Ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών για έκδοση εντολής πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Ν. Καστοριάς με την υπ’ αρ. 769/2022 απόφασή του όρισε ως εισηγητή εκκαθάρισης της δαπάνης στην εφαρμογή e-ΠΔΕ, την Λ. Β. του Γ., με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’, η
οποία είναι υπεύθυνη για τα εξής: 1) την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων του αναδόχου/δικαιούχου, 2) την καταχώρηση/διαχείριση παραστατικών προς πληρωμή και 3) την κατάρτιση της εντολής πληρωμής.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ως άνω αναφερόμενη απόφαση.