Πίνακας θεμάτων της 15ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 30/5/2023

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023»82/2023
2Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023»83/2023
3Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγηση προσφοράς) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές  εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου».84/2023
4Συμμόρφωση με την υπ’ αρίθμ. 688/2023 απόφαση του 1ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), που αφορά σε προσφυγή κατά της 39/2023  απόφασης Ο.Ε  με θέμα: «Έγκριση του  πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και αιτιολόγησης προσφοράς μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: “Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου”.85/2023
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 55,0 kVA σε 135 kVA της παροχής με αριθμό 27835697-01 στη διεύθυνση ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ 1 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)», προϋπολογισμού 2.992,18 €.86/2023
6Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.87/2023
7Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. & Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».88/2023
8Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.89/2023
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.90/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 22/5/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4685/18-5-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.