Πίνακας θεμάτων της 23ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 22/8/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσαβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας», προϋπολογισμού 8.975.806,46 € (πλέον Φ.Π.Α.).113/2023
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου» προϋπολογισμού 220.000,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).114/2023
3Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2023.115/2023
4Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.116/2023
5Καθορισμός του τρόπου και των όρων διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2024».117/2023
6Ανάθεση εντολής σε συμβολαιογράφο.118/2023
7Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Άργους Ορεστικού στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός» με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ.119/2023
8Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.120/2023
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.121/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 22/8/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8556/18-8-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.