Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν κοινή κατοικία, τότε δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του δηλούντος συμβαλλομένου.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Το Σύμφωνο Συμβίωσης που κατήρτισε ο Συμβολαιογράφος .
 2. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, η οποία να περιλαμβάνεται στο Σύμφωνο.
 3. Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, στο αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.

Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο ένας εκ των δυο συμβαλλομένων.
Στο Σύμφωνο Συμβίωσης, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία σύνταξής του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οικογενειακή κατάσταση, καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους.

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στο Σύμφωνο Συμβίωσης πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που καταρτίστηκε το εν λόγω Σύμφωνο, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στο Σύμφωνο Συμβίωσης

Δήλωση Γέννησης

Α.  ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δήλωση Νοσοκομείου ή Κλινικής
 2. Φωτοαντίγραφα εγγράφων ταυτοπροσωπίας των γονέων και ταυτότητα δηλούντος (αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Ληξιαρχική Πράξη γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων (Σε περίπτωση αλλοδαπών μεταφρασμένο με μικρά και τονισμένα τα στοιχεία )

Β. ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΣΠΙΤΙ

Υπόχρεοι για την δήλωση τέκνου γεννημένου σε σπίτι είναι οι γονείς ή ο/η ιατρός ή ο μαιευτήρας ή η μαία στο Ληξιαρχείο του τόπου που πραγματοποιήθηκε η Γέννηση.

Σημειώνεται ότι η δήλωση γέννησης με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών θα πρέπει να λάβει χώρα στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός δέκα (10) ημερών. Εάν η δήλωση γίνει πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφα εγγράφων ταυτοπροσωπίας των γονέων και ταυτότητα δηλούντος (Αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης των γονέων
 4. Υπεύθυνη δήλωση ιατρού ή μαιευτήρα/μαίας σε Αστυνομικό Τμήμα («Η ………. (ονοματεπώνυμο μητέρας) γέννησε ……….(φύλο) ……….. (kg) …….. (ημερομηνία & ώρα)…………(δ/νση)).
 5. Υπεύθυνη δήλωση πατέρα σε Αστυνομικό Τμήμα αντίστοιχου περιεχομένου με αυτό της ανωτέρω δήλωσης
 6. Βεβαίωση από σύλλογο ιατρού ή μαιευτήρα/μαίας ή κάρτα μαιευτήρα/μαίας
Δήλωση Τέλεσης Γάμου (Θρησκευτικού - Πολιτικού)

H Δήλωση του γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου του τόπου τέλεσης του γεγονότος.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, η οποία έχει εκδοθεί κατά την τέλεση είτε από τον θρησκευτικό λειτουργό αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε από τον Δήμο ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ αν πρόκειται για πολιτικό γάμο.
 2. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, εκτός εάν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δήλωση.
 3. Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, από το αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.

Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο ένας εκ των δυο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσής του. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο.

Στην δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία τέλεσής του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οι βαθμοί γάμου καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους.

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στην ως άνω δήλωση πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που τελέστηκε ο γάμος, με ελληνικούς τονισμένους  και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στην δήλωση τέλεσης γάμου

Δήλωση Θανάτου

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.

Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση έχει και η διεύθυνση αυτών.

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

Η δήλωση συντάσσεται απαραίτητα πριν την ταφή (Σε διαφορετική περίπτωση  είναι εκπρόθεσμη και καταχωρείται μόνο με (Δικαστική Απόφαση)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έγγραφη πιστοποίηση θανάτου από τον ιατρό, (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από το Νοσοκομείο ή το ίδρυμα που νοσηλεύθηκε ο θανών  και σε περίπτωση ιδιώτη γιατρού θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον Ιατρικό Σύλλογο στα Μητρώα του οποίου ανήκει ο γιατρός ή από άλλη Δημόσια αρχή ),  και αν δεν υπάρχει τέτοιος από τον ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.
 2. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή τo διαβατήριο του θανόντος (αν πρόκειται για αλλοδαπό) ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς τους από πλησιέστερο συγγενή και σε περίπτωση αλλοδαπού δήλωση στοιχείων ή πιστοποιητικό με ελληνικούς τονισμένους χαρακτήρες και σε παρένθεση λατινικούς.
Δήλωση Διαζυγίου

Η δήλωση της λύσης του γάμου γίνεται ή στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο γάμος ή στο Ληξιαρχείο που ανήκει το Δικαστήριο που έλυσε τον γάμο, προκειμένου να συντάξει έκθεση διαζυγίου και να την αποστείλει στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο γάμος.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ:

 1. Απόφαση του Δικαστηρίου που λύνει τον γάμο
 2. Την έκθεση της κοινής παραίτησης από τα ένδικα μέσα και των δύο συζύγων
 3. Το πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων
 4. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ:

 1. Απόφαση του Δικαστηρίου που λύνει τον γάμο
 2. Επίδοση της απόφασης στον εναγόμενο
 3. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων, μετά την παρέλευση της από τον νόμο οριζόμενης προθεσμίας
 4. ΑΦΜ. ΑΜΚΑ και των δυο συζύγων

Αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο, τότε μαζί με τα παραπάνω, πρέπει να προσκομιστεί και το διαζευκτήριο της εκκλησίας, προκειμένου να δηλωθεί και η πνευματική λύση του γάμου.

Η δήλωση του διαζυγίου γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητη η δικαστική απόφαση, μετά την παρέλευση της οποίας επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Στην περίπτωση της σύνταξης έκθεσης διαζυγίου είναι απαραίτητη και η προσκόμιση πρόσφατης ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Στην περίπτωση διαζυγίου εξωτερικού πρέπει να προσκομιστεί η αλλοδαπή απόφαση που λύνει τον γάμο και πιστοποιητικό της ίδιας αρχής, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία αμετακλήτου, επισημειωμένα με σφραγίδα apostille και μετάφρασή τους.

Αν πρόκειται για απόφαση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πρέπει να αναγνωριστεί το δεδικασμένο της με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία πρέπει να επιδοθεί στον Εισαγγελέα και μετά από παρέλευση 30 ημερών για κάτοικο Ελλάδας ή 60 ημερών για κάτοικο εξωτερικού, πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου που να βεβαιώνει ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατ’ αυτής.

Η δήλωση του διαζυγίου γίνεται από έναν εκ των συζύγων, ή από αντιπρόσωπο, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (άρθρο 10 του Ν.344/1976)

Δήλωση Λύσης Συμφώνου Συμβίωσης

Η δήλωση της λύσης του συμφώνου συμβίωσης γίνεται από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων ή από αντιπρόσωπο, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (άρθρο 10 του Ν.344/1976)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται (ανεξάρτητα αν πρόκειται για σύμφωνο συμβίωσης που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3719/2008 ή του Ν.4356/2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4356/2015.

Συγκεκριμένα αν πρόκειται:

 1. για συναινετική λύση, με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης συμφώνου συμβίωσης.
 2. για μονομερή λύση, με την προσκόμιση συμβολαιογραφικής δήλωσης, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση.
 3. αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών, με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου.
Δήλωση Υιοθεσίας

Η σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του θετού τέκνου που υιοθετείται, πραγματοποιείται στο Ληξιαρχείο του Δήμου Άργους Ορεστικού, μόνο αν οι θετοί γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Υπόχρεοι προς δήλωση είναι οι θετοί γονείς ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους θετούς γονείς.

Δικαιολογητικά:

 1. Δικαστική Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Απόφαση Αλλοδαπής Δικαστικής Αρχής με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά που συνοδεύεται με Δεδικασμένο από Ελληνικό δικαστήριο
 2. Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της πόλης που εκδόθηκε η Δικαστική Απόφαση
 3. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/των γονέα/ων (Αν οι γονείς δεν έχουν κοινή Οικογενειακή Μερίδα θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και για τους δύο γονείς)
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
 6. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην ημεδαπή) ή Πιστοποιητικό Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή με την απαραίτητη σφραγίδα που αποδεικνύει τη γνησιότητα του εγγράφου) του τέκνου
 7. Ταυτότητες των γονέων
Δήλωση Ονοματοδοσίας

Η ονοματοδοσία αποτελεί την αποκλειστική διαδικασία κτήσης ονόματος τέκνου το οποίο καταχωρίζεται στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Η ονοματοδοσία πραγματοποιείται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους και αποδεικτικό διαμονής για τους κατοίκους (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας )

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας των γονέων.
 2. Αν προσέλθει ο ένας γονέας ,θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους καθώς και η ημερομηνία γέννησής του.

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 1. Διαβατήρια και των δύο γονέων
 2. Άδειες νόμιμης διαμονής και των δύο γονέων
 3. Σε περίπτωση δήλωσης από ένα γονέα απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες καθώς και η ημερομηνία γέννησής του.

 

Σημείωση: Η μεταβολή του ονόματος που καταχωρήθηκε στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με ονοματοδοσία επέρχεται μόνο με δικαστική απόφαση

Δήλωση Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα και γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου.

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του επιθέτου και της δημοτικότητας για τέκνα γεννημένα εκτός γάμου επισημαίνουμε ότι ο προσδιορισμός του επιθέτου και της δημοτικότητάς του δεν γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά με κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείτε η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης και είναι κοινή για όλα τα τέκνου του εν λόγω ζευγαριού.

Το οριζόμενο επώνυμο μπορεί να είναι είτε το επώνυμο ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα και η οριζόμενη δημοτικότητα μπορεί να είναι είτε η δημοτικότητα του πατέρα είτε της μητέρας τους.

Εάν η εκούσια αναγνώριση δηλωθεί πέραν του ενός (1) μηνός από την σύνταξή της, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Εάν πρόκειται για εκούσια αναγνώριση Κυοφορούμενου τέκνου, η δήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από τη γέννηση του τέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται με πρόστιμο όπως αναφέρεται ανωτέρω.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας
 3. Δελτία ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των γονέων

Εάν μετά τη γέννηση του εκτός γάμου τέκνου, ακολουθήσει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των γονέων του, επιπλέον των δικαιολογητικών προσκομίζεται και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης από τα οποία προκύπτει ο προσδιορισμός του επώνυμου τέκνου.

Μεταβολές - Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων

Α. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Οι διορθώσεις σε στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης επέρχονται μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Οι διορθώσεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και ως εκ τούτου απαιτούνται αντίστοιχα δικαιολογητικά, πληροφορίες για τα οποία λαμβάνονται στο Ληξιαρχείου του Δήμου που καταχωρήθηκε η Ληξιαρχική Πράξη (άρθρο 13 Ν.344/1976).

Β. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση φυσικού προσώπου μετά την σύνταξη των Ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής πατρότητας, λύσης υιοθεσίας τέκνου, λύσης ή ακύρωσης γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου καταχωρίζονται μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον (άρθρο 14 Ν.344/1976).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι μεταβολές των Ληξιαρχικών Πράξεων αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και ως εκ τούτου απαιτούνται αντίστοιχα δικαιολογητικά, πληροφορίες για τα οποία λαμβάνονται στο Ληξιαρχείου του Δήμου που καταχωρήθηκε η Ληξιαρχική Πράξη.

Δήλωση Βάπτισης

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;

Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Υπόχρεοι προς δήλωση της βάπτισης είναι:

 1. ο βαπτισθείς εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το 14° έτος της ηλικίας του
 2. ο πατέρας ή η μητέρα
 3. ο ανάδοχος και
 4. οι συγγενείς εξ αίματος του βαπτισθέντος μέχρι και του τρίτου βαθμού

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76).

Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης;

Η δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης.

Δικαιολογητικά   που απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;

 1. Ταυτότητα
 2. Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό υπογεγραμμένη από τον λειτουργό, τους γονείς και τον ανάδοχο
Tέλεση Πολιτικού Γάμου

Για τέλεση Πολιτικού Γάμου απαιτούνται :

Για την τέλεση του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση το αργότερο δύο ημέρες πριν και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας προσκομίζοντας τις άδειες γάμου , φωτοτυπία ταυτοτήτων ή διαβατηρίων και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
Η ημερομηνία και ώρα τέλεση του πολιτικού γάμου ρυθμίζεται από τη γραμματεία Δημάρχου , μετά την κατάθεση της αίτησης στην υπηρεσίας μας
Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα. Απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία και των δύο και δεν γίνεται με εξουσιοδότηση.

Τέλεση Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα

Για τέλεση Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς απαιτούνται :

 1. Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κώλυμα να συνάψει γάμο και στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία του άλλου μελλονύμφου.
  Για υπηκόους Γαλλίας, Καναδά, Ουγγαρίας, Εσθονίας, Η.Π.Α., Ρωσίας και Βουλγαρίας απαιτείται Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (δεν απαιτείται επικύρωση για το Προξενείο Εσθονίας).
 1. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά (τονισμένο).
 2. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.).
 3. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, αλλά η Ελλάδα έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους (π.χ. Αλβανία), θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Άδειες γάμου οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη σύμβαση του Μονάχου 05.09.1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου) από τις παρακάτω χώρες:

Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία γίνονται δεκτές χωρίς καμία επικύρωση.

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:

 1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.
 4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα

Για άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες απαιτούνται :

 1. Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο ξεχωριστά εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.
 2. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης – Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
 5. Παράβολα Χαρτοσήμου (ή e-παράβολο) αξίας 15,00€.
 6. Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).
 7. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 8. Δελτίο ταυτότητας.
 9. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της μέλλοντος συζύγου, σε περίπτωση αλλοδαπού το πιστοποιητικό μεταφρασμένο στα Ελληνικά (τονισμένο).
 10. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή σταθερού τηλεφώνου ή συμβόλαιο κατοικίας).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτώ ημερολογιακών ημερών  από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση που η άδεια γάμου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία

ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδίδεται άδεια γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στη Σύμβαση του Μονάχου 1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου). Για την έκδοση της άδειας αυτής χρειάζονται επιπλέον:

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μελλοντικού συζύγου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μελλοντικού συζύγου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρουσία του τότε υποχρεωτικά γίνεται θεωρημένη εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση και παραλαβή της άδειας γάμου.  Η  αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα πρέπει να είναι θεωρημένα με το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια υπηρεσία ή από Ελληνικό προξενείο στο Εξωτερικό.

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα

Για άδεια Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα απαιτούνται :

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
 2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά (τονισμένα) και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στη βεβαίωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο βαθμός γάμου που πρόκειται να τελεστεί. (Σημ. Δεν απαιτείται επικύρωση για τα Προξενεία Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Εσθονίας, Ηνωμ. Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λιχτεστάιν, Λουξεμβούργου, Μολδαβίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σουηδίας, Τουρκίας και Τσεχίας).
 3. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά (τονισμένα).
 4. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.).
 5. Παράβολα Χαρτοσήμου (ή e-παράβολο) αξίας 15,00€.
 6. Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).
 7. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 8. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. .
 9. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος ή νερού).
 10. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της μέλλοντος συζύγου, σε περίπτωση αλλοδαπού μεταφρασμένο στα Ελληνικά (τονισμένο).

Σημείωση: Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, αλλά η Ελλάδα έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους (π.χ. Αλβανία), θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:

Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.

Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.

Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο εξωτερικό

Οι έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό και είναι δημότες Δήμου Άργους Ορεστικού βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από τον Δήμο μας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για έκδοση άδειας γάμου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 2. Υπεύθυνη δήλωση (την οποία χορηγεί ο Δήμος) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 3. Εξουσιοδότηση για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων και την παραλαβή της άδειας γάμου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 1. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 2. Παράβολα Χαρτοσήμου (ή e-παράβολο) αξίας 15,00€.
 3. Δελτίο ταυτότητας.
 4. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της μέλλοντος συζύγου, σε περίπτωση αλλοδαπού το πιστοποιητικό μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
 5. Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση που η άδεια γάμου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία

ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδίδεται άδεια γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στη Σύμβαση του Μονάχου 1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου).

Επιχειρήσεις

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Υπαίθριο εμπόριο

Παραχωρήσεις χώρων

Αίτηση παραχώρησης δημοτικών χώρων

Για παραχώρηση δημοτικών χώρων αποστέλλετε e-mail με το αίτημα σας στη διεύθυνση antidimarchos@argosorestiko.gr 

Αιτήσεις - Λήψεις αρχείων

Φόρμα επικοινωνίας