Oρισμός των Αντιδημάρχων με θητεία από 08-09-2019 έως και 09-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  …………………………………………………………………………….
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Άργος Ορεστικό, 08 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: οικ. 8036

ΑΠΟΦΑΣΗ 750/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1,
β) του άρθρου 58 παρ. 1γ,


γ) του άρθρου 59 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
δ) του άρ. 74 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 76 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.18 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.19 τ. Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
ε) του άρθρου 92 παρ.1 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α’) και το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’)
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Την υπ’ αριθμ. 82 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π.: 59633/20.08.2019 και ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ με τίτλο «Ορισμός Αντιδημάρχων».
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις Αντιδήμαρχοι, όπως προκύπτει και από το Παράρτημα Ι της παραπάνω εγκυκλίου.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δύο Δημοτικές Ενότητες αποτελούμενες από 18 Κοινότητες.
5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


1. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία από 08-09-2019 έως και 09-10-2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

Α) Τον κ. Μαυραντζά Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Θεμάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού και αποχιονισμού,
ii. Θεμάτων πολιτικής προστασίας,
iii. Θεμάτων της εμποροπανήγυρης του Δήμου,
iv. Θεμάτων λαϊκών αγορών,
v. Διεκπεραίωση θεμάτων καθημερινότητας των δημοτών.
vi. Υπεύθυνος υποδοχής πολιτών.


Β) Τον κ. Εμμανουήλ Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Υπεύθυνος έργων μικρής κλίμακας με ίδιο προσωπικό και μέσα.
ii. Θεμάτων αγροτικής – δασικής οδοποιίας.
iii. Θεμάτων καθαριότητας, ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων.
iv. Θεμάτων συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού, χώρων πρασίνου. αλσυλλίων, παιδικών χαρών.
v. Θεμάτων καθαριότητας, ευπρεπισμού και διαχείρισης κοιμητηρίων,
vi. Θεμάτων ενημέρωσης, προστασίας, περισυλλογής, φύλαξης λειτουργίας προσωρινών καταφυγίων αδέσποτων ζώων
vii. Εποπτεία του αμαξοστασίου του Δήμου.
viii. Υπεύθυνος του γραφείου κίνησης του Δήμου.
ix. Θεμάτων που αφορούν τη συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου για την εύρυθμη επίλυση των προβλημάτων που έχουν συνάφεια με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
x. Υπεύθυνος για τους χώρους των κατασκηνώσεων του Δήμου.

Γ) Την κα Σταυροπούλου Κωνσταντίνα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Θεμάτων πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού.
ii. Υπεύθυνη επαφής και επικοινωνίας με οργανώσεις, συλλόγους και φορείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
iii. Θεμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής μέριμνας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
iv. Θεμάτων υγείας και υγιεινής.
v. Θεμάτων αδειοδοτήσεων, ανακλήσεων, καταργήσεων, σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
vi. Εποπτεία της λειτουργίας του ΝΠΙΔ του Δήμου.
vii. Θεμάτων εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων.

Δ) Τον κ. Ευαγγελίδη Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: ΑΔΑ: 6Ψ21ΩΞ7-Ι4Θ
i. Υπεύθυνος κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο προγραμματισμού.
ii. Εποπτεία – Διοίκηση δημοτικών υπηρεσιών και των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, όπως άδειες, ποινές, διενέργεια ΕΔΕ κλπ.

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευαγγελίδης Δημήτριος. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Σταυροπούλου Κωνσταντίνα και όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαυραντζά Δημήτριο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Χρήστο.
5. Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
6. Τον οικονομικό σχεδιασμό – προγραμματισμό πλην των θεμάτων που προδιαγράφονται και εκτελούνται από τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου θα έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
7. Δεν ορίζεται κατά τόπο Αντιδήμαρχος (χωρικός) για την Δημοτική Ενότητα Ίωνα Δραγούμη. Την εποπτεία αυτής θα έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
8. Ο Δήμαρχος κ. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της την Αντιδήμαρχο κα Σταυροπούλου Κωνσταντίνα και τον Αντιδήμαρχο κ. Μαυραντζά Δημήτριο.
9. Ο Δήμαρχος κ. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της τον Αντιδήμαρχο κ. Ευαγγελίδη Δημήτριο και τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Χρήστο.
10. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού Καστοριάς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να κοινοποιηθεί δε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και στους προϊσταμένους των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων & Γραφείων του Δήμου.


Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.


Ο Δήμαρχος


Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου